събота, 31 януари 2009 г.

Ванадий намалява образуването на холестерол

Препоръчителна дневна доза:

за възрастни: 10-30 милиграма
за активно спортуващи: 30-50 милиграма на 2-3 дози

Максимална дневна доза:

рядко се посочва такава, но се смята, че е над 80 милиграма

Източници:

в растенията количеството му зависи от показателите на почвата в съответния географски район; среща се най-често в животинските мазнини и растителните масла, особено в ненаситените мазнини. Слънчогледови семки, соя, шафран, царевица, черен пипер, зехтин - най-много; копър, магданоз, репички, овесени ядки, ориз, зелен фасул, моркови, зеле – доста; в херингата, стридите и в яйцата също има ванадий;

Ванадият е минерал, необходим за правилното функциониране на човешкия организъм. Достатъчно е малко количество от него, за да се усети положителния му ефект.

За съжаление все още не е добре изследвано въздействието му върху човека, което го прави изключително интересен за учените.

Доказано е, че предотвратява образуването на холестерол в кръвоносните съдове, а по този начин и сърдечни атаки. Освен това се смята, че участва в производството не енергия за тялото.

Според няколко проучвания ванадият участва и в изграждането на костите посредством някои процеси в организма и може би ги предпазва от остаряване.

Солите му, които са химични съединения, доста добре имитират действието на инсулина и в тази насока също се правят различни изследвания.

Те подпомагат придвижването на хранителни вещества (белтъчини, аминокиселини и въглехидрати) директно към мускулите. Така се увеличават обема и плътността им.

За това са и предпочитана хранителна добавка за спортисти, които имат нужда от натрупване на маса.

В същото време големите дози ванадий, които влияят върху нивото на кръвната захар, могат да бъдат токсични.

Ето защо приемане на допълнителни количества ванадиев сулфат не се препоръчва на хора, страдащи от хипергликемия, хипоглигемия или инсулинова резистентност.

При високи дози се забелязва загуба на апетит, диария, забавяне на растежа и мускулното развитие.

Досега няма конкретни данни за появата на определени негативни състояния при дефицит на ванадий.

Балансирана диета би трябвало напълно да задоволява ежедневните нужди на организма от този минерал, така че рядко се налага допълнителен прием.


tqloto.bg

петък, 23 януари 2009 г.

Как се сваля кръвното?

Нас­лед­с­т­ве­ност­та иг­рае важ­на ро­ля за раз­ви­тие на ар­те­ри­ал­на­та хи­пер­то­ния. Осо­бе­но ако от нея стра­дат или са стра­да­ли ва­ши­те ро­ди­те­ли, ба­би, дя­дов­ци. Рис­кът на­рас­т­ва още по­ве­че, ако от по­ви­ше­но кръв­но на­ля­га­не са стра­да­ли по­ве­че от два­ма ва­ши род­ни­ни. На­ши­ят съ­вет е ре­дов­но да из­мер­ва­те кръв­но­то си на­ля­га­не и в слу­чай на сис­тем­но по­ви­ша­ва­не да се обър­не­те към ле­кар.

Мно­го ми се ис­ка да кон­к­ре­ти­зи­ра­те кой и за­що бо­ле­ду­ва от хи­пер­то­ния. Про­че­тох във вес­т­ни­ка, че в Бъл­га­рия от високо кръвно страдат поч­ти един ми­ли­он ду­ши. То­ва е мно­го страш­но... Ви­ки Сто­е­ва, Со­фия

По-го­ля­мата част от хи­пер­то­ни­ци­те спа­дат към сил­ния пол. Мъж­ки­те по­ло­ви хор­мо­ни сти­му­ли­рат по­кач­ва­не­то на кръв­но­то на­ля­га­не, осо­бе­но във въз­раст­та 35-50 го­ди­ни. С го­ди­ни­те оба­че и же­ни­те до­гон­ват мъ­же­те по то­зи по­ка­за­те­л. След нас­тъп­ва­не на ме­но­па­у­за­та ес­тес­т­ве­на­та хор­мо­нал­на за­щи­та на сър­деч­носъ­до­ва­та сис­те­ма зна­чи­тел­но на­ма­ля­ва, поч­ти се свеж­да до ну­ла. Ко­га­то наб­ли­жи­те 40 го­ди­ни, за­поч­не­те да се от­на­ся­те по-се­ри­оз­но към здра­ве­то си. Же­ни­те да се кон­сул­ти­рат с ен­док­ри­но­лог и при не­об­хо­ди­мост да се до­ве­рят на хор­мо­но­за­мес­ти­тел­на­та те­ра­пия.

За­сед­на­ли­ят на­чин на жи­вот, зат­лъс­тя­ва­не­то и стре­со­ве­те са сред ос­нов­ни­те про­во­ки­ра­щи фак­то­ри

За­сед­на­ли­ят и сла­бо­под­ви­жен на­чин на жи­вот е друг ва­жен про­во­ки­ращ фак­тор. Спе­ци­а­лис­ти­те са из­чис­ли­ли, че хо­ра­та, во­де­щи за­сед­нал на­чин на жи­вот, с 50 на сто по­ве­че рис­ку­ват да се разбо­ле­ят от хи­пер­то­ния от те­зи, за­ни­ма­ва­щи се с фи­зи­чес­ки труд или спорт. Ре­дов­ни­те фи­зи­чес­ки уп­раж­не­ния по­ви­ша­ват елас­тич­ност­та на сте­ни­те на кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве, по­ма­гат да се по­ни­жи тег­ло­то, да се на­ма­ли съ­дър­жа­ни­е­то на за­хар в кръв­та, как­то и ни­во­то на “ло­шия” хо­лес­те­рол. А всич­ко то­ва по­ни­жа­ва и кръв­но­то на­ля­га­не. Уве­ли­ча­вай­те всекид­нев­на­та фи­зи­чес­ка ак­тив­ност. За­поч­не­те с крат­ки раз­ход­ки пе­ша. Ако се прес­т­ра­ши­те да се за­ни­ма­ва­те със спорт, то за пред­по­чи­та­не са ди­ха­тел­ни уп­раж­не­ния, плу­ва­не съ­що. Но не се ув­ли­чай­те: сил­но­то фи­зи­чес­ко на­то­вар­ва­не уве­ли­ча­ва гор­на­та гра­ни­ца на кръв­но­то на­ля­га­не. По-доб­ре спор­ту­вай­те все­ки ден най-мно­го по 30 ми­ну­ти, ка­то пос­те­пен­но уве­ли­ча­ва­те на­то­вар­ва­не­то.

Пре­ка­ля­ва­не­то със сол во­ди до за­дър­жа­не на теч­нос­ти в ор­га­низ­ма, до ото­ци в ор­га­ни­те и тъ­ка­ни­те, а от то­ва стра­дат кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве. Ог­ра­ни­че­те сол­та до 5 гра­ма - ед­на ча­е­на лъ­жич­ка на ден. Мно­го про­дук­ти са­ми по се­бе си съ­дър­жат мно­го сол. Мо­же да из­пол­з­ва­те бил­ки, че­сън съ­що, ос­вен то­ва от ап­те­ка­та мо­же­те да си ку­пи­те сол с по­ни­же­но съ­дър­жа­ние на нат­рий.
След­ващ фак­тор са стре­со­ве­те и пси­хо­е­мо­ци­о­нал­но­то нап­ре­же­ние. Хор­мо­нът на стре­са ад­ре­на­лин зас­та­вя сър­це­то да бие по-чес­то, из­т­лас­к­вай­ки по-го­лям обем кръв. Ако стре­сът про­дъл­жи дъл­го вре­ме, та­ко­ва на­то­вар­ва­не из­нос­ва съ­до­ве­те и по­ви­ше­но­то кръв­но на­ля­га­не ста­ва хро­нич­но. На­у­че­те се да кон­т­ро­ли­ра­те емо­ци­и­те си, про­ме­не­те от­но­ше­ни­е­то си към проб­ле­ми­те. Вся­ко не­що мо­же да бъ­де пог­лед­на­то не са­мо от не­га­тив­на­та, но и от по­зи­тив­на­та му стра­на. Не по­е­май­те вър­ху се­бе си по­ве­че, от­кол­ко­то мо­же­те да из­вър­ши­те. Те­зи, ко­и­то пре­кар­ват по­ве­че от 41 ча­са в сед­ми­цата на ра­бот­но­то си мяс­то, рис­ку­ват с 15 на сто по­ве­че да по­лу­чат ви­со­ко кръв­но на­ля­га­не. На­у­че­те се и да се от­пус­ка­те. За­поч­не­те с пра­вил­но ди­ша­не: на “ед­но” вди­шай­те не­дъл­бо­ко и на “две-три”из­ди­шай­те дъл­бо­ко, ка­то при вдиш­ва­не из­пъч­ва­те ко­ре­ма си, а при из­диш­ва­не го стя­га­те. Та­къв тип ди­ша­не по­доб­ря­ва кръ­вос­наб­дя­ва­не­то на бе­ли­те дро­бо­ве и сър­це­то и премахва вът­реш­но­то нап­ре­же­ние.

След­ва зат­лъс­тя­ва­не­то

При хо­ра с над­нор­ме­но тег­ло се на­ру­ша­ва мас­т­на­та об­мя­на, гу­би се елас­тич­ност­та на кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве, ко­и­то се ув­реж­дат от ате­рос­к­ле­ро­за. При хо­ра­та с над­нор­ме­но тег­ло рис­кът от хи­пер­то­ния се уве­ли­ча­ва це­ли шест пъ­ти, а все­ки из­лиш­ни 500 г по­ви­ша­ват кръв­но­то на­ля­га­не с ед­на еди­ни­ца. Не до­пус­кай­те зат­лъс­тя­ва­не и над­нор­ме­но тег­ло. Ще го пос­тиг­не­те с ра­зум­ни фи­зи­чес­ки на­то­вар­ва­ния и нис­ко­ка­ло­рична ди­е­та,ка­то пос­те­пен­но из­х­вър­лите от ме­ню­то си мас­ло­то, си­ре­не­то, кол­ба­си­те, сме­та­на­та, сла­ни­на­та. Наб­лег­не­те на пло­до­ве­те и зе­лен­чу­ци­те, на рас­ти­тел­ното мас­ло и не­маз­на­та ри­ба. Яж­те про­дук­ти, бо­га­ти на съ­е­ди­ни­тел­на тъ­кан - ка­фяв ориз, ове­се­на ка­ша, пъл­но­зър­нест хляб, пло­до­ве, зе­лен­чу­ци.

Не зло­у­пот­ре­бя­вай­те с ал­ко­хо­ла и пу­ше­не­то.


Всекид­нев­на­та упот­ре­ба на спир­т­ни на­пит­ки уве­ли­ча­ва кръв­но­то на­ля­га­не с 5-6 еди­ни­ци на го­ди­на, а ком­по­нен­ти­те на тю­тю­не­вия дим, по­па­дай­ки в кръв­та, пре­диз­вик­ват спа­зъм на кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве. Пу­ша­чи­те пре­диз­вик­ват кис­ло­ро­ден глад на мо­зъ­ка си. Хи­пер­то­ни­кът не би­ва да си поз­во­ля­ва по­ве­че от 60 мл си­лен ал­ко­хол на сед­ми­ца или 200 г су­хо ви­но. От­ка­же­те ци­га­ри­те, до­ри ле­ки­те. Те са съ­що тол­ко­ва вред­ни, кол­ко­то и спир­т­ни­те на­пит­ки.


блитц.бг

Пластмасовите опаковки са вредни за сърцето

Веществото, което се използва за производството на пластмасови опаковки, повишава риска от сърдечни заболявания и захарен диабет, съобщават английски учени.

Става дума за бисфенола, който влиза в състава на повечето опаковки, използвани в хранителната промишленост. Той попада в организма чрез питейната вода, зъбните пломби, боята за обувки и др.

Учените са открили концентрация на вредното вещество над нормалната в организма на повече от 1500 души, повечето от които страдащи от диабет или сърдечно-съдово заболяване.

Оказва се, че хората с повишено ниво на бисфенол развиват 3 пъти по-често исхемична болест на сърцето и диабет тип ІІ. При тях по-често се диагностицират и нарушения в работата на черния дроб, съобщава Би Би Си.


актуално.ком

петък, 16 януари 2009 г.

Анемия и бременност

Значението на проблема анемия и бременност се определя както от високата му честота, така и от неблагоприятните му последици върху бременната и плода.
Анемиите по време на бременност са най-честото вещество обменно заболяване в света - според различни автори между 35 и 50% от бременните към термина за раждане са с анемичен синдром.

Какви са последиците на анемичния синдром върху бременната и плода?

Най-честите симптоми са неспецифични - умора, слабост, главоболие, световъртеж, особено при рязко изправяне. Много често тези симптоми се тълкуват от бременните, а за съжаление и от лекарите като свойствени за бременността, докато по същество те са проява на тъканен кислороден глад. При задълбочаване на анемичния синдром се появяват бледост на кожата и лигавиците, засилен косопад, мигренозно главоболие, болезнени рагади (цепнатини) по ъглите на устата, смущения в растежа на ноктите, понижаване на кръвното налягане,ускоряване на пулса, пробождащи болки в сърдечната област. Тежките и дълготрайни анемии са свързани с редица типично акушерски проблеми - повишена честота на преждевременните раждания, мъртво раждания, преждевременно отлепване на плацентата, слабост на родилната дейност, хроничен кислороден глад на плода, водещ до повишен риск от изоставане на телесната му маса и нарушения в развитието и функциите на отделните му органи и системи. Рискови моменти са налице и скоро след раждането - обилни кръвотечения в плацентарния и ранния следплацентарен период поради нарушена контракционна способност на маточната мускулатура; нерядко развитие на инфекции в следродилния период.

Основните критерии за диагностициране на анемичен синдром при бременни са:

* Концентрация на Hb (хемоглобин) < 110 g/l * Брой на Er (червени кръвни телца) < 3,5.1012/l * Ht (хематокрит) < 0,33 Кои са основните видове анемии по време на бременност? Най-често се касае за т.нар. желязо дефицитна анемия - 85-90% от всички анемии при бременност. В около 5% от случаите се касае за кръвоизливни анемии (напр. при чести, дори и не обилни кръвотечения при плацента превия), а в 0,1 - 4% за мегалобластни анемии, развиващи се при дефицит на Vit B12 или фолиева киселина. Преобладаващата честота на . желязо дефицитна анемия, лесното и диагностициране и отличните резултати в профилактиката и лечението и са основание за по-подробното и разглеждане в този материал. Обмяна на желязото през бременността Общото количество желязо при здрава жена във фертилна възраст е между 4800 и 5500 мг. Основна част от него (2500 - 3000 мг) е свързана с кръвната маса, около 1500 мг са включени в т.нар. клетъчни хемини и желязо съдържащи клетъчни ензими, участващи в активния кислороден транспорт. Около 25% от желязото в организма се намира под формата на депо (резерв) в черния дроб, слезката и костния мозък. Циркулиращото в кръвния серум желязо (т.нар. серумно желязо) е около 3,5 мг. Желязното съдържание в организма се поддържа в равновесие чрез баланс между усвояване на приетото и изхвърлено от организма желязо. Освен физиологичните загуби на желязо, полово зрялата жена трябва да покрива и периодичните загуби на желязо с мензиса, прекараните аборти, бременности, раждания и кърмене. Така например месечната загуба на желязо с мензиса е 30 мг. С настъпване на бременността спират загубите на желязо поради промените настъпващи в организма на бременната и във връзка с формирането на плодното яйце и развиващия се плод: * За нарастване на бременната матка са необходими 50 мг желязо; * За формиране и развитие на плацентата - 50 - 100 мг желязо; * За увеличената продукция на еритроцити - 300 мг желязо; * За развитието на плода - 200 - 300 мг желязо; * Кръвозагуба по време на раждането - 200 мг желязо; * Кърмене (6 месеца) - 150 мг желязо. Обобщените допълнителни нужди от желязо за бременната са около 700 - 1000 мг. Основен път за постъпване на желязо в организма е чрез храната - за покриване на физиологичните дневни загуби са необходими 1 - 1,5 мг желязо дневно, освен това бременните се нуждаят от (виж по-горе) от усвояване на допълнително количество от 3 - 7 мг желязо дневно. По материали на Световната Здравна Организация нормалният дневен прием хранителен порцион съдържа от 10 - 30 мг желязо, като от тях при нормални условия се усвояват само 10% (1 - 3 мг дневно) - т.е. покриват се само дневните физиологични загуби. Повишените нужди при бременните се консумират чрез допълнително усвояване на желязо от храната (максимално до 20 - 30%) или чрез използване на желязо от депата в организма. Ако необходимите количества там са налице, състоянието макар и временно се компенсира, що се касае до поддържане равновесието в периферната кръв. Проблемът е там, че много от жените започват бременността с недостатъчни железни резерви поради обилни и продължителни менструации, чести бременности и аборти, хронични чернодробни и бъбречни заболявания, недоимъчно хранене. Ако железния баланс е дефицитен поради посочените причини, около 40% от жените, преди още да настъпи бременността, показват лабораторни данни за прелатентен железен дефицит. Като се добавят изискванията на настъпилата бременност, бързо се стига до латентен железен дефицит, характеризиращ се лабораторно с понижение на серумното желязо, повишаване на желязо свързващия капацитет, снижени стойности на червената кръвна картина до долна граница на нормата. При липса на адекватна желязна профилактика, бързо се стига до изявена хипохромна анемия. Профилактика на желязо дефицитната анемия при бременност Единствено подходящо поведение пи железен дефицит е назначаването на железни препарати за уравновесяване на железния баланс. Като се имат предвид спецификата на железния баланс и високата честота на . желязо дефицитна анемия при бременните, правилното поведение се състои в задължителната профилактична употреба на желязо съдържащи препарати през бременността. Обикновено профилактиката започва след третия месец на бременността, за да се избегне рискът от неблагоприятното съчетаване на симптомите от раздразнения стомашно-чревен тракт при начална бременност (гадене, повръщане), със страничните ефекти на приеманите през устата железни препарати. Необходимата дневна доза е в границите на 50 - 150 мг елементарно желязо в един - два приема. С цел ограничаване на възможен стомашен дискомфорт таблетките се приемат по време или след хранене. С цел по-добро усвояване на желязото от организма е уместна съпътстваща употреба на VitC. Удачно е използване на препарати , съдържащи мултивитаминни комплекси (витамини от група B, C и фолиева киселина) и микроелементи (цинк, мед, молибден, кобалт и др.) имащи отношение към интимните механизми на обмен и синтез на кръвотворната система. В аптечната мрежа има богат избор на подобни препарати, но за профилактика на . желязо дефицитната анемия при бременни трябва да се използват само такива, създадени за тази цел, тъй като само те съдържат в оптимално количество и съотношение необходимите микроелементи и витаминни комплекси. Програмата е в зависимост от тежестта на анемичния синдром и срока на бременността. В зависимост от това се използват препарати за перорална, мускулна или венозна употреба, а в тежките или спешни случаи - кръвопреливане. Пероралната форма има предимство, защото отговаря на физиологичния железен обмен в организма. Започва се с дози 100 - 159 мг дневно, постепенно повишаващи се до 200 - 250 мг дневно. Продължителността на лечението зависи от тежестта на анемията, индивидуалните особености в усвояването на препарата, срока на бременността. Не бива да се забравя, че лечението трябва да продължи не само до нормализиране стойностите на Hb, Er и Ht в периферната кръв, но и до попълване на изчерпаните железни депа в организма - този важен момент определя средната продължителност на лечението около 2 - 3 месеца. Средно тежките и тежките форми на . желязо дефицитна анемия, както и случаите изискващи спешна корекция на анемичния синдром, налагат използване на железни препарати по мускулен или венозен път, или кръвопреливане - манипулации свързани с хоспитализация, поради което не смятам за необходимо да ги разглеждам тук.

Препоръки към бременните 1. Редовно посещавайте женска консултация. 2. Уведомявайте Вашия гинеколог за симптоми съмнителни за анемия, за фактори водещи до железен дефицит преди бременността, за анемичен синдром при предходни бременности, за Ваши кръвни роднини с вродени или неясни анемични заболявания. 3. Изследвайте периферна кръвна картина поне трикратно - в 12-та, 24-та и 36-та гестационна седмица. 4. Настоявайте да Ви бъде започната желязна профилактика след третия лунарен месец. 5. Спазвайте оптимален хранителен режим.

биберонбг.ком

Домати и банани срещу високо кръвно

Според едно ново изследване най-застрашени по отношение на високо кръвно налягане са жените, чието тяло има форма на ябълка. Според италиански лекари склонността към натрупване на прекомерно количество мазнини в областта на лицето, гърдите, раменете и корема води именно до повишаване на риска от това заболяване. Те препоръчват предприемането на незабавни мерки за смъкване на теглото.

Като начало най-доброто решение според медиците е застрашеният да премине към изцяло безсолно ядене, да увеличи количеството вода, която пие, както и да съставя ежедневното си меню предимно от пресни плодове и зеленчуци.

Високото кръвно се влияе също така от магнезия и калция. За да бъде понижено, нужно е само да хапвате по-големи количества банани, домати, спанак, сини сливи и авокадо, които съдържат много магнезий. В спанака и сушените кайсии пък ще откриете нужното количество калций.


сегабг.ком

събота, 10 януари 2009 г.

Повечето европейци не знаят, че страдат от хипертония

Над 50% от хората в Европа с диагноза високо кръвно налягане на знаят за своята болест и по никакъв начин не я контролират.Експерти са използвали националните статистически данни от различни страни, за да определят доколко жителите на "стария континент" са осведомени за собственото си здраве и какви мерки вземат, за да се предпазят. Установено е, че 24% имат развита хипертония и 56% знаят, че са болни. Като правило хората, които са били осведомени за симптомите и последиците от хипертонията, са се стараели да поддържат кръвното си налягане в норма. Професор Франко Капучио от Университета Уорик алармира, че хипертонията е голям, набиращ скорост проблем за Европа и трябва възможно най-скоро да се реализират мащабни програми за нейното намаляване. /ИТАР-ТАСС


знам.ли

Дръжте кръвното в норма, спасете бъбреците си

Високото кръвно е едно от най-вредните неща, които можете да си причините.

Обикновено се случва след 50-та година, благодарение на усиленото водене на нездравословен живот през предишните десетилетия.

Както сме си говорили и преди, високото кръвно налягане се причинява от много пиене, много ядене, много пушене и никакъв спорт.

едно и за бъбреците. Не само вредно, а направо опасно.

Германски учен установиха, че повишеното кръвно налягане увеличава риска от рак на бъбреците.

Хората, страдащи от хипертония, се разболяват от рак на бъбреците 2,5 по-често, отколкото лица с нормално или ниско кръвно.

В същото време пациенти, при които нормалното кръвно се поддържа с медикаменти, не са застрашени от страшната болест.

Данните са получени въз основата на анализ на историята на заболяването на 300 хиляди души от 8 европейски страни.


тялото.бг

петък, 9 януари 2009 г.

Внимателно със солта!

Можем ли да минем без сол? Този незаменим продукт се използва не само в кухните на всички народи по света, но участва в над 1500 вида производства, сред които спадат производството на хлебни изделия, обработката на месо и риба, консервирането на хранителни продукти, животновъдството и кожарството...

Освен че подсилва аромата и вкуса на ястието, солта /която всъщност е натриев хлорид/ спомага за благоприятното протичане на някои жизнено важни процеси в организма. Хлоридите организират работата на централната нервна система и регулира и регулират
храносмилателната дейност, а натрият поддържа водния и киселинно-алкалния баланс в организма.
Според учените човек си набавя до 80% от необходимото количество сол от готовите продукти.
Организмът ни се нуждае всичко на всичко от 6-8 грама натриев хлорид на денонощие – в краен случай – 10 гр.

“Бялата смърт”

Широко известна е вредата от солта, позната още като “бялата смърт”. Разбира се самата сол не е толкова страшна, колкото нейната прекалена употреба. Такова “прегрешение” е особено характерно за мъжката половина от населението.
Доказано е, че повечето представители на силния пол превишават допустимата норма
на консумация на солта средно 2 пъти повече.
За жените този показател е малко по-нисък – дамите пресоляват храната 1,5 пъти повече.

Прекомерната консумация на сол наистина може да доведе до много неприятни последствия. Системното пресоляване на храната многократно увеличава рискът от възникване на хипертония и впоследствие - на инсулт или инфаркт. А както е известно лидерското място в списъка на основните причини за смъртността на планетата
се държи от сърдечно-съдовите заболявания. Прекаленото съдържание на натрий в организма вреди на костната система, тъй като натрият има неприятното свойство да “поглъща” калция, необходим за нормалния строеж на костите. Някои учени са склонни да говорят за наличието на връзка между редовното пресоляване на храните и развитието на такива страшни заболявания като рак на стомаха и остеопороза. За отлагането на соли дори няма смисъл да се споменава.

Чувство за мярка

Според световната статистиката, намаляването на консумацията на сол дори само с 30% е
способно да намали количеството инсулти с 40 хиляди. В началото на миналата година в Британия бе проведена кампания против прекалената употреба на сол, която намери широка подкрепа не само у обществеността, но и сред по-големите супермаркети в Лондон.

Как да намерим златната среда в консумацията на този толкова ценен и същевременно толкова коварен продукт?

На първо място специалистите съветват да се откажем от пагубния навик допълнително да
солим храната. По време на приготвянето на ястията също не бива да се прекалява със солта.

На второ място добре е да обогатим ежедневното си меню с възможно повече пресни плодове и зеленчуци, богати на калий и магнезий, благодарение на които излишната сол може да “напусне” организма.

Трето, трябва да ограничим консумацията на готови солени продукти – като чипс, например. С внимание трябва да подхождаме и към всевъзможните полуфабрикати и различни сосове, както и към храните “на крак”.

В случай, че безсолната храна не ви е много по-вкуса, то можете леко да “поизлъжете” рецепторите си. Според кулинарите чесънът прекрасно замаскирва недостатъка на сол в месните и рибни ястия, розмаринът – в зеленчуковите супи, канелата и ванилията – в печеното, а паприката и лукът – в салатите. Не се притеснявайте да експериментирате като използвате фантазията си в кухнята. Имайте предвид че почти всички подправки: и индийското орехче, и джинджифилът, и карамфилът – в една или друга степен могат да
запълнят недостига на сол в различните ястия.

Солта като лекарство

Сред многообразните пакети сол, на лавиците в магазина вече може да се открие и йодирана сол, обогатена с калиев йодид. А показателят на количеството хора страдащи от йоден дефицит в годините се увеличава все повече и повече.

Последствията от йодния дефицит са крайно опасни и могат да се изразяват в забавяне на растежа, умственото и физическото развитие, в нарушаване на обменните процеси в организма. Този проблем може да се избегне доста елементарно като ежедневно употребявате обогатена йодирана сол. От 6 гр. йодирана сол организма ще получи 150 мг. йод, а това количество е напълно достатъчно за обезпечи на организма ни така ценното вещество.


булгар-бг.ком

Laprilen и артериална хипертония

Високото артериално налягане (АН) е поставено на първо място от 26-те найчести рискови фактори, като причина за смърт в световен мащаб. 62% от мозъчно- съдовите заболявания и 49% от исхемичната болест на сърцето се дължат на неконтролираната артериална хипертония.

Основната цел при лечението на пациенти с повишено артериално налягане е намаляване систолното и диастолнато АН под 140/90 мм и до по-ниски стойности, ако са добре поносими от пациента. Тази цел може да се постигне с медикаменти от различни фармакологични групи: диуретици, АСЕ-инхибитори, АТ II- блокери, калциеви антагонисти, бета- блокери и други лекарствени средства. АСЕ-инхибиторите се препоръчват като средство на първи избор при пациенти с артериална хипертония и някое от следните придружаващи заболявания: сърдечна недостатъчност, намалена левокамерна систолна функция, захарен диабет, затлъстяване, преживян миокарден инфаркт или инсулт, както и болни с висок риск за исхемична болест на сърцето. Те могат да се назначават като монотерапия или в комбинация с медикаменти от друга фармакологична група.

Медикаментът Laprilen e с активна субстанция Enalapril maleate, приема се двукратно под формата на таблетки от 5 мг и 10 мг, с постепенно повишаване на дозата до 20 мг, 30 мг или 40 мг дневно. Продължителността на лечението се определя от клиничната картина.

Показание за приложение на Laprilen е артериална хипертония - изолирана или в комбинация със затлъстяване, захарен диабет, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, левокамерна дисфункция.

Клиничен случай. Жена на 47 години с оплаквания от главоболие, на моменти шум в ушите, измерено АН няколко дни последователно до 160 -170 / 90 мм. Съобщава, че инцидентно от 2-3 години са зарегистрирани повишени стойности на артериалното налягане до 170/ 90 мм. Приемала по свое усмотрение по 1 т. Nifedipin или 1 т Chlophazolin при нужда.

Пациентката е с дългогодишно наднормено тегло. Фамилно обременена с артериална хипертония и затлъстяване - майка.

От статуса: Добро общо състояние. Подкожна мастна тъкан добре изразена, отложена предимно по андроиден типИТМ 34,5 кг/м2. Хиперстенен гръден кош, сонорен перкуторен тон, везикуларно дишане с удължено издишване. Сърдечни граници перкуторно разширени наляво.

Ритмична сърдечна дейност, фреквенция 88/мин, акцентуиран втори аортен тон. Артериално налягане - 160/90 мм. Черен дроб на ребрената дъга, палпаторно неболезнен. Крайници без отоци, запазени пулсации на периферните съдове.

От изследванията: ХБ-138 g/l: еритроцити - 4,8 T/l: левкоцити - 6,5 g/l: кр. захар - 5,2 mmol/l: общ холестерол - 6.2 mmol/l, триглицериди - 3.8 mmol/l.

Очни дъна: Ангиопатия ретине хипертоника gr. I.

ЕКГ- синусов ритъм, електрокардиографски данни за левокамерна хипертрофия.

2- часов Холтеров запис на артериално налягане: максимални стойности до 170/100 мм за деня, пулс 89/мин, за нощния период 140/85 мм, пулс 76/мин. Диагноза: Хипертонична болест II. Затлъстяване I ст. Дислипопротеинемия.

Назначено бе лечение с Laprilen 2 пъти дневно по 10 мг. В края на втората седмица от включването на медикамента, който пациентката понесе добре, артериалното налягане достигна стойности 135-140 / 80-85 мм.

В заключение: Лечението с Laprilen в двукратен дневен прием, намалява стойностите на артериалното налягане, редуцира неговата лабилност и допринася за добър 24-часов ритъм.


хелтх.бг

четвъртък, 8 януари 2009 г.

Разумното хранене е най-доброто лекарство срещу атросклероза, инфаркта и инсулта

Обикновено атеросклерозата се обажда в средата на живота ни или още по-късно, но някои от причините за появата є се коренят в млада възраст. Затова специалистите препоръчват профилактиката да започне още в юношеството. И тя е свързана преди всичко с начина на хранене

Причините за появата на атеросклерозата се крият в състава на кръвта и в отлагането на холестерол по стените на кръвоносните съдове. Това нарушава нормалното движение на кръвта и затруднява снабдяването на клетките с кислород и с необходимите хранителни вещества.

В организма възниква напрежение, което се изразява в повишаване на кръвното налягане. Заболяването вече става сериозно и изисква спазването на строг хранителен режим. Създава се предпоставка за възникването на някои тежки страдания като инфаркт, инсулт (емболии), затлъстяване, хипертонични кризи и пр.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ СПИРА КОНСУМИРАНЕТО НА ЖИВОТИНСКИ МАЗНИНИ И СОЛ

Увеличават се храните с т.нар. Липотропен фактор - важните аминокиселини, регулиращи липидната обмяна на веществата, които се наричат сборно витамин F.

Доказано е, че растителният лецитин предпазва и стабилизира състава на кръвта. Витамин С, Р, В6, В12, Е, както и магнезият, ванадият, цинкът, хромът и калцият регулират холестерола.
Ето защо е разумно да се консумират по-груби храни, богати на растителна целулоза и пектин.

Целулозата стимулира бързината, с която организмът извлича токсините и изхвърля лошия холестерол, превръщайки се в естествена “метла” за стомашно-чревния тракт и кръвта.

КОЛКОТО И ДА ОБИЧАТЕ ДА СИ ХАПВАТЕ...

Продължителното и системно нарушаване на равновесието на хранителните вещества в организма чрез прекаляването с животински мазнини, бяла захар, тестени 1сладки храни, индустриални месни продукти, бели рафинирани брашна, е предпоставка за инфаркт.

Затова диетолозите препоръчват хранене със сурови плодове и зеленчуци, пресни сокове и разнообразни салати, семена, ядки, житни и бобови растения, кълнове, мюсли. Всички те са богати на витамин С, В, А, Е, на минерали и фитонциди.

КАК ДА СЕ ХРАНИМ?

Добре е да включим в менюто си храните, богати на холин - миди, раци, риби, жълтък, жито, соя, черен дроб, бъбреци. Полезни са и богатите на инозит храни - моркови, карфиол, червено цвекло, грах, зелен фасул, спанак, домати, зеле, пресен лук, дини, пъпеши, ягоди, боровинки, портокали, стафиди.

Линоловата и линоленовата киселина, които се съдържат в кравето масло, в зехтина, слънчогледовото, маковото, царевичното и фъстъченото олио, житните и оризовите култури, ядките, притежават противосклеротично действие.

Специално лецитинът, на който са богати житните храни, не позволява на кръвоносните съдове да натрупват и задържат холестерол. Сред препоръчителните храни са и прясната извара, левурдата (див чесън), овесът, рибите сьомга и тон, храните с по-високо съдържание на витамин С (500- 1000 мг).

АКО СТЕ ПРЕЖИВЕЛИ СТРЕС, ПИЙТЕ ШИПКОВ И ЗЕЛЕН ЧАЙ ИЛИ КАРКАДЕ

Всеки един от тези чайове ще ви помогне да се справите със стреса, ще ви зареди с енергия, ще ви снабди с един от най-важните антиоксиданти – витамин С. Изяждайте и по една супена лъжица суров магданоз дневно. Хрупайте ябълки, а през зимата увеличете консумацията на
цитрусови плодове, на лук и чесън, тиква, зеле, целина, цвекло, сурови тиквени и слънчогледови семки. А всекидневният прием на 500 мл сок от моркови, смесен с други зеленчуци, изхвърля токсините, освен че зарежда организма с редица ценни вещества.

НЯМА ДА СЕ НАЛОЖИ ДА ГЛАДУВАТЕ

Както се вижда, списъкът на продуктите, които е добре да консумирате от млади години, за да се предпазите от склероза, е твърде дълъг. Така че няма да ви се наложи да гладувате или да се обричате на еднообразна храна. Ако към този списък прибавите кестени, арония, черница, касис, боровинки, мушмули, нар, бирена мая, хрян, кисело мляко и т.н, и т.н., може и да преядете. Но не го правете! Ще ви навреди...

ОСНОВНАТА ПРОФИЛАКТИЧНА МЯРКА Е ДА НЕ ПРЕЯЖДАТЕ

Затова съставете хранителния си режим с въображение, с разум и воля. Не пропускайте да изпивате по 1,5-2,5 л чиста изворна вода всеки ден.

През лятото е добре да въведете в режима си разтоварващи плодово-зеленчукови дни, а ако сте прехвърлили 35-те години, постарайте се да избягвате пържените и консервираните храни, маргарина, който съдържа наситени мастни киселини и затруднява дейността на панкреаса. Откажете се от сланината, маста, бялата рафинирана захар и сладкишите.

КОИ ХРАНИ СА ЗАБРАНЕНИ

Избягвайте силно солените храни, тлъстите меса, субпродуктите, дивеча, консервираните меса и риби. Вредят и тлъстите колбаси и меса и особено свинското. Пържените яйца, маста и лойта, сланината, саздърмата, маргаринът и пикантните храни трябва да се изключат напълно от менюто.

Майонези, хайвери, тежки маринати и сосове, силно кафе, какао, шоколад, алкохол и сладкиши с много яйца и масло също са забранени.

По-рядко посягайте към сметаната за овкусяване на храната.


ПРИМЕРНО ДНЕВНО МЕНЮ

8 ч. - мюсли с плодове, мед и кисело мляко;

10 ч. - шипков чай с мед;

13 ч.- градинска супа (пасирана), половин порция кюфтета на скара - до 100 г, варено червено цвекло със зехтин, салата от прясно зеле с моркови, сок от моркови;

16 ч. - плодова салата от киви и портокали с малко сметана и ядки;

18 ч. - качамак със сирене, 1 чаша айрян.


чудеса.нет

Сушените череши доставят калий и свалят холестерола

Черешите са отличен източник на бетакаротин(витамин А), богати са на витамини С и Е и набавят калий, магнезий, желязо, фибри.

Направени са много проучвания и е доказано, че черешите или намерените натурални компоненти в тях могат да помогнат да:


-Се намали възпаление и облекчи болката от артрит и подагра.

-Предлагат защита срещу сърдечно-съдови заболявания и различни видове рак.

-Намалява риска от диабет и инсулинов синдром.

-Намалява много от рисковите фактори за сърдечни болести и метаболичен синдром, като:


1) Намалява нивото на холестерола

2)Понижава триглицеридите(мазнините в кръвта)

3)Увеличава обема на антиоксиданти в кръвта

-Помощ в лечението и предотвратяването на загуба на паметта.

-В черешите има високо съдържание на антиоксиданти, които забавят процеса на стареене.

-Сушените череши са натурално сладки. Затова те могат да бъдат вкусен заместител и здравословен
начин да се задоволи нуждата от сладко.


сереналтд.ком

сряда, 7 януари 2009 г.

Хранене в зряла възраст

В процеса на стареене настъпват промени в обмяната на веществата, променя се функционалното състояние на всички системи, вкл. и на храносмилателната. Настъпват промени в дъвкателния апарат,атрофират слюнчените жлези, променя се лигавицата на стомаха и червата, намалява количеството на слюнката и на стомашната секреция, както и активността на ензимите които се намират в тях. Паралелно с това се наблюдава намаление на енергоразхода, на продукцията на някои хормони и увеличение на холестерола в серума.

Поради това храненето на възрастните здрави хора трябва да бъде съобразено с някои принципи:

Намаляване на енергиината стойност на храната в съответствие с намаления енергоразход - при жени във възрастта между 60-74 години - 1900 килокалории , а при мъжете на същата възраст 2200 килокалории. След 75 годишна възраст- съответно 1800 и 2100 килокалории.
Максимално разнообразие на продуктовия набор и включване на достатъчно количество на витамини, незаменими аминокиселини, микроелементи, полиненаситени мастни киселини.
Храната трябва да бъде с антисклеротична насоченост. Слънчогледовото и маслиновото масло, рибните продукти, ябълките, касисът, ряпата, лукът, чесънът, горчицата, канелата, карамфилът, млечно-киселите продукти имат антиатерогенно действие.
Строго спазване на режима на хранене, с равномерно разпределение на храната по приеми - препоръчва се 4 кратнен режим на хранене.
Човешкият организъм има нужда от петте групи хранителни вещества /нутриенти/-белтъчини, мазнини, въглехидрати, витамини, минерални вещества /макро и микроелементи/.
Животинските белтъчини е добре да се набавят предимно чрез мляко,птици и риби.От значение са хранителните продукти, богати на метионин-телешко и птиче месо, риба, извара, ядкови плодове.
Мазнините трябва да се ограничат умерено.Препоръчват се мазнини богати на полиненаситени мастни киселини , фосфолипиди, токофероли- нерафинирани растителни масла, млечно масло, ядки.Излишъкът от мазнини е нежелателен поради възможността в организма да се натрупат продукти от окислението на ненаситените мастни киселини.За профилактика на атеросклерозата се препоръчва ограничаване на продуктите, богати на холестерол, без да се изключват мляко, сирене, извара, яйца.
Нуждите от въглехидрати намаляват поради по-малката физическа активност, влиянието им върху състоянието и функциите на нормалната чревна микрофлора и лесното им превръщане в мазнини.Учените препоръчват те да се набавят предимно от пълнозърнест хляб, картофи, пресни плодове и зеленчуци.Особено ценни са пресните плодове и зеленчуци, защото те доставят целулоза, пектин и други баластни вещества, оказващи влияние върху съдържанието ан холестерол в кръвта.За предпочитане са продукти, съдържащи фруктоза-пчелен мед, семкови плодове, дини и други.
Витамините са необходими за протичане на обменните процеси в организма.С храната ежедневно трябва да се набавят витамини с антисклеротични и липотропни своиства-С, В6, В12, В15, фолиева киселина и други.
Редовно трябва да се набавят калий, магнезий, калций, цинк и други. Да се намали употребата на готварска сол.
При приготвянето на ястия да се прилага подходяща кулинарна обработка. Да се избягват острите подправки, пикантните сосове, пърженето.
Според експертитите на СЗО много от болестите като исхемична болест на сърцето, инсулт, диабет, затлъстяване, хипертонична болест и болестите на опорно-двигателния апарат могат да бъдат предотвратени чрез рационално хранене.
Изборът да се храните и живеете здравословно е изцяло Ваш!


риокоз-сливен.ком

Хипотонията води до отпадналост и сънливост

Ако налягането ви постоянно е в границите от 100/60 мм живачен стълб при Възраст до 25 години и под 105/65 за хора над 30 години, значи имате ниско кръвно налягане. Хипотонията се характеризира с намален тонус на венозните съдове и по-слаба циркулация на кръвта, с чувство за отпадналост и сънливост. Среща се най-често при жени на 30-40 години, които се занимават с умствен труд, и при подрастващи момичета.

Причини за ниското кръвно:
• наследствено предразположение;
• понижена функция на щитовидната жлеза или друг хормонален дисбаланс;
• нерационално хранене и неподходяща диета;
• обезводняване поради намален прием или загубата на течности. Често се среща лятно време, както и при повишена телесна температура и стомашно разстройство;
• психическа и физическа преумора, стрес, особено при спортисти;
• влияния на околната среда като шум, електромагнитно излъчване или резки промени във времето, свързани с магнитни аномалии;
• прием на някои лекарства - нитроглицерин, диуретици, антихипертензивни средства, успокоителни, наркотици;
• при тютюнопушене или злоупотреба с алкохол;
• при кръвозагуба, причинена например от по-обилен менструален цикъл;
• хипотонията може да се прояви и симптоматично при анемия, инфекциозни, сърдечно-съдови, стомашни и бъбречни заболявания.

Симптоми
Те са нееднородни и не е задължително да се проявяват едновременно. Често кръвното е понижено, без човек да има някакви оплаквания. Такава хипотония се среща при хора между 20 и 40 години.

При постоянно ниско кръвно оплакванията са лесно уморяване, главоболие, световъртеж сутрин или при рязко ставане, разсеяност, безсъние, сърцебиене, шум в ушите. Болните са бледи, отпуснати, лесно възбудими. Крайниците им са студени, понякога имат болки в стомаха, апетитът им е намален, имат запек. Склонни са към потиснато настроение и изпитват недостиг на въздух в покой и задушаване при физическо натоварване.

При рязко спадане на кръвното налягане при кръвоизлив от язва на стомаха, хемороиди или травми се наблюдава бледа кожа, студена пот, бърз и едва доловим пулс, обща слабост. Състоянието изисква спешно лечение. При временна загуба на съзнанието вследствие на кръвозагуба, душевни смущения, инфекциозни заболявания или чести повръщания, припадането се дължи на внезапно разширяване на капилярите в коремните органи, вследствие на което мозъкът остава почти без кръв.

Лечение
Ниското кръвно налягане само по себе си не представлява медицински проблем. Лечение се налага само когато то е твърде ниско, за да се осигури достатъчно кислород и хранителни вещества за мозъка, сърцето и бъбреците. Изписват се общостимулиращи средства и такива, които повишават тонуса на съдовете и артериалното налягане - арония, женшен, аралия, настойка от китайски лимонник. Възможни последици на ниското кръвно са нарушаване на потентността при мъжете и на менструалния цикъл при жените. Главоболието също често придружава хипотонията. Може да се появи сутрин или след дневен сън, след физическа и умствена работа, след обилно хранене или при продължително стоене прав. В кръвоносните съдове, работещи с години при ниско налягане, настъпват структурни промени и хипотоникът в един момент се превръща в хипертоник. Даже и минимално повишение на кръвното налягане му се отразява като хипертонична криза.

Как да се справите?
■ Посетете ендокринолог, възможно е хипотонията ви да е последица от нарушена функция на някои жлези.
■ Хранете се 5 пъти на ден - с 3 основни хранения и 2 междинни закуски. Помнете, че всичко солено повишава кръвното.
■ Средно 10 часа сън са необходими за поддържане жизнения тонус на хипотоника.
■ Твърдият алкохол силно разширява кръвоносните съдове и понижава налягането.
■ Като средство за повишаване на кръвното налягане по-полезни са зеленият чай и този с женшен.
■ Изпробвайте точков масаж в областта на нокътните ложи, особено на 1, 2 и 5 пръст, и упражнения от йога.
■ Сутрешните упражнения и спортове с по-малко натоварване ще възстановят тонуса на съдовете, ще ускорят кръвотока и ще нормализират кръвното.
■ Вземайте контрастен душ сутрин и се разхождайте на чист въздух.


Важно за всички хипотоници!
Научете се да ставате правилно от леглото. Внезапното изправяне може да предизвика рязко спадане на кръвното налягане и да ви доведе до колапс. Причината е намаленото оросяване на мозъка в първите секунди след рязката промяна на положението на тялото. Организмът не може толкова бързо да подаде необходимата кръв към мозъка и функцията му частично се влошава. Наблюдавайте поведението на котката след събуждане - грациозни избивания по всички стави, протягане и чак след това изправяне на четири лапи.


чудеса.нет

вторник, 6 януари 2009 г.

Ей така излекувах високото кръвно...

За високо кръвно може да пробвате следното. Сварете едно яйце в оцет и го оставете да престои поне 24 ч в оцета. След това изяжте само белтъка.
Теодора Петрова, Дупница

Топват се в оцет 3 бучки захар и се изяждат час преди закуска. Процедурата се повтаря 3 дни подред. Задължително обаче трябва да се контролират стойностите на кръвното налягане.
Йорданов, Перник

Има различни билки, с които може да намалите кръвното си налягане. Много полезна например е отварата от боровинки. Две чаени лъжички от сухите плодове се заливат с 300 мл вряла вода и след 8-9 часа се прецеждат. Този чай трябва да се изпие за един ден на няколко части през деня.

Здравецът също може да ви помага. Измийте добре корени от билката. Нарежете от тях 2 чаени лъжици и ги накиснете в 500 мл студена вода за 8-9 часа, прецедете и пийте по 1 кафена чашка 3 пъти дневно преди ядене.
Явор Янакиев, Ямбол

Една супена лъжица ябълков оцет се смесва със супена лъжица мед. Разбърква се добре и се приема сутрин. Вечер процедурата се повтаря и така поне 30 дни. Следва един месец почивка и пак наново.
Гинка Кирилова, Панагюрище


новинар.нет

Спорт на всяка цена?

Досега всяка моя статия е била в подкрепа на спорта и спортуването. И тази ще бъде. Аз съм за спорта, защото знам какви ползи може да донесе той. Но не съм за спортуването на всяка цена.

Няма да говоря за хората, които по медицински и здравословни причини не могат да спортуват каквото и да било. Ще стане въпрос за други хора - за тези, които изпитват абсолютно неудоволствие от движението в разнообразните му форми. Има такива, не се учудвайте. Такива хора се срещат много рядко, според мен. Знам, че звучи почти невероятно, но ако такъв човек се “напъне” да спортува, то той е толкова нещастен и изтормозен от това, че всички ползи, които ще му донесе физическото натоварване губят смисъла си. А дори може и да му нанесе вреди - такъв човек отива да спортува с такова нежелание и толкова отпуснат, че много лесно може да се нарани или контузи и повече никога да не посмее да пробва какъвто и да е спорт.

Спортът има най-различни аспекти, свързани с начина на движение, вида натоварване, комфорта, красотата, спокойствието на мястото и приятната компания на останалите спортуващи. Наистина е трудно да си представим, че съществуват хора, които не харесват нито един вид тренировка. Повечето от тези, които смятат, че не са създадени за спорт, всъщност не са открили този, който да ги грабне, вдъхнови, разпусне и забавлява. Затова винаги съветвам да се опитват различни спортове, в различни обстановки и места, с различни хора. Може би просто не сте открили спортната си любов

Все пак допускам, че както има хора, които харесват и им се удават почти всички видове спорт, има и такива (макар вероятно много малък процент), които не харесват тренирането и движението, то не им носи радост, а само тягост, стрес и неудоволствие. Ако който и да е спорт, колкото и да е модерен, разпространен или белег на социален статус, ви носи такива отрицателни усещания, вместо лекота, удоволствие, забавление, еуфория, по-добре се откажете от него, спрете да спортувате или се насочете към друг вид тренировки.

Има и други хора, които се срещат доста по-често. Те обичат да спортуват, но в определени дни или седмици не се чувстват особено настроени за спортни занимания. Такива хора са свикнали на физическо натоварване и понеже им е съвестно, че ще пропуснат тренировка или ще нарушат спортния си план, те отиват на спорт, въпреки нежеланието на тялото им да се движи. Ако докато спортувате (дори и любимия си спорт), настроението ви не се подобри, не се почувствате “по-леки” и освободени, ако ви тежи и чувствате, че се задушавате и всяко усилие ви носи болка - значи днес не ви е ден за спорт. Починете си и опитайте отново на следващия ден. Има моменти, дни, а може би и по-дълги периоди, в които по-добре да не се заемате със спорт. Нали спортът трябва да е удоволствие? Ако насилите себе си и въпреки, че тялото ви неистово се съпротивлява, отидете да тренирате, това може да доведе до неприязън към движението и спорта. И последствията да са тотално отказване от физическо натоварване. Може би любимите ви тренировки са в определени дни, а на вас точно в тези дни не ви се спортува. Може би това е шанс за вас да опитате някакъв нов стил, нов спорт, които впоследствие да включите в тренировъчната си програма. Възползвайте се.

Ако днес ви се вие свят, главата ви тежи, мускулите ви се чувстват уморени, отпаднали сте - отдайте се на почивка, на разходка или на друго любимо занимание, което не изисква от тялото ви кой знае какви усилия. От друга страна моят опит показва, че спортът е добър начин да се излекуваш и от най-силното главоболие.

Вслушвайте се в тялото си и улаваяйте точно сигналите му - дали наистина не иска да се движи днес или просто ви е обзел мързел. Защото мързелът е различно от това, за което аз говоря. Затова не търсете в тази моя статия оправдание за мързела си - той е нещо много лесно лечимо. С помощта на съвсем малко усилие и още по-малка подкрепа

Пренебрегването на сигналите, които тялото ни подава, води и до една много разпространена сред спортуващите грешка. Много често, вследствие на това, че са пропуснали тренировки или са силно мотивирани в кратки срокове да постигнат определни резултати, трениращите се пренатоварват. Вследствие на това си докарват травми, мускулна треска, прекалена умора и схващания, които освен, че са много вредни, могат и да ги откажат завинаги от определен спорт или от движението въобще. Спортът се прави умно, умерено и постоянно. Всички инцидентни натоварвания трябва да се правят много внимателно. Когато тренирате редовно, сложността и трудността на натоварването трябва да се повишават постепенно. Следвайте тези индикации: трябва да ви е трудно, но тренировката не трябва да ви изцежда докрай. Не трябва да ви “прескача сърцето”, да ви “спира дъха”, да ви боли непоносимо. Не се отказвайте прекалено бързо, но и не се пренатоварвайте. Тялото ви наистина знае най-добре докъде може да издържи - само трябва да го слушате.

Със сигурност това вече сте го чували от мен, но аз пак ще го кажа: спортът е на първо място удоволствие! Ако спортувате и се движите за удоволствие, забава, разпускане, а не “на всяка цена”, то спортът и движението ще ви донесат всички останали ползи - здраве, хубава фигура, добра кондиция, настроение и енергия.

здравея.ком

понеделник, 5 януари 2009 г.

Поточарка лекува анемията

Поточарка (мокреш, кресон) — Nasturtium officinale R. Br. (Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Науек)

Сем. Кръстоцветни — Brassicaceae (Cruciferae)

Описание. Многогодишно тревисто растение, в основата с полегнало и вкоре-няващо се във възлите стъбло, нагоре възходящо до изправено, 10–60 см високо. Листата са нечифтоперести, с почти целокрайни, закръглени или широко елипсовидни листчета; долните листа са с 1–3, а горните — с 5–9 и повече листчета. Цветовете са бели, разположени на върха на стъблото в гроздовидни съцветия, удължаващи се след прецъфтяването. Чашката и венчето са четирилистни. Тичинките са 6, с виолетови дръжки и жълти прашници. Плодът е тясно елипсоидна, сърповидно извита, странично сплесната шушулка с яйцевидно лещовидни, червенокафяви семена. Цъфти май—юли.

Разпространение. Расте край извори, планински потоци, реки, езера и други водоеми из цялата страна докъм 1500 м надморска височина.

Употребяема част. Използува се цъфтящата надземна част (Неrba Nasturtii-aquatici) в свежо състояние.

Химичен състав. Съдържа серния гликозид гликонастурцин, който отделя етерично масло, подобно на синапеното. Освен това съдържа витамин С, каротен и минерални соли.

Действие. Има данни, че дрогата води до снижаване нивото на кръвната захар. Притежава още отхрачващо и противоскорбутно действие.
Приложение. Листата на поточарката намират приложение като пролетна салата поради богатото съдържание на витамин С. От стари времена е известно използуването на растението като отхрачващо средство при хронични бронхити, за лечение на скорбут (авитаминоза С). Пресните листа се използуват още при лечение на скрофулоза, анемия, на заболявания на щитовидната жлеза, при възпалителни заболявания на пикочния мехур, на жлъчните пътища, при кожни обриви.

Начин на употреба. Листата на растението се прилагат под формата на салата — по 1–2 шепи дневно в продължение на 2–3 седмици.

читанка.инфо

Как да се оттървем от цигарите?

Син­д­ро­мът на ни­ко­ти­но­во­то прис­т­рас­тя­ва­не е ли­шен от дра­ма­тиз­ма на ал­ко­хол­ния или на хе­ро­и­но­вия, но е про­дъл­жи­те­лен и по­ра­ди то­ва труд­но пре­о­до­лим.

Си­нът ни е на 25 го­ди­ни и пу­ши мно­го. Мол­ба­та ми е, ако ня­кой от чи­та­те­ли­те ви знае и е имал пол­за от ня­как­во сред­с­т­во за от­каз­ва­не от ци­га­ри­те, да ни от­го­во­ри. До­се­га сме опи­та­ли всич­ки на­лич­ни сред­с­т­ва по ап­те­ки­те - без ре­зул­тат. Се­мей­с­т­во Пе­не­ви, Хас­ко­во

Скъ­па гос­по­жо Пе­не­ва, раз­би­ра­ме тре­во­га­та ви ка­то май­ка, но, за съ­жа­ле­ние, един­с­т­ве­но си­нът ви мо­же да взе­ме ре­ше­ни­е­то и да се от­ка­же от пу­ше­не­то. Ле­кар­с­т­ва­та са са­мо по­мощ­но сред­с­т­во, а не “въл­шеб­но­то” ре­ше­ние на проб­ле­ма. Си­гур­ни сме, че на­ши­те чи­та­те­ли ще ви по­мог­нат със съ­ве­ти, но ос­нов­но, ре­ше­ни­е­то на проб­ле­ма е в ръ­це­те на си­на ви.
Син­д­ро­мът на ни­ко­ти­но­во­то прис­т­рас­тя­ва­не е ли­шен от дра­ма­тиз­ма на ал­ко­хол­ния или на хе­ро­и­но­вия, но е про­дъл­жи­те­лен и по­ра­ди то­ва труд­но пре­о­до­лим. Той се из­ра­зя­ва в нер­в­ност, из­бух­ли­вост, по­ни­же­на спо­соб­ност за кон­цен­т­ра­ция, на­ру­шен сън и на­пъл­ня­ва­не. Сим­п­то­ми­те из­б­лед­ня­ват в те­че­ние на ме­сец-два, но страс­т­но­то же­ла­ние за ци­га­ри чес­то про­дъл­жа­ва го­ди­ни на­ред и до­ри цял жи­вот. Ни­ко­ти­но­вата вак­си­на пред­с­тав­ля­ва дос­тав­ка в тя­ло­то на пу­ша­ча на ан­ти­ген, към кой­то е прик­ре­пе­на мо­ле­ку­ла­та на ни­ко­ти­на, ка­то цел­та е да се об­ра­зу­ват ан­ти­те­ла с ви­сок афи­ни­тет и спе­ци­фич­ност към ни­ко­ти­на. В мо­мен­та те­че го­ля­мо кли­нич­но про­уч­ва­не с та­ка­ва вак­си­на, ко­е­то из­с­лед­ва при хо­ра ней­на­та бе­зо­пас­ност и ефикасност.
Има и ре­ди­ца не­съ­дър­жа­щи ни­ко­тин ле­кар­с­т­ва, ко­и­то се при­ла­гат за об­лек­ча­ва­не на сим­п­то­ми­те на за­ви­си­мост при опит­ва­щи­те се да от­ка­жат ци­га­ри­те. Те се из­пис­ват от ле­кар, а дру­ги все още се на­ми­рат в етап на кли­нич­ни из­с­лед­ва­ния.
Нов свръх­мо­де­рен ме­тод ве­че по­ма­га на пу­ша­чи­те в Бъл­га­рия да спрат ци­га­ри­те са­мо с ед­на про­це­ду­ра от 60 ми­ну­ти. Пред­ла­га но­ва­тор­с­ка те­ра­пев­тич­на прог­ра­ма, ко­я­то да­ва въз­мож­ност на мо­ти­ви­ра­ни­те хо­ра да се от­ка­жат от вред­ния на­вик.
Тя се със­тои в сти­му­ли­ра­не­то на оп­ре­де­ле­ни точ­ки от уш­на­та ми­да с по­мощ­та на нис­кочес­тот­ни елек­т­ро­им­пул­си, ге­не­ри­ра­ни от спе­ци­а­лен апа­рат за реф­лек­то­рен ана­лиз, ко­и­то пре­диз­вик­ват не­же­ла­ние и от­в­ра­ще­ние от пу­ше­не­то, бла­го­да­ре­ние на ос­во­бож­да­ва­не­то на бе­та-ен­дор­фин, ес­тес­т­вен хор­мон, об­ра­зу­ващ се в ор­га­низ­ма.

блитц.бг

неделя, 4 януари 2009 г.

Морски дарове пазят сърцето

Фактът, че ескимосите, чиято храна е изключително богата на тежки животински мазнини, почти не страдат от атеросклероза, дълго време озадачавал учените през втората половина на миналия век, докато накрая тайната била разгадана. Обяснението се оказало доста просто. Освен тежките мазнини от убитите морски животни, ескимосите консумират големи количества риба, чието месо е изключително богато на есенциалните полиненаситени мастни киселини, наричани накратко Омега-3.

Те служат като основен градивен материал за клетъчните мембрани, както и за синтеза на изключително важни за нервната и ендокринната система вещества-медиатори. Омега-3 мастните киселини са изключително полезни за мозъка, очите и ставите. Доказано е, че те понижават нивата на опасните триглицериди в кръвта, както и риска от образуване на тромби и атеросклеротични плаки. Храни, богати на Омега-3, са дълбоководните морски риби, маслото от ленено семе и орехите. За съжаление тези храни са слабо застъпени във всекидневното меню на българина. Ето защо трябва да си осигурим допълнителен внос на ценните вещества чрез добавки към храната.

Сред най-добрите варианти е "Био Марин Плюс". Препаратът съдържа Омега-3 мастни киселини, които се усвояват изключително лесно от организма, както и фолиева киселина и витамин В12, които засилват ползата от него. "Био Марин Плюс" се препоръчва за профилактика на сърдечно-съдови заболявания, атеросклероза, възпаления, понижен имунитет, твърдят специалисти.

чудеса.нет

Съвети за хипертоници

1. Всяка вечер да си измива краката с топла вода, за да подобри кръвообращението си.

2. Болният да употребява малко храни и малко вода. На ден да употребява 300 - 400 г вода. Хубаво е водата да бъде дестилирана. Тя спомага за спадане на кръвното налягане. Болният трябва да приема по-малко течности и по-малко течни храни.

3. Вегетарианство

4. Да се избягват кисели, лютиви и солени храни. Храната да бъде слабо солена.

5. Да употребява следната храна: сурови настъргани моркови с малко лимон и дървено масло; варено цвекло с дървено масло и лимон; прясна коприва, само попарена с вода, пак с дървено масло и лимон; варено жито вместо хляб. Хляб няма да яде , докато трае този режим.

Този режим помага при много високо кръвно налягане.
6. За известно време суровоядство.


сибир.бг

събота, 3 януари 2009 г.

Ароматът на кафето лекува!

Са­мо вдиш­ва­не на аро­ма­та на ка­фе­то по­ма­га на мо­зъ­ка да се спра­ви с пос­лед­с­т­ви­я­та от стре­са, пре­диз­ви­кан от не­дос­тиг на сън. То­ва по­каз­ват ре­зул­та­ти от из­с­лед­ва­ния, нап­ра­ве­ни от уче­ни от Юж­на Ко­рея, Гер­ма­ния и Япо­ния.

Те ек­с­пе­ри­мен­ти­ра­ли вър­ху миш­ки и от­к­ри­ли, че аро­ма­тът на пър­же­ни ка­фе­йни зър­на во­ди до та­ки­ва из­ме­не­ния в ра­бо­та­та на ре­ди­ца ге­ни и про­из­вод­с­т­во­то на бел­тъ­чи­ни в мо­зъ­ка, ко­и­то по­ма­гат да се по­ни­жат пос­лед­с­т­ви­я­та от стре­са по­ра­ди не­дос­тиг на сън. В хо­да на ек­с­пе­ри­мен­та уче­ни­те от­де­ли­ли че­ти­ри гру­пи плъ­хо­ве. Пър­ва­та - кон­т­рол­на, вто­ра­та - ли­ше­на на­пъл­но от сън, тре­та­та вдиш­ва­ла аро­ма­та на ка­фе­то, а чет­вър­та­та вдиш­ва­ла аро­ма­та на ка­фе­то и би­ла ли­ше­на от сън. Те ус­та­но­ви­ли, че аро­ма­тът на ка­фе­то по­ма­га за от­де­ля­не на бел­тъ­чи­ни, при­те­жа­ва­щи ан­ти­ок­си­дан­т­ни свой­с­т­ва, за­щи­та­ва­щи нер­в­ни­те клет­ки от ув­реж­да­ния, свър­за­ни със стрес.

Ав­то­ри­те от­бе­ляз­ват, че пре­ди са се про­веж­да­ли мно­го из­с­лед­ва­ния, пос­ве­те­ни на вли­я­ни­е­то върху ор­га­низ­ма на раз­лич­ни­те ком­по­нен­ти на ка­фе­то.

Но то­ва из­с­лед­ва­не е пър­ва­та крач­ка в изу­ча­ва­не въз­дей­с­т­ви­е­то на аро­ма­та на ка­фе­йни­те зър­на вър­ху пре­диз­ви­ка­ния от не­дос­пи­ва­не стрес.


блитц.бг

Мъжете по-трудно се справят със стерса

Без­с­пор­но един от най-мощ­ни­те про­во­ка­то­ри на деп­ре­си­я­та е стре­сът. Той е пред­шес­т­ван от сил­но емо­ци­о­нал­но сът­ре­се­ние - за­гу­ба на бли­зък чо­век, на ра­бо­та, раз­вод и про­чее. Кол­ко­то по-про­дъл­жи­тел­но е пси­хо­ло­ги­чно­то на­то­вар­ва­не, тол­ко­ва по-се­ри­оз­ни пос­лед­с­т­вия пре­диз­вик­ва.

Наистина ли стре­сът и нас­лед­с­т­ве­ност­та са най-сил­ни­те фак­то­ри за въз­ник­ва­не на деп­ре­сия? Ки­рил Ко­лев, Ста­ра За­го­ра

Мъ­же­те по-теж­ко по­на­сят стре­со­ве­те и по-чес­то из­па­дат в деп­ре­сия. Же­ни­те са по-от­к­ри­ти. Раз­би­ра се, тряб­ва да се на­у­чи­те да кон­т­ро­ли­ра­те емо­ци­и­те си. Про­ме­не­те от­но­ше­ни­е­то си към сво­и­те проб­ле­ми. До­ри и най-страш­но­то на пръв пог­лед съ­би­тие мо­же да се пог­лед­не как­то от не­га­тив­на­та, та­ка и от по­зи­тив­на­та му стра­на. Не се вглъ­бя­вай­те в проб­ле­ми­те си. До­ри и да има­те са­мо един-един­с­т­вен при­я­тел, до­ве­ре­те му се. Пос­то­ян­но­то не­дос­пи­ва­не съ­що е пряк път към емо­ци­о­нал­но пре­то­вар­ва­не. Дви­же­те се по­ве­че.
Деп­ре­си­я­та, раз­би­ра се, мо­же да се по­лу­чи и по нас­лед­с­т­во.


То­ва е до­ка­за­но от уче­ни­те. Ако ва­ши­те ро­ди­те­ли, ва­ши­те род­ни­ни са стра­да­ли от ед­ни или дру­ги на­ру­ше­ния на нер­в­на­та сис­те­ма, вие сте в рис­ко­ва­та гру­па. За­то­ва опи­тай­те та­ка да пос­т­ро­и­те жи­во­та си, че той да ви дос­та­вя мак­си­мум удо­вол­с­т­вия. Не е нуж­но кой знае кол­ко: лю­бов, ин­те­рес­на ра­бо­та, фи­зи­чес­ко на­то­вар­ва­не, хо­би, фи­ло­соф­с­ко от­но­ше­ние към проб­ле­ми­те. Не заб­ра­вяй­те - за вся­ко не­що мо­же да се на­ме­ри из­ход. Ако не съ­у­ме­е­те да пос­тиг­не­те то­ва, тряб­ва да се обър­не­те към ле­кар.


блитц.бг

петък, 2 януари 2009 г.

Сърцето през зимата

Декември и януари доказано са най-опасните месеци за хората с проблеми на сърцето. Така кардиолозите често съветват своите пациенти, които първи реагират на промените в температурата, атмосферното налягане и на магнитните бури, припомня dariknews.bg.

Честите промени в атмосферното налягане предизвикват спазми в съдовете, а “скоковете” в артериалното налягане способстват за образуването на тромби. В резултат на това сърцето не се снабдява с необходимото количество кислород и съществува повишена опасност от инфаркт или исхемичен инсулт.

За да пазите сърцето си през тези месеци лекарите съветват да наблюдавате кръвното налягане, като го измервате поне веднъж дневно, да спазвате диета, като избягвате пържената и пикантна храна и да не се натоварвате психически. Докторските съвети са още за вредните навици, предписаните лекарства и нервите.

През зимния период трябва да бъдем особено внимателни към организма си. Дори при най-малки оплаквания – безпричинно кратко дишане, гадене, умора, тежест в ръцете или гърдите – се обръщайте към лекар.


здраве.лог.бг

Открит е генът на хипертонията

20% от белите хора имат особена разновидност на ген, който увеличава вероятността от повишаване на кръвното налягане, твърдят американски учени.

Типът ген STK39 е бил открит при проверките на генетичните кодове на няколко стотин души в САЩ и Европа. Хората с този тип ген са имали високо кръвно налягане, съобщава dariknews.bg. Високото кръвно налягане или хипертонията с времето увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания и може да причини инсулт и бъбречна недостатъчност. Смята се, че всеки четвърти човек в западните страни страда от високо кръвно, без да подозира това. Учените отдавна се опитват да открият гена, отговорен за хипертонията.

С тази цел са били анализирани десетки варианти, но сред тях най-важна се е оказала разновидността на гена STK39. Той е изследван от учени от Университета на Мериленд, а полученият резултат е публикуван в списание Proceedings of the National Academy of Sciences. Те са наблюдавали 542 души, членове на общността на амишите в Пенсилвания. Учените са изучавали техните генетични кодове и са мерели кръвното им. Връзката между разновидността на гена STK39 и високото кръвно има научно обяснение. Този ген изработва протеин, контролиращ процеса на преработка на соли от бъбреците – главният фактор, влияещ на налягането.

здраве.лог.бг

четвъртък, 1 януари 2009 г.

Контролирайте кръвното си налягане

Международната здравна асоциация е установила, че един от трима възрастни имат високо кръвно налягане и почти 1/3 от тях дори не знаят за това. Оставено без лечение, високото кръвно налягане може да доведе до сърцебиене, инфаркт и сърдечно или бъбречно увреждане.

Асоциацията за "Здраво сърце" има няколко препоръки как да контролирате така наречения "тих убиец":

1. Добре е винаги да знаете в какви граници се движи вашето кръвно налягане. Нормално отношението между долната и горната граница е 120/80. За високо кръвно налягане се приема ако отношението е 140/90 и над него.

2. Внимавайте какво ядете. Направете си диета богата на плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни и такива с високо съдържание на фибри. Избягвайте тлъсти меса и мазни храни.

3. Откажете се от лошите навици. Избягвайте солени храни. Сложните за произвеждане, консервираните и готовите храни често имат високо съдържание на натрий. Асоциацията препоръчва да се намали употребата на сол максимум до една чаена лъжичка на ден.

4. Не прекалявайте с пиенето. Ограничете алкохола до една чаша на ден за жените и максимум две чаши на ден за мъжете. Силните питиета могат да повишат кръвното налягане.

5. Движете се повече. Това сте го чували и преди, но редовните упражнения могат да ви помогнат да поддържате здравословно тегло и да понижат кръвното ви налягане.

6. Накрая, намерете начин да понижите стреса. Медитацията, дълбокото дишане и релаксиращите упражнения могат да ви помогнат да държите кръвното си налягане под контрол.козметиката.ком

Уред нормализиращ кръвното

Една малка машинка, с големина и вид на ръчен часовник, обра овациите в цял свят, а сега е ред и на България. Патентовано е Мюнхен, САЩ, Корея, Китай и още някой европейски държави, тази малка машинка, която вече може да си купите и вие, е създадена въз основа на медицинската теория за биологичната енергия и акупунктура, която действа върху акупунктурните точки Нейгуан и Саниджао.

Bras е лесен за използване уред. Носи се като часовник и има дизайн на такъв. Действието му е двойно. Понижава до нормализиране в граници високото кръвно налягане, а завишава до нормализиране ниското. Спомага също в над 70% при главоболие, мигрена, сърцебиене, безсъние, телесна слабост, световъртеж. Няма странични ефекти и измества напълно или частично лекарствата.

Кръвното се нормализира всеки ден, без да има риск от свръх понижаване. Може да се използва всеки ден или само при нужда. Уреда работи безупречно и гарантирано 2 години. Притежава патент.


билкпром.ком


Плодовете и зеленчуците помагат да откажете цигарите

При първото в света изследване относно ефекта от храните и напитките върху вкуса на цигарите 209 пушачи били помолени да изброят такива, които го влошават или подобряват. Те отбелязали, че консумацията на мляко, вода, плодове и зеленчуци разваля вкуса на цигарите, докато тази на кафе, алкохол и месо ги прави по-приятни. Резултатите са публикувани в списание "Никотин енд тобекоу рисърч".

Тези открития могат да помогнат за създаването на диета за отказване от тютюнопушенето, която да прави цигарите по-непривлекателни, смята водещият автор на изследването д-р Джоузеф Макклернън от университета "Дюк" в САЩ. "С някои промени в диетата - консумиране на нещо, което влошава вкуса на цигарите като например чаша студено мляко, и избягване на друго, което го подобрява - като халба бира, пушачите могат по-лесно да се отърват от вредния навик", казва той.

19% от участниците са посочили, че вкуса на цигарите развалят млечните продукти като прясно мляко или сирене, 14% - напитките без кофеин като сок и вода, и 16% - зеленчуците и плодовете.

44% са съобщили, че вкусът се подобрява от алкохолните питиета, 45% - от кофеиновите напитки като чай, кафе и кола, а 11% - от месото.

Тези, които използвали ментолови цигари, по-рядко посочвали, че техният вкус се променя от неща, консумирани преди или по време на пушенето. Изследователите предполагат, че навярно ментолът замаскира неприятния вкус, който би могъл да се получи от въздействието на храни или напитки.

В момента авторите проучват възможностите за използване на веществото сребърен ацетат, за което е известно, че променя вкуса на цигарите, за да помагат на пушачите да ги отказват. То би могло да се приема под формата на дъвки или на таблетки като част от програмата за спиране на цигарите.


докторбг.ком