сряда, 31 декември 2008 г.

Защо е вредно да се яде през нощта?

От памтивека се знае: закуската изяж сам, обяда раздели с приятели, а вечерята дай на врага си

Вред­но ли е да се яде през нощ­та, или, как­то каз­ват ня­кои ди­е­то­ло­зи, все ед­но е ко­га яде чо­век, важ­но­то е ко­ли­чес­т­во­то ка­ло­рии за де­но­но­щие да не над­ви­ша­ва 2000-2500? Еле­на Кръс­те­ва, Бур­гас

Да, вред­но е да се яде през нощ­та. Вред­но е да се яде по-къс­но от два ча­са пре­ди сън. Про­це­си­те на хра­нос­ми­ла­не по вре­ме на сън се за­ба­вят. За­то­ва ако сте се на­тъп­ка­ли със сан­д­ви­чи със са­лам или пър­жо­ла и се за­пъ­ти­те към лег­ло­то, сан­д­ви­чи­те ще си ле­жат в сто­ма­ха ви и чер­ва­та прак­ти­чес­ки ня­ма ни­що да вър­шат до сут­рин­та.
Бук­вал­но ка­за­но, те­зи сан­д­ви­чи ще за­поч­нат да гни­ят в ко­ре­ма ви. Ако има­те то­зи на­вик, от­ка­же­те се от не­го.

Или най-доб­ре - не дръж­те у до­ма си про­дук­ти за бър­зо по­хап­ва­не. Ве­че­ряй­те си нор­мал­но и то­га­ва ня­ма да ви хрум­ва пос­ред нощ да тър­си­те крен­вирш в хла­дил­ни­ка, или да си ва­ри­те ма­ка­ро­ни по ни­кое вре­ме. А мо­же да си при­гот­ви­те не­що съв­сем ле­ко за по­хап­ва­не след ве­че­ря.


блитц.бг

Здравето и младостта са в... чинията ни!

Проф. Хрис­то Мер­мер­с­ки се за­ни­ма­ва с въп­ро­си­те на хра­не­не­то и ста­ре­е­не­то от 50 го­ди­ни. Той изу­ча­ва над 30 пред­ме­та по те­зи проб­ле­ми, съб­рал е над 17 000 ре­цеп­ти и то­мо­ве ли­те­ра­ту­ра, ко­и­то са свър­за­ни пря­ко със ста­ре­е­не­то. Ав­тор е на мно­го кни­ги, свър­за­ни с жи­во­та и здра­ве­то на хо­ра­та.

Защо проф. Мермерски препоръчва лук?

За ук­реп­ва­не на иму­ни­те­та и про­фи­лак­ти­ка на мно­го за­бо­ля­ва­ния проф. Мер­мер­с­ки пре­по­ръч­ва да се изяж­дат не по-мал­ко от 10 кг лук го­диш­но. Лу­кът е осо­бе­но по­ле­зен по вре­ме на епи­де­мии, а съ­що и нап­ро­лет, ко­га­то ор­га­низ­мът е от­с­ла­бен след дъл­га­та зи­ма. - Проф. Мер­мер­с­ки, как­во да нап­ра­вим, за да за­ба­вим про­це­са на ста­ре­е­не­то?
- Мо­ят шес­т­го­ди­шен внук Мак­сим чес­то ми каз­ва: “Дяд­ко, аз ис­кам ти ни­ко­га да не уми­раш”. Той не знае, че не са­мо аз, но и хо­ра­та от ця­ло­то зем­но къл­бо съ­що не ис­кат да уми­рат. Все­ки се на­дя­ва да жи­вее на то­зи свят кол­ко­то е въз­мож­но по­ве­че. Ос­нов­ни­ят въп­рос, кой­то въл­ну­ва хо­ра­та, е да­ли не мо­же да се за­ба­ви ста­ре­е­не­то и то та­ка, че чо­век да за­па­зи мла­деж­ка­та си си­ла и бод­рост до 100 и по­ве­че го­ди­ни. От ед­но из­с­лед­ва­не на Све­тов­на­та здрав­на ор­га­ни­за­ция, прик­лю­чи­ло ми­на­ла­та го­ди­на, се виж­да, че над 70 на сто от на­се­ле­ни­е­то в све­та уми­ра преж­дев­ре­мен­но след прес­тъ­пен на­чин на хра­не­не.

- По­съ­вет­вай­те то­га­ва на­ши­те чи­та­те­ли как да се хра­нят!
- Ка­то сед­нем на ма­са­та за обяд или за ве­че­ря, тряб­ва да зна­ем да­ли хра­на­та, ко­я­то ще кон­су­ми­ра­ме, е по­лез­на или вред­на за здра­ве­то ни.

Вре­ме е да спрем да гле­да­ме на сто­ма­ха си ка­то на ци­ган­с­ка тор­ба, в ко­я­то мо­же да се хвър­ля всич­ко, как­во­то на­ме­рим на ма­са­та.

Ед­но та­ко­ва прес­тъп­но­ хра­не­не ще ни до­ка­ра опас­ни за­бо­ля­ва­ния ка­то: по­даг­ра, ди­а­бет, гас­т­рит, яз­ва, рак, ин­фаркт, ин­султ, ате­рос­к­ле­ро­за и т.н. Всъщ­ност то­ва е и при­чи­на­та за бър­зо­то ос­та­ря­ва­не на ор­га­низ­ма и за преж­дев­ре­мен­на­та смърт на мно­го хо­ра по све­та. Ако за­поч­нем да се хра­ним здра­вос­лов­но, ние ще оси­гу­рим на ор­га­низ­ма си жиз­не­новаж­ни­те бел­тъ­чи­ни, маз­ни­ни, въг­ле­хид­ра­ти, ви­та­ми­ни, ми­не­рал­ни со­ли, би­о­ак­тив­ни ве­щес­т­ва, ан­ти­ок­си­дан­ти...

- Ще ка­же­те ли не­що по-под­роб­но за при­чи­ни­те, ко­и­то ус­ко­ря­ват ста­ре­е­не­то?
- Те са свър­за­ни с та­ка на­ре­че­ни­те сво­бод­ни ра­ди­ка­ли. То­ва са хи­мич­ни съ­е­ди­не­ния, ко­и­то се нат­руп­ват в ор­га­низ­ма от вред­на­та хра­на, от ле­кар­с­т­ва­та, от за­мър­се­ния въз­дух, от хи­мич­ни­те съ­е­ди­не­ния, от тю­тю­но­пу­ше­не­то и т.н. Те­зи сво­бод­ни ра­ди­ка­ли раз­ру­ша­ват клет­ки­те, а по-къс­но из­важ­дат от строя и це­ли ор­га­ни и сис­те­ми от чо­веш­кия ор­га­ни­зъм, по­ра­ди ко­е­то в не­го се нат­руп­ват кан­це­ро­ге­ни, ко­и­то по-къс­но пре­рас­т­ват в рак.

- Ще по­со­чи­те ли при­ме­ри?
- Мал­ко хо­ра нап­ри­мер зна­ят, че мля­ко­то съ­дър­жа 8-те не­за­ме­ни­ми ами­но­ки­се­ли­ни, ви­та­ми­ни, ми­не­рал­ни со­ли. Ако са­мо ед­на от тях лип­с­ва в ор­га­низ­ма, той за­ба­вя раз­ви­ти­е­то си. Мно­го хо­ра не зна­ят, че ме­дът съ­дър­жа 22 от 24-те мик­ро­е­ле­мен­ти, жиз­не­новаж­ни за нор­мал­на­та ра­бо­та на всич­ки сис­те­ми в ор­га­низ­ма. Про­по­ли­сът е един­с­т­ве­ни­ят ес­тес­т­вен про­дукт на пче­ла­та, ко­йто има ан­ти­ви­рус­но, ан­ти­мик­роб­но, ан­ти­бак­те­ри­ал­но и ан­ти­гъ­бич­но дей­с­т­вие. Дъв­че­не­то му пре­дот­в­ра­тя­ва раз­ви­ти­е­то на па­ро­дон­то­за, кър­ве­не­то на вен­ци­те, аф­ти­те на ус­т­на­та ку­хи­на, за­бо­ля­ва­ни­я­та на гър­ло­то и т.н. Мно­го мал­ко са и хо­ра­та, ко­и­то зна­ят, че най-лес­ни­ят на­чин за из­чис­т­ва­не на вред­ния хо­лес­те­ро­ла в ор­га­низ­ма е кон­су­ми­ра­не­то на бо­бо­ви хра­ни. Ос­вен то­ва те пре­дот­в­ра­тя­ват раз­ви­ти­е­то на рак на сто­ма­ха и на де­бе­ло­то чер­во. По­ра­ди ви­со­ко­то си съ­дър­жа­ние на це­лу­ло­за те­зи хра­ни пре­дот­в­ра­тя­ват и за­пе­ка.

- Мно­го се го­во­ри за че­съ­на ка­то уни­кал­но ле­чеб­но сред­с­т­во. В как­во се със­тои не­го­ва­та уни­кал­ност?
- Ще ви ка­жа ка­къв ек­с­пе­ри­мент е нап­ра­вил рус­ки­ят учен Бо­рис То­кин. Той счу­кал в ед­на ча­ша две гла­ви че­сън, а в дру­га­та пос­та­вил 80 бо­лес­тот­вор­ни мик­ро­би и ба­те­рии. Пох­лу­пил ги с ка­пак и са­мо след 60 ми­ну­ти, без те­зи ча­ши да се смес­ват, от бак­те­ри­и­те ня­ма­ло и сле­да. Уни­що­жа­ва­не­то се дъл­жи на фи­тон­ци­ди­те - лет­ли­ви­те хи­ми­чес­ки съ­е­ди­не­ния. По-къс­но то­зи ек­с­пе­ри­мент бил про­дъл­жен, ка­то ча­ша­та с бак­те­ри­и­те би­ла пос­та­вя­на пос­ле­до­ва­тел­на под бор, ела, орех, дъб и т.н. Ус­та­но­ве­но би­ло, че всич­ки­те те­зи рас­те­ния от­де­лят лет­ли­ви хи­ми­чес­ки съ­е­ди­не­ния - (фи­тон­ци­ди), ко­и­то уни­що­жа­ват мик­ро­би­те и бак­те­ри­и­те. Сле­до­ва­тел­но не са­мо чис­ти­ят въз­дух в пла­ни­на­та е при­чи­на за доб­ро­то здра­ве и дъл­го­ле­тие.

- Ще ка­же­те ли не­що и за ан­ти­ок­си­дан­ти­те?
- Ан­ти­ок­си­дан­ти са ви­та­ми­ни­те и пре­ди всич­ко ви­та­ми­ни­те А, С и Е. Пло­до­ве­те и зе­лен­чу­ци­те съ­дър­жат те­зи ок­си­дан­ти: ви­та­ми­ни, ми­не­рал­ни со­ли, би­о­ак­тив­ни ве­щес­т­ва. Те са те­зи, ко­и­то уни­що­жа­ват сво­бод­ни­те ра­ди­ка­ли и под­дър­жат ор­га­низ­ма в от­лич­на кон­ди­ция, за­ба­вят ста­ре­е­не­то.

Ус­та­но­ве­но е, че хо­ра, ко­и­то кон­су­ми­рат мно­го пло­до­ве и зе­лен­чу­ци, ряд­ко стра­дат от ра­ко­ви за­бо­ля­ва­ния

За­то­ва Све­тов­на­та здрав­на ор­га­ни­за­ция пре­по­ръч­ва все­ки ден да се кон­су­ми­рат не по-мал­ко от 400 гра­ма пло­до­ве и зе­лен­чу­ци, а спе­ци­а­лис­ти­те от Асо­ци­а­ци­я­та за бор­ба с ра­ка пре­по­ръч­ват по 800 гра­ма. Ос­вен че­съ­нът, уни­кал­ни здра­вос­лов­ни хра­ни са още: лу­кът, пра­зът, мор­ко­ви­те, ли­мо­ни­те, ябъл­ки­те, прас­ко­ви­те, до­ма­ти­те и още 200 ви­да, ко­и­то при­ро­да­та та­ка щед­ро ни е да­ри­ла, а ние не зна­ем как да ги из­пол­з­ва­ме. Ако раз­чу­пим един орех нап­ри­мер, не мо­же да не ни нап­ра­ви впе­чат­ле­ние, че не­го­ва­та фор­ма по ни­що не се раз­ли­ча­ва от та­зи на чо­веш­кия мо­зък. И то­ва ни­как не е слу­чай­но, тъй ка­то ня­ма друг про­дукт или ле­кар­с­т­во, ко­и­то да са тол­ко­ва ле­чеб­ни за въз­с­та­но­вя­ва­не на клет­ки­те на мо­зъ­ка и за по­доб­ря­ва­не­то на па­мет­та.

- Ка­же­те по­не ед­на уни­кал­на за здра­ве­то ре­цеп­та за на­ши­те чи­та­те­ли!
- Взе­ма се ед­на ко­фич­ка ки­се­ло мля­ко, ед­на го­ля­ма лъ­жи­ца мед, ед­на сред­но го­ля­ма лъ­жи­ца пек­тин, 30-40 гра­ма смле­ни оре­хи, 40 кап­ки про­по­лис и ед­на ча­е­на лъ­жич­ка ка­не­ла. Всич­ко то­ва се смес­ва и с не­го се за­кус­ва.

Ако пос­то­ян­с­т­ва­те, вяр­вай­те ми, ста­рост­та ще се за­ба­ви.

блиц.бг

вторник, 30 декември 2008 г.

30 тайни за здраве и дълголетие

Правете по-често секс и се смейте по 15 минути на ден

Учени от Университетската болница в Женева стигнали до извода, че хората ще се чувстват по-добре, ако не ползват асансьорите. Така се намаляват мастните отлагания и се нормализира кръвното налягане. Редовните физически упражнения са безспорно много полезни, но има и други, много по-леки начини да удължите живота си. Ето ги:

- Правете често секс. Активният полов живот помага да се понижи нивото на холестерола и да се раздвижи кръвта. Освен това по време на секс активно се изработва хормонът на щастието - ендорфинът. Особено полезен е сексът сутрин, тъй като нивото на захар в кръвта е ниско, а тялото преработва в енергия всички натрупани по-рано калории.

- Смейте се. 15 минути смях всекидневно удължава живота с 8 години.

Слагайте домати в сандвичите си. Така рискът от сърдечносъдови заболявания се понижава с цели 30 %.

- Четете отгоре-отгоре. Поставяйте на мозъка си нетривиални задачи и ще разберете, че от всяка ситуация има изход.

- Яжте кореноплодни, защото при тях полезните вещества не изчезват, а се натрупват. Цвеклото например понижава нивото на холестерола и намалява риска от инсулт, морковите са полезни за зрението.


ДАРЯВАЙТЕ ПО-ЧЕСТО КРЪВ, ТОВА ПРЕДПАЗВА ОТ СЪРДЕЧНИ ПРИСТЪПИ

- Мъжете кръводарители 17 пъти по-рядко страдат от сърдечни пристъпи.

- Опознайте семейството си по-отблизо. Според медици от “Харвард”, пребиваването по-дълго при майката нормализира кръвното налягане и помага за борба с алкохолизма.

- Слушайте класическа музика. Произведе- нията на Бетховен успокояват сърцето, понижават кръвното налягане и отпускат мускулите - уверени са изследователи от Оксфордския университет.

- Танцувайте салса. Всички танци са полезни за здравето, обаче само салсата стапя 420 килокалории на час.

- Задължително си създайте семейство. Изследвания показват, че женените мъже живеят три години повече от ергените.

- Не се влияйте от общественото мнение. Ще живеете повече, ако не се вълнувате от това какво мислят другите за вас. По-малко вълнения, по-малко стрес.

- Яжте коричката на хляба. В нея се съдържа 8 пъти повече от противораковия антиоксидант пронилизин, отколкото в останалата мека част на хляба.

- Не скачайте веднага, щом звънне будилникът. Това повишава риска от сърдечен пристъп при хора с високо кръвно налягане, защото по природен инстинкт организмът реагира на високите звуци точно по този начин, както и когато предупреждава за опасност, т.е. отделя адреналин.

- Занимавайте се с почистване на дома. Миенето на прозорци стапя 80 килокалории, чистенето с прахосмукачка - 90 килокалории, а гладенето - 65 килокалории.

- Повярвайте в Бог. Редовното посещение в църквата понижава смъртността.


НАУЧЕТЕ СЕ ДА СВИРИТЕ НА МУЗИКАЛЕН ИНСТРУМЕНТ ИЛИ УЧЕТЕ ЧУЖД ЕЗИК

- Заемете се да научите нещо ново. Много хора, стигнали 100 години, казват, че свързват своето дълголетие със свирене на музикален инструмент или учене на чужд език.

- Грижете се за зъбите си. Ако ги чистите всеки ден, може да се подмладите с 6 години, защото ще изхвърлите вредните бактерии от устата си, а точно те предизвикват сърдечносъдови заболявания.
- Спете, но не прекалено много.


Едно официално изследване доказва, че хора, спящи по 7 часа в денонощието, живеят по-дълго от тези, които спят повече или по-малко.

- Вземете си домашен любимец. Притежателите на котки и кучета са по-малко подложени на стрес и не страдат от високо кръвно.

- Откажете цигарите. Пушенето е причина за смърт и болести, които лесно бихте избегнали без цигари.

- Опитайте да живеете извън града. Хората от село гледат по-позитивно на живота.

- Яжте шоколад. Според изследване на Харвардската школа по здравеопазване хората, които употребяват умерено шоколад, живеят по-дълго от тези, които обичат бонбони. Шоколадът съдържа полифеноли, които предотвратяват развитието на сърдечни болести.

- Проверявайте екскрементите за наличие на кръв - това е първият сигнал за рак на червата.

- Четете етикетите на продуктите, които купувате - колкото повече знаете какво ядете, толкова повече ще се погрижите за здравословното си хранене.


ЯЖТЕ ЧЕСЪН И ЯДКИ ВСЕКИ ДЕН. ОБИЧАЙТЕ СЕБЕ СИ

- Научете се да ядете чесън - това е суперпродукт - реагирайки с кръвните телца, алицинът, който се съдържа в него, разширява кръвоносните съдове и облекчава кръвотока.

- Печете се на слънце, но не прекалявайте. Достатъчни са 15 минути на ден, за да ви снабдят с необходимото количество витамин D - този витамин понижава риска от диабет и помага да се борите с депресията.

- Не преставайте да пиете по чашка чай - зелен или черен, няма значение. Последни открития показват, че антиоксидантите в него потискат растежа на раковите клетки, подобряват здравето на зъбите и укрепват костите.

- Обичайте себе си. Не ходете с наведена глава и увесен нос. Занимавайте се с нещо любимо - пазаруване, физически упражнения.

- Изхвърлете завесата в банята. Практиката показва, че тя е развъдник на бактерии и гъбични спори, които могат да предизвикат астматични реакции. По-добре си поставете стъклен заслон - той се мие и изтрива по-лесно.

- Яжте ядки. Орехите и другите ядки понижават с 40 процента риска от ракови заболявания, освен това предотвратяват диабета. Но нека не са солени.


блитц.бг

Инфарктите изпреварват СПИН по смъртност

През 2030 г. бро­ят на жер­т­ви­те от СПИН ще бъде 1,2 ми­ли­о­на чо­ве­ка на го­ди­на, сочат най-новите изследвания. А то­ва е пет пъ­ти по-мал­ко от по-ран­ш­ни прог­но­зи, говорещи за 6,5 ми­ли­о­на души.

То­ва се каз­ва в спе­ци­а­лен док­лад на Све­тов­на­та здрав­на ор­га­ни­за­ция, об­на­род­ван наскоро.
Спо­ред ек­с­пер­ти­те в близ­ки­те пет го­ди­ни ще се от­бе­ле­жи мак­си­мал­но ни­во на смър­т­ност от СПИН. През 2008 г. жер­т­ви­те на та­зи бо­лест ще ста­нат 2,2 ми­ли­о­на чо­ве­ка, а мак­си­му­мът от ле­та­лен из­ход - 2,4 ми­ли­о­на чо­ве­ка, се очак­ва към 2012 г.

Но след то­ва бро­ят на жер­т­ви­те ще за­поч­не да спа­да. Док­лад­чи­кът от­бе­ляз­ва, че в зна­чи­тел­на сте­пен то­ва ще бъ­де пос­тиг­на­то от раз­ра­бо­те­ни­те от Све­тов­на­та здрав­на ор­га­ни­за­ция прог­ра­ми за раз­ви­тие на здра­ве­о­паз­ва­не­то и пре­ван­тив­ни­те мер­ки в раз­ви­ва­щи­те се стра­ни.

По прог­но­зи на Све­тов­на­та здрав­на ор­га­ни­за­ция през 2030 г. ще на­ма­лее смър­т­ност­та и от та­ки­ва бо­лес­ти ка­то ма­ла­рия и ту­бер­ку­ло­за.


Но с ед­на тре­та ще на­рас­не бро­ят на не­из­ле­чи­мо бол­ни­те от рак и сър­деч­носъ­до­ви бо­лес­ти. Бро­ят на жер­т­ви­те от път­но-тран­с­пор­т­ни про­из­шес­т­вия ще се уд­вои - от 1,3 ми­ли­о­на чо­ве­ка през 2004 г., на 2,4 ми­ли­о­на към 2010 го­ди­на.

блитц.бг

понеделник, 29 декември 2008 г.

Аритмията с екстрасистоли не търпи самолечение!

Ари­тмия­та с ек­стра­сис­то­ли спа­да към опа­сни­те за­бол­ява­ния. При нап­ред­нал ста­дий на болестта мо­же да въз­ник­не фиб­ри­ла­ция (треп­те­не и мъж­де­не) и спи­ра­не на кръ­вооб­ра­ще­ние­то. При та­ка­ва фор­ма на ари­тми­я ле­карс­тво­то, кое­то са ви пред­пи­са­ли, е на­пъл­но под­ход­ящо.

Има­м ари­тми­я с ек­стра­сис­то­ли и стра­дам от ав­тои­му­нен ти­реои­дит. Ле­карят ми пред­пи­са кор­да­рон, но след ка­то го взе­мах ед­на сед­ми­ца, ка­то че ли нямам си­ли да ходя. Ка­же­те ми да­ли то­ва за­бол­ява­не е опа­сно и има ли нет­ра­ди­цион­но ле­че­ние за не­го?
Рад­ка Хрис­то­зо­ва, Плов­див

Кор­да­ро­нът е ан­тиа­рит­ми­чен ме­ди­ка­мент с ви­со­ко съ­дър­жа­ние на йод. При раз­граж­да­не­то му в ор­га­низ­ма от­де­ле­ният йод се нат­руп­ва в щи­то­вид­на­та жле­за и мо­же да на­ру­ши нор­мал­на­та є ра­бо­та. Та­ки­ва ефе­кти се наб­лю­да­ват при око­ло 20 на сто от бол­ни­те, кои­то са прие­ма­ли от ле­карс­тво­то по­ве­че от два ме­се­ца. При по­ло­ви­на­та от тях се раз­ви­ва ти­рео­ток­си­ко­за, а при ос­та­на­ли­те - хи­по­ти­реои­ди­зъм.
Ако кор­да­ро­нът пре­диз­вик­ва вло­ша­ва­не на със­тоя­ние­то ви, трябва да се по­съ­вет­ва­те с ле­кар. Не е из­клю­че­но пре­па­ра­тът да вли­яе на щи­то­вид­на­та ви жле­за или да е не­под­ходящ ка­то съ­че­та­ние с дру­ги­те ме­ди­ка­мен­ти, кои­то прие­ма­те. Ле­карят мо­же да про­ме­ни до­зи­ров­ка­та или да ви пред­пи­ше друг пре­па­рат.
За­се­га не рис­ку­вай­те да се ле­ку­ва­те са­ма с ме­то­ди от на­род­на­та ме­ди­ци­на.
След ка­то се кон­сул­ти­ра­те с ле­кар, ка­то по­мощ­но средс­тво на ос­нов­но­то ле­че­ние мо­же­те да из­пол­зва­те след­ни­те бил­ко­ви ре­цеп­ти:

- Ед­на су­пе­на лъ­жи­ца лис­та от роз­ма­рин се за­ли­ват с 400 мл вряла во­да. Ос­тав­яте да кис­нат 2 ча­са. Пие се по 1 ви­не­на ча­ша 3 пъ­ти на ден пре­ди яде­не. Та­зи ре­цеп­та по­ма­га и при за­дух, бол­ки в сто­ма­ха и ум­стве­на преу­мо­ра.
- Раз­би­ват се с мик­се­ра 4 ли­мо­на и се раз­бър­кват с 500 г чист мед.

Към та­зи смес се до­бавят 20 лис­та ин­дри­ше с дръж­ки­те, 20 ба­де­мо­ви ядки, счу­ка­ни в дър­ве­но ха­ван­че, и 1 су­пе­на лъ­жи­ца ка­не­ла. Всич­ко то­ва се смес­ва мно­го доб­ре и се взе­ма по 1 су­пе­на лъ­жи­ца 3 пъ­ти на ден 2 ча­са след яде­не.
- Взе­мат се ядки­те от кос­тил­ки­те на 40 прас­ко­ви и 30 гра­ма са­къз (ме­ди­цин­ска дъв­ка). Всич­ко то­ва се счук­ва и се смес­ва с по­ло­вин ки­лог­рам мед и 400 г кра­ве мас­ло. Раз­бър­ква се доб­ре. Взе­ма се по ед­на су­пе­на лъ­жи­ца сут­рин и ве­чер пре­ди яде­не.

блитц.бг

Стресът е причина за почти 90% от заболяванията

Днес повече от всякога медицината се опитва да разглежда и съответно лекува човешкото тяло като едно цяло. Все по-често специалистите търсят първопричината за едно или друго състояние отвъд стандартните симптоми.

Дори целулитът например все по-рядко се възприема като частен проблем, а се свързва с неправилния баланс на веществата в организма и с нездравословния начина на живот. Причините, водещи до образуването и на целулита са много и комплексни, но стресът е една от главните, уверени са специалистите.

Той всъщност е причина за около 90% от заболяванията, смята съвременната медицина, защото отслабва имунитета и нарушава работата на всички системи в организма.

При стрес се разрушават много от витамините, необходими за правилното функциониране на клетките, нарушава се обмяната на веществата и често се стига до появата на наднормено тегло. Всичко това оказва негативно въздействие върху психиката на човека и неговото цялостно физическо състояние.

Появяват се тревожност, депресия, неврози, емоционална неустойчивост, спад или подем в настроението, превъзбуда, агресивност, гняв, нарушения в паметта, безсъние, хронична умора и т.н.

Причините за възникването на стреса са многобройни и разнообразни. Най-често на стресови преживявания са подложени жителите на големите градове. Стресът може да се предизвика от всички сериозни събития в живота: учение, работа, проблеми с партньора, липсата на такъв или раздялата с него.

Жените по-често от мъжете се сравняват с другите жени и често се разстройват, смятайки се за недостатъчно привлекателни. Това също води до стрес – постоянен, хроничен.

Основната причина за стрес при мъжа пък е работата. Там най-голяма част от мъжкия пол търси своето поле за изява и самоутвърждаване.
Проблемите на жената в работата не са по-малко, тя също изпитва нужда да се доказва. Освен това, в повечето случаи на нея се пада голямата част от грижите за семейството, децата, съпруга и разбира се, за самата себе си.

Въпреки разнообразните причини за стреса, реакцията на организма е практически еднаква. Надбъбречните жлези започват активно да изработват адреналин и други хормони на стреса. Това води до засилено сърцебиене, повишаване на налягането, забързано дишане, промени във водно-солния баланс, повишаване на съдържанието на захар в кръвта и др.

Стресът като разстройство на храносмилателните органи се проявява и на кожата. В нея хормоните на стреса потискат растежа и деленето на фибробластите, което води до изтъняване на кожата, лесното й повреждане и трудното й заздравяване.

Появяват се чести или постоянни болки в главата, панически реакции, безплодие, нарушения в сексуалността, бързо стареене на кожата и влошаване на нейното състояние, болки с стомаха, натрупване на излишни килограми, целулит.
Често при стрес човек започва да яде много и това води до натрупване на мазнини, главно по бедрата и седалището. Продължителният стрес може да доведе дори до анорексия или булимия.

Какво да направим, за да се преборим със стреса
1. Отделяйте време за всевъзможни водни процедури: отпускащи вани с пяна и ароматни масла, басейн, контрастен душ, обтриване с мокра кърпа. Водата помага да се премахне стреса.
2. Старайте се да се наспивате добре. Това е много важно.
3. Отделяйте време за физически упражнения. Не е задължително да ходите в спортната зала - движете се в къщи.
4. Отпускащите масажи са особено полезни. Човек се успокоява дори само при прегръщане и галене. Докосването има голяма успокоителна сила. То създава усещане за надеждност и безопасност. Можете да посетите професионален масажист, а можете и да се оставите в ръцете на любимия човек. Важното е те да бъдат спокойни и уравновесени, когато ви галят или разтриват леко, тъй като те ще ви предадат чрез ръцете си своето състояние.

Ако прецените, че въпреки взетите мерки състоянието ви не се подобрява, потърсете помощ от специалист.

здраве.бг

неделя, 28 декември 2008 г.

Кои билки помагат на сърцето?

Мно­го от те­зи бил­ко­ви ре­цеп­ти по­ма­гат не са­мо при ве­ге­та­тив­ни нев­ро­зи, но и при хи­пер­то­ния, и при дру­ги сър­деч­но­съ­до­ви за­бол­ява­ния. С по­мощ­та на от­ва­ри­те мо­гат да се въз­ста­новят някол­ко от на­ру­ше­ни­те фун­кции на ор­га­низ­ма, но всяка бил­ко­ва от­ва­ра трябва да се прие­ма след кон­сул­та­ция с фи­то­те­ра­певт.

- При сър­деч­на нев­ро­за:
смес­ват се 100 г цвят от глог, 30 г диля­нка и 40 г мен­та. 1 су­пе­на лъ­жи­ца от смес­та се за­ли­ва с 250 мл вряла во­да. Кис­не 1 час и се пре­цеж­да. Пие се 3 пъ­ти на ден по 1 ка­фе­на чаш­ка пре­ди яде­не. - За под­сил­ва­не на ра­бо­та­та на сър­це­то: в 2 чае­ни ча­ши че­рен чай се при­бавят 2 су­пе­ни лъ­жи­ци ябъл­ков оце­т, 2 чае­ни лъ­жи­ци мед и мал­ко уи­с­ки. Пие се ка­то чай сут­рин на глад­но.

- За ук­реп­ване мус­ку­ли­те на сър­це­то:
смес­ват се 500 г мед, 500 г нас­тър­га­ни ли­мо­ни с ко­ра­та, 200 г ба­де­мо­ви ядки. Взе­ма се по 1 су­пе­на лъ­жи­ца 3 пъ­ти на ден.

- При на­ру­ше­ние на сър­деч­на­та дей­ност, ба­зе­до­ва бо­лест: смес­ват се по 30 г от след­ни­те бил­ки: ко­ре­ни­ща диля­нка, цве­то­ве глог, стръ­ко­ве ма­то­чи­на, стръ­ко­ве ма­щер­ка, стръ­ко­ве пе­лин. Ед­на су­пе­на лъ­жи­ца от смес­та се за­ли­ва с 500 мл вряща во­да, кис­не 1 час и се пре­цеж­да. Пие се по 1 ви­не­на ча­ша (100 мл) 4 пъ­ти на ден пре­ди яде­не.

- При сър­деч­ни нев­ро­зи и хор­мо­нал­ни на­ру­ше­ния: пчел­но­то мле­чи­це на­ми­ра осо­бе­но гол­ямо при­ло­же­ние при хор­мо­нал­ни на­ру­ше­ния, сър­деч­ни нев­ро­зи, дей­ства ан­тис­кле­ро­тич­но на съ­до­ве­те.

Про­фи­лак­тич­но се прие­мат по 100-200 мг под ези­ка сут­рин и на об­яд 20 ми­ну­ти пре­ди хра­не­не. Съх­ран­ява се са­мо в хла­дил­ник, за да за­па­зи био­ло­гич­ни­те си свой­ства.

блитц.бг

Грижата за зъбите намалява риска от болести на сърцето

Между развитието на атеросклероза и парадонтозата има пряка връзка. Инфекция във венците може да повлияе и да увеличи риска от сърдечно заболяване, твърдят американски учени.

"Правилната хигиена на устната кухина позволява да се намали риска от атеросклероза, инсулт и други болести на сърцето, независимо от профилактичните мерки (например, контролиране нивото на холестерола)".

Терапевтите са изследвали работата на сънните артерии при хора с начално развитие на възпаление на венците преди и след тяхното лечение.

"Дори една година след редовните лекарски прегледи и провеждане на необходимите лечебни процедури в устната кухина се наблюдава намалено количество бактерии, имунни увреждания и удебеляване на кръвоносните съдове в резултат на атеросклерозата", съобщават авторите на изследването, цитирани от Би Би Си.

актуално.ком

Стресът е виновен за стомашните проблеми

Стомашно-чревните разстройства са сред най-често срещаните състояния. В повечето случаи да се определи конкретната причина за тях е невъзможно дори за специалистите.

Според британски учени, цитирани от ВВС, в много случаи проблемите със стомаха и червата се дължат не на нещо друго, а на стреса.

Мозъкът на човека е свързан със стомаха и черния дроб с повече от 100 милиона нервни клетки. Затова и при възникването на психологическо натоварване то веднага се отразява не само на мозъка, но и на стомашно-чревния тракт. При такова състояние тя или ускорява или забавя работата си.

Това е например причината преди голямо психическо натоварване човек да изпитва спазми, напрежение в стомаха или дори стомашно разстройство. Затова те невинаги са показател за сериозен здравословен проблем.

За да не се превърнат в хронично състояние на стомашно-чревната система и за да се защити организмът като цяло от разрушителното действие на стреса британските специалисти препоръчват редовното физическо натоварване, употребата на достатъчно течности - не по-малко от 1,5 литра на ден и намаляване на алкохола и цигарите.

актуално.ком

Кардиолозите ни скептични за ваксината срещу хипертония

Хипертонията е генетично заложено заболяване и това усложнява възможностите за трайното й излекуване.

Това заяви кардиологъг проф. Младен Григоров по повод на съобщение на германското списание „Фокус", че в медицинския университет в Хановер се тества ваксина срещу хипертонията.

„Скептик съм, че ваксина може да се пребори с най-сериозния здравен проблем на човечеството." - коментира проф. Григоров, цитиран от health.bg.

По думите му, хипертонията е многофакторно заболяване.

„Хипертонията, определяна като „чумата на цивилизацията", се дължи основно на факторите ген, пол и възраст. И нито един от тези три фактора не може да бъде променен от човека." - подчерта известният учен.

Той поясни, че други фактори, като здравословният начин на живот, намаляването на консумацията на сол и алкохол, двигателната активност, освобождаването от стреса могат да се контролират от индивида.

„Но основните три фактора, причиняващи хипертонията, не вярвам, че може да бъдат блокирани с ваксина." - обобщи проф. Григоров.

Междувременно доц. Нина Гочева, ръководител на клиника в Националната кардиологична болница, прогнозира, че ваксината срещу хипертония, върху която работят германските учени, може да има успешно приложение за в бъдеще, но то няма да е масово.

„В човешкия организъм има система, регулираща състоянието на кръвоносните съдове, сърцето, както и на и други органи. По отношение на кръвното налягане същественото е, че тази система отговаря за равновесието на веществата, свиващи и разширяващи кръвоносните съдове, от което в крайна сметка зависи кръвното налягане." - поясни доц. Гочева.

При пациенти с хипертония целта е чрез медикаменти да се препятства прекомерното свиване на съдовете. Хипотезата на учените, разработващи ваксина против хипертония, е че това може да стане и чрез антитела.

„Още не може да се говори са доказан ефект в тази посока. Трябва да се изследва какво е действието на ваксината върху хора с различен генотип. При продължаващите изпитания може да се наложи моделиране на хипотезата, както и да се стигне до нещо ново. Още отсега може да се каже, че такава ваксина няма да е за масово приложение." - коментира доц. Гочева.

Изпитанията на ваксината, върху която работят учени от университетската болница в Хановер, са били дискутирани на Европейския конгрес по хипертония през юни т.г., в който участваха и учени от Германия.

Според доц. Гочева, която участва в конгреса, както всеки медикамент, ваксината вероятно ще има странични ефекти, налагащи строги предварителни проучвания.

В неделния брой на германското списание „Фокус" беше публикувана информация, че са направени успешни опити за лечение на хипертонията с ваксина. В университетската болница в Хановер се провежда заключителният етап от тестовете, които според списанието дават надежда за намирането на трайно решение на проблема с високото кръвно налягане.

Според публикацията, механизмът на новата ваксина се базира на използването на хормони, предизвикващи стесняване на кръвоносните съдове. Те се вкарват в обвивката на вирус, който при попадането си в човешкия организъм предизвиква произвеждането на хормони, разширяващи кръвоносните съдове.

нюз.ибокс.бг

събота, 27 декември 2008 г.

Девисилът лекува 101 болести!

Девисилът е чудесно растение. Спир­то­ва­та нас­той­ка от ко­ре­ни на де­висил е доб­ро сред­с­т­во за ле­че­ние на гас­т­рит и яз­ве­на бо­лест. А от­ва­ра и нас­той­ка от то­ва рас­те­ние се из­пол­з­ва при брон­хи­ал­на ас­т­ма, прос­туд­ни и ги­не­ко­ло­гич­ни за­бо­ля­ва­ния, хи­пер­то­ния, из­то­ще­ние. Ето как при­гот­вя­ме от­ва­ра­та.

Ед­на ча­е­на лъ­жич­ка су­хи ко­ре­ни се за­ли­ват с ед­на ча­ша во­да и смес­та ври са­мо ед­на ми­ну­та, след то­ва прес­то­я­ва по­ло­вин час, пре­цеж­да се и се при­е­ма топ­ла - по ед­на су­пе­на лъ­жи­ца 3 пъ­ти на ден 20-30 ми­ну­ти пре­ди яде­не.

Де­виси­лът е по­ле­зен и при ма­лок­ръ­вие и на­ру­ше­на об­мя­на на ве­щес­т­ва­та. Той се от­ра­зя­ва доб­ре и на ра­бо­та­та на сто­маш­но-чрев­ния тракт.

Предупреждаваме ви, че при теж­ки сър­деч­ни и бъб­реч­ни бо­лес­ти не след­ва да се при­е­мат нас­той­ки и как­ви­то и да са от­ва­ри от то­ва рас­те­ние.

блитц.бг

петък, 26 декември 2008 г.

Няколко съвета за хората с високо кръвно

За поддържането на артериалното налягане в норма хората, които страдат от хипертония, трябва да приемат редовно предписаните им лекарства. Ето и няколко правила, които могат да облекчават състоянието им:
- Не се опитвайте да правите едновременно няколко неща. Не бързайте, не се ядосвайте, не викайте.

- За вас са противопоказни продуктите, които способстват за развитието на склероза на кръвоносните съдове: животински мазнини, захар, маргарин, мазни млечни продукти, червено месо, черен дроб, месни бульони, пушени меса.

Храната ви трябва да се състои основно от: зеленчуци (избягвайте картофите и морковите), плодове, ръжен хляб, овесени ядки, фасул, грах, соя, олио, орехи, птиче месо, обезмаслени млечни продукти, пресни сокове.

- Трябва да се храните редовно - 5-6 пъти дневно, като приемате храната на малки порции. Последното хранене трябва да е 2-3 часа преди сън.
- Не злоупотребявайте в никакъв случай с алкохол (особено редни са концентратите), кафе, силен черен чай.

- Вредно е да четете много, особено до късно. Преди сън избягвайте да гледате предавания и филми, които ще ви натоварят.
- Опитайте се да си създадете режим на заспиване, така че да сте в леглото не по-късно от 22 часа. Желателно е преди сън да се разходите на чист въздух. Полезна е и топлата вана с билки.

- Веднага след събуждане изпийте на гладно чаша вода (за предпочитане ниско минерална), след това направете сутрешна гимнастика и си вземете контрастен душ.

- Нека всеки ден в плановете ви влиза определена физическа работа (разбира се, според силите ви), не забравяйте да повървите пеша няколко километра.
- Гледайте положително на живота и се радвайте на успехите - както вашите, така и на останалите.

актуално.ком

Метаболитен синдром. Що е то?

Много често четем в различни медицински издания за така наречения метаболитен синдром, но сякаш не му обръщаме особено внимание. А това е остър социален проблем, сериозна опасност за тези, които страдат от затлъстяване, хипертония, атеросклероза и диабет.

МЕТАБОЛИТНИЯТ СИНДРОМ Е В ОСНОВАТА НА Т.НАР. СМЪРТОНОСЕН КВАРТЕТ

Най-напред за метаболитния синдром се заговори през 1988 г. Повод за това стана докладът на американския проф. Равен. Обобщавайки данните от многобройни изследвания, ученият публикува сензационни факти, съгласно които такива неприятни болести като артериална хипертония, затлъстяване, атеросклероза и захарен диабет протичат по еднакъв механизъм, а именно - нечувствителност към инсулина. Дори проф. Равен ги нарекъл “смъртоносният квартет”. А това в крайна сметка води до хронично повишаване нивото на захар в кръвта и до редица други метаболитни нарушения.
По-нататъшните изследвания само потвърдили изводите на американския учен и същевременно с това позволили точно да се установят основните признаци на предболестното състояние, което получило наименованието метаболитен синдром. А през 2001 г. това състояние се превърна в самостоятелна диагноза.

...КОИ СА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ЗА ПОЯВАТА НА ТОВА СТРАДАНИЕ

Вие страдате от метаболитен синдром, ако: - вашата талия е повече от 88 см за жените и 102 см за мъжете; - страдате от високо кръвно налягане - по-високо от 130/85; - имате понижено ниво на липопротеините с висока плътност - това всъщност е добрият холестерол, отговарящ за нормалното състояние на стените на кръвоносните съдове; - повишено ниво на триглицеридите - мастните киселини; - захар в кръвта.

Прогнозата на лекарите не звучи много утешително: ако този проблем се остави без внимание, 10-20 години след формиране на метаболитния синдром възниква атеросклероза, а след още 10-20 години нещата могат да завършат с инфаркт или инсулт.

блитц.бг

Преди отпуска стресът често се увеличава

Психолозите подчертават, че последните две седмици преди дългоочакваната отпуска са времето на максимално натрупване на стрес. Много хора се чувстват прага на възможностите си, а оттук произтичат редица здравословните проблеми.

Ендокринната (хормоналната) система, която е тясно свързана с нашето психологично състояние, първа реагира на стреса. Натрупването на негативни емоции предизвиква активизиране на основните хормони на стреса – “агресивния” адреналин и “ревливия” ацетилхолин.

Производството на единия или другия хормон зависи от типа личност и предизвиква една от двете реакции на постоянен стрес:

• симпато-адреналинова - човек не може да се отпусне и се намира в състояние на постоянно силно напрежение.
Към тази реакция са склонни холериците и сангвиниците. Ако състоянието не се лекува, то може да предизвика сърцебиене, резки промени в кръвното налягане (в двете посоки), проблеми със стомаха и задстомашната жлеза.

• ацетилхолинова реакция: “временно умиране”, пълен упадък на силите, мъка и липса на всякакво желание за действие и общуване.
Към нея са склонни меланхолиците и отчасти флегматиците (които по правило много рядко страдат от стрес).
Ако не дадете възможност на тялото си да почине, последствията могат да бъдат тежки: астмоидни състояния, невротични разстройства, гастрит на стомаха с понижена киселинност, пристъпи на вегетативно-съдова дистония.

Въпреки че простудите не са типични за топлите месеци, такива състояния се съпровождат с подобни симптоми: вие сте отпаднали, бледи и ви се струва, че всеки момент ще рухнете от някаква настинка.

При запуснати състояния на невроза в организма започва активно да действа авитаминозата – рязко спада съдържанието на витамин С, на всички витамини от група В и фолиева киселина. Всички полезни вещества започват да се усвояват по-лошо.

Хроничното състояние “на ръба на настинката” често сигнализира за това, че вашите сили са на своя предел. Понякога организмът сам си търси “леглото”, за да може да си почине, т.е. да се предпази от нервния срив и да се освободи от напрежението.

Опитайте да не носите със себе си по време на лятната отпуска целия си “товар с проблеми”. Не само това не е времето да мислите за тяхното решаване, но те ще отразят негативно и на здравето ви.
Та например психосоматичните болки в гърба се появяват често именно от усещането, че влачим непосилен товар, който става все по-тежък.

Отпуснатите рамене са една от най-разпространените външни прояви на апатичната депресия. А осанката е особено важна в психосоматиката – тя е външния израз на нашата самооценка и показател за това доколко имаме сили да се противопоставяме на трудностите.

Специалистите препоръчват следното упражнение, което ще ви помогне да повишите своето настроение и да усетите прилив на сили: бавно отпуснете глава към гърдите си и свийте раменете си напред; след това рязко вдигнете глава и максимално разтворете плещите си.

Наблюденията показват, че при продължителна депресия общият имунитет може да се намали с до 70%, а това “отключва” механизма на редица заболявания.

здраве.бг

Пушенето всъщност увеличава теглото

Това че пушенето помага да се контролира теглото е още един мит, в който мнозина вярват. Това е неочакваното откритие, направено от учени от Университетския колеж в Лондон след 5-годишни наблюдения над повече от 3000 души.

Резултатите от изследването са учудили и самите учени. “В течение на много години самите ние смятахме, че цигарите наистина помагат да се регулира теглото. Оказва се, че е тъкмо обратното – хората, които никога не са пушили, контролират своите килограми далеч по-успешно от пушачите”, съобщава за Ройтерс проф. Робърт Уест.

Според британските учени това че пушачите на средна възраст изглеждат по-слаби от непушещите си връстници е още една илюзия. Цигарите въздействат върху ендокринната система така, че дори нормалните количества мастни натрупвания се натрупват неравномерно и по този начин деформират фигурата, дори ако не е налице наднормено тегло.

Данните, събрани от отказалите наскоро цигарите, сочат, че много от тях не само са намалили теглото си с няколко килограма, но и кожата им се е подмладила с 10-13 г.

В друго изследване учени от Харвардското медицинско училище в САЩ са определили, че отказът от цигарите практически веднага има положителен ефект върху здравето, а опасността от преждевременна смърт намалява с 13% за следващите 5 г., обобщава Ройтерс.

здраве.бг

четвъртък, 25 декември 2008 г.

Холистичната медицина

Д-р Евтимова – е един от най-известните енерготерапевти в страната.Нейните търсения за лечението на сериозните болести отдавна са увенчани с успех. За нея страданията започват от проблемите на съзнанието. В четиримерната скала на холистичната медицина – лечение на физично, енергийно, астрално и ментално ниво, болестните усещания се стопяват, за да остане накрая здрав и духовно извисен индивид. Нейната популярност е отдавна извън пределите на страната.Пациенти от цяла Европа (Франция, Сърбия, Чехия, Полша, Германия, Испания, България, Турция) и Америка са й благодарни за отличните усилия, положени за излекуването им. Нейният символ е ЛЕЧЕБНАТА БОГОРОДИЦА от манастирите! Приема в Медицински център „Квантова сила”, Пловдив ул.Мали Богдан 66, тел.032/26 55 58 и GSM: 0898/484 154, Е-mail: dr.evtimova@abv.bg,

Д-р Валерия Евтимова не носи бяла престилка и не приема в класически медицински кабинет. Седи до бюро, на което ароматна свещичка грее. На тиха, отпускаща музика ти започваш да разказваш болестните си патила. И тя дълго те слуша и се усмихва.Затова записва пациентите си през часове. После тя започва да говори и не за болести и лекарства, а за вас, за вашите емоции, скрити страсти и напрежение, за вашия светоглед. Това е нещо твърде различно от подхода в поликлиники и болници - "отворете уста", "дишайте", "къде ви боли". За какво всъщност става дума? Отговорът е: това е холистична медицина. Болестта е приятел, а не враг ! Нарича се холистична от гръцкия термин холос, който означава цялост. За холистичната медицина човек не е диагноза или съвкупност от органи, които внезапно и кой знае защо "се повреждат". Всеки човек е индивидуалност, микрокосмос, биоенергийна система, част от енергията на Вселената. Затова холистичната медицина се нарича още енергийна. От холистична гледна точка болестта се появява в тялото в резултат от възпрепятствана енергия, която създава напрежение на психично ниво. Болестта е един полезен, прецизен сигнал, който ни показва къде грешим в начина си на живот, в светогледа си, какво трябва да променим. Болестта е сигнал и в този смисъл тя ни е приятел, както смятат древните китайски лечители, а не враг. В подсъзнанието ни винаги има една холограма на здравия човек, която трябва да се активира. Това не може лекарят да свърши, това трябва всеки да направи сам. Всеки трябва да се научи да познава себе си - това е основната ни специалност и мисията ни на тази земя. Да се вслушваме в себе си, в тялото си. Да му помогнем да се излекува само. Холистичният подход включва няколко метода, които взаимно се допълват, винаги са ефикасни и безвредни и освен това са едновременно и профилактични, и лечебни. Съсредоточени са в една цел - да се активира вродената самоизцелителна система у човека. Това е едната страна на въпроса изцеление. Или просто казано се включват всички сили на организма, които той има по природа, за да участват в лечението. Духовното просвещение в случая е най-същественото, за се конструира правилно менталния и астралния модел за отделния човек. Това е дълъг процес, в който личността се променя и изяснява поведението, ценносната си система, набира смелост да разреши болезнените въпроси на своя живот, научава се да издържа на повече псистресове, как да ги преодолява и запазва душевната си хармония. Другата посока е енергийното попълване, зареждане, корегиране на телесните енергийни канали (меридиани), центрове. Енергийното въздействие върху засегнатите органи помага да се прочистят клетките и клетъчните мембрани, освежаване на вътрешната енергийна система в клетките (митохондриите), както и освежаване дори на квантово ниво, където не се търпи болестна промяна. Използването на енергийната система Сейким или Сириус е енергийното лечение от космическия първоизточник във Вселената. Сейким помага за осъществяване не само на лечение, но и на духовно възвисяване, лечението и на душата. Нещата придобиват по-завършен смисъл. Проблемите на съзнанието се съчетават с духовно просвещение и енергийната стимулация се хармонизира с духовната същност на човека. Тази завършена смислова комбинация вече се изправя пред една не само идеално завършена форма за лечение и издигане на човешката същност, а и толкова съвършена завършеност светът не познава. Д-р Валерия Евтимова е завършила хуманна медицина през 1979 г. 12 години е била в академичните поликлинични среди. Практикувайки медицината на първия фронт, тя научава, че много болести академичната медицина не може да лекува и не й достигат сили да се справи и превръща пациенитте си в медикаментозно зависими хроници. Почти 100% от хората на години си дават голям процент от пенсията да не кажем и почти цялата за лекарства. Задавала си е много пъти въпроса:”Какъв е този живот на старини с лекарства, а старостта е дълга”. Лекувала е всички възрасти постоянно и въпреки, че придобила специалност по детски болести, продължила да лекува всички възрасти.Сменила пет участъка, поработила в предбалкана, на морето, в Балкана, в низината, тя стига до заключението, че трябва да промени целия си подход и разбиране на лечението и пъропричинността на болестите. Особено това се затвърдило, когато започнала да изучава и китайски и тибетски начини за лечение. В съзнанието й пробляснало, че лечебните масажи по-добре се справят, особено ако са съчетани с енергия. По-късно започва да проучва чувствата и менталните модели на човека, когато започва да практикува холистична медицина. Още като млад лекар се е интересувала от процесите в мозъка, с часове е провеждала интересни разговори и с физици и приятели. Едва по-късно намира отговор на търсенията си, че проблемите започват от съзнанието на човека. И там се крият много загадки.Естествено факторите на околната среда и социалните условия също не са за подценяване. Те обаче били вече известни на академичната медицина. Но съзнанието, този невероятен продукт на мисленето вече я превзело. Особено акцентуирала вниманието си на факта, че всяка мисъл е съпроводена с чувство. Ето защо китайците говорят толкова за чувствата, които предизвикват болестите. Направила и една друга връзка. Как мозъкът е поел контрол над останалите части на тялото, той не само интегрира вътрешните процеси, но и определя цялостния начин на живот на всички вътрешни и външни проявления, разбирания на човека. Защо в мозъка само 5-15% от невроните изпълняват активно функции, а какво правят останалите? Има ли начини да се включат в работен режим и тези останалите неврони? Вероятно не са случайно там в мозъчния компютър. В биологичното е известно, че нищо не се държи ей така. Това, което не се употребява, веднага закърнява. А никъде не се е чуло тези клетки да закърняват. Какво става тогава с тях? И наблюдавайки живота и смъртта, наблюдавайки стресовете у хората, техните болки и страдания, станало й ясно, че при по-интензивни мозъчни процеси като хронична умора, стрес или други неприятни положения в мозъка се включват и част от тези „почиващи клетки”. При активни емоционални състояния като гняв, силен страх, караници или други убийци на телесните клетки емоции, се включват и други неврони, които отделят много повече енергия. И ако нашите преживявания са лоши, тази насочена навън енергия действа пагубно не само на нашите телесни клетки , но и на други близки на нас хора, с които сме в контакт, така и на тези в работата ни, нашите приятели и т.н. Обсегът е по-голям за други хора, ако нашата професия е обществена и има досег с повече хора. Това е като вирусно заболяване, при което нямаш температура, но след това се чувстваш отпаднал, изчерпан, слаб, с главоболие и други негативни прояви. Последствията са тежки не само защото ти си се изчерпал, но защото си загубил интерес към работата си, семейството си, към творческите си търсения и др. На теб ти се отнема правото на широка активност, да не кажем, че ставаш половин човек. И от стреса не се излиза за 2-3 дни, а са необходими месеци за възстановяване. И ако в това време стане отново тягостно преживяване и едно след друго се трупат в банковата ти памет лоши мисли и приживявания. А те убиват клетките. С кого водиш войните, най-напред със себе си и после с другите. Не случайно в библията се споменава, че основното божие искане към нас е да се обичаме, да обичаме дори и враговете си. Защото тягостните и агресивни чувства, които изпитваме ни разболяват. Това е истината. И когато моите колеги лекуват възрастните си пациенти, които са натрупали твърде много неприятни преживявания, затова и не могат да ги излекуват. Просто стигат до някъде и това състояние поддържат с лекарства. И след толкова години грешки, никой ли не се замисля как става така, че тези хора остават болни, хронично болни. Защо в китайската и тибетската медицина монасите в манастирите са стройни, свежи бързоподвижни и при това на много години. Защо някъде по света може и старите да са здрави, а някъде не може. За съжаление и у нас се допускат грешки, не се обръщат внимание на сериозни постановки като храненето, начина на живот , положителното мислене, да се научим да контролираме емоциите си, да се радваме на всички ежедневни неща в живота. Днес сред природата детето е направило 2-4 стъпки и това да ни е радост, утре сме успели да свършим трудни неща, нека пак да е радост и задоволство, трети ден сме се видяли с приятели и сме изкарали добре, нека заспим с усмивка и т.н. Малките неща правят живота доволен, радостен, с приятни чувства на всемирна любов и удовлетворение. Външните фактори също имат значение, но най-голямото значение има факта как хабим енергията си за работа, в къщи, сред приятели. Ако искаме да успеем и да се съхраним здрави, трябва да се научим да съхраняваме енергията си. Колкото повече енергия хабим, толкова по-болни ставаме. Не случайно стари болни хора получават влошавания и кризи, точно когато обсъждат проблемите около смъртта на някой и тогава немунуемо вечерта хвърчат лекари и сестри да помагат на болния. Трябва да осъзнаем и още един солиден факт, че нищо случайно не ни се случва. Тези безкрайни комбинации на контакти с други хора, както и възможността да преценяме как да постъпим, как да се чувстваме, са всъщност всемирни решения и ние сме подложени на уроци всеки ден. И урокът ще се повтаря, докато го осъзнаем и нещо в себе си променим.Най-важната ни мисия на земята е да се усъвършенстваме и духът ни да се примири. Много хора смятат, че ще излезат извън програмата, ама бъркат. Не само са вътре в нея, но и си получават заслуженото като се правят, че не разбират и постъпват неправилно. Като игнорираме проблема, той не се решава. А води до последствия. Всеки знае, че една причина води следствие от събитие или събития и т.н Следва съждение или заключение. Това е най-елементарната логика. Значи ли като пренебрегваме причините, ще избегнем съждението или следствието. Тези процесите си вървят извън нашата вяра и приемане. Много е смешно, когато чуя от някой, че не вярвал в това или онова, особено за съществуването на енергиите. Та камъкът до него също излъчва енергия, малката тревичка в краката му също. Преди години един автор снима енергийното лъчение от лист и то вече е известно в науката като Кирлиянова фотография. А има и друга логика. Всички живи и ниживи неща са изградени от молекули. А има ли вече молекула, то тя излъчва енергия и съответно променя действията си в околното пространство не само като се мести, но и като излъчва енергийни вълни. Дори Брауновото движение на частиците, както казва един мой приятел физик, не е случайно. В него пътят или траекторията е следствие от закона за Е е равна на масата на квадрат по скоростта, с която се двигжи частицата. Така и тук живото или неживото не се ограничава с притежание спрямо нашата вяра и незнание, а си я има независимо от всичко. И след като ние сме устроени от толкова много клетки, които излъчват енергия, изводът е един – притежаваме енергия и толкова. По-нататък опираме до по-сложни композиции. Какъв е пътят на тези енергии в нашето тяло и как то влиза във взаимоотношения с околния и вътрешен свят. Могат ли околните и вътрешни енергии да го разболяват и да го лекуват. Кои и как? Интелигеннтното интерпретиране на тези сложни взаимоотношения ни дават като крайни възможности, че можем като сме неграмотни да се разболяваме по-често и като научим как да се справяме- да оздравеем и да поддържаме здравето си. Това е смисълът на холистичната медицина, да разглежда организмът като едно цяло, а не съставен от отделните му части. Принципът на лечение се променя. Ние не лекуваме само вече отделния болен орган, а целия организъм. Лекарят трябва да започне с връщането на надеждата у човека отсреща, много често съзнателно убита. Знам случай, в който пациентка с множествена склероза в начален стадий е накарана от лекуващия лекар да седне в инвалидна количка, за да свиква с нея. Това е равносилно на магия вуду. Това е омагьосване. Основна част от консултацията е да разбера кои точно емоции вредят на пациента. Къде е дисбалансът, къде е пропукана ценностната му система. Когато мислим прекалено по човешки, бъркаме. А смисълът на човешкия живот е много прост - в поредица от прераждания човек да изравни човешката си логика на мислене с божествената. Единственият ориентир е любовта. Изневериш ли на закона на любовта, бъркаш и се явяваш на поправителен. Повлияването на физично ниво свързвам с храненето., защото както казват йогите, „каквото ядеш – това си ти”. В тази графа могат да бъдат подавани билки, лекарства, хранителни добавки и др. Но от всички съм избрала въздействието върху организма чрез лечебното хранене. То се разглежда като среща на две енергийни системи на човека и храната, като съчетаване на определени цветове и като баланс. На хората трябва да се обяснява като приемат определени храни, какво точно се случва. 99% от всичките ни заболявания са причинени от прекалената ни неуравновесеност. Много искаме. Желанията ни са много остри и агресивни. Ако човек се опита да превърне скромността, която не е красотата на човека, в смирение, тогава става по-различен животът. Холистичната медицина приема, че човек е болен, защото е нещастен, макар и да не го осъзнава. Дори едно вирусно заболяване идва отвътре, от емоциите. Задавали ли сте си въпроса защо при една епидемия никога 100% от хората не се заразяват. Има такива, при които вирусът не действа. Същият е принципът и при функционалните разстройства - създадена е определена психосоматична ситуация. Например: една моя пациентка накара насила мъжа си да замине с нея в чужбина. След две седмици семейството се върна в България, похарчило 2/3 от парите и изпокарани, стигащи почти до развод. Тя ме потърси, за да се лекува, защото бяха заболели бъбреците й. Явно проблемите в партньорството с мъжа й бяха нарушени и затова личните й отношения се бяха пренесли на телесно ниво – болни бъбреци. Въпросът беше сложен, трябваше не само да се лекуват бъбреците, а и да се коригират проблемите на партньорството. След полезни съвети за интимността, отношенията в семейството им се оправиха и болната сравнително бързо оздравя с енерготерапия, психотерапия и малко билки.. Основният ни враг е страхът да погледнем в себе си. Основният ни враг в крайна сметка е страхът. В това число и страхът да погледнем вътре в себе си. Но страх не се изтръгва, страх се преодолява. Стъпка по стъпка. Така се върви и към изцелението. Започва се с детоксикация, продължава се с регенерация. Докторът и пациентът се хващат ръка за ръка и започват да вървят по пътя на болестта към духовно усъвършенстване. Така имах една пациентка, която имаше болезнен страх от улицата, тя просто не можеше сама да излиза на улицата, дори и с децата. В миналите си прераждания беше изживяла страховит момент, когато тълпата я беше пребила с камъни, защото в средните векове тя е излекувала човек с билки и грижи. После разходката в миналите прераждания подсказа, че тя в много прераждания е била магьосница и от силна власт в първобитните общества, била прокудена в средните векове, както и немотия и първичен живот в малко по-късно време, когато е унищожила човек с магия. Дали сегашното й прераждане всъщност не е едно изпитание, страхът от улицата се е явявал просто една защитна предпазна реакция да не случи нищо лошо. Вече съпруга с две деца, след проведеното лечение с енерготерапия, пътуване във времето и духовно издигане, тя преодоля първичния страх. Животът й придоби други измерения, когато се разгъна нейната осъзната вътрешна сила и възможността в този живот да прави добро, само добро – живот с изкупление! По-важното за мен е да намеря духовния корелат. Затова разпитвам пациента за детството му. Искам да разбера какъв е, за да знам какъв го иска Бог. Научете се да бъдете щастливи! Може да ви звучи смешно, но най-простите неща се оказват най-важни. Когато човек се научи да бъде щастлив от това, че е част от Космоса, той оздравява. Човек оздравява тогава, когато сутрин му се пее и изпитва чувство на благодарност. Щастлив е ей така, само защото чува птиците. Това е холистичната медицина. Тя е едно преосмисляне на живота. Предлагам на пациентите си едно ново отношение към живота, облечено в думи, с които да работят. "Моето тяло е изпълнено с хармония и любов, всички мои клетки работят цялостно в обща система, една за друга, органите ми функционират и божествената мъдрост на моето подсъзнание изпраща свежа жизнена сила и целебна мощ навсякъде, където има нужда от нея." Уча пациентите да се отнасят с достойнство към болестта, която е техен приятел. Това е един от сериозните уроци, които учим - обичайте болестта, защото само тогава тя напуска тялото. Важно е и да не споделяш болестните си проблеми с роднини и приятели - в България е прието да се оплакваш непрекъснато. От енергийна гледна точка това е много вредно. Мисълта за вашата болест влиза в главата на сестра ви, която много ви обича. По този начин тя поддържа болестния процес на мисловно ниво, а това е най-сигурното ниво. Всички започват да вибрират около вашата болест, поддържайки я. Ако ние познавахме механизмите, по които работи подсъзнанието, щяхме да мислим и действаме по съвсем друг начин. Когато една баба вика на внучето си "Не тичай, че ще паднеш", тя го кара да падне. Човек трябва да споделя проблемите си с този, който е вътре в него и чака да поеме товара - Господ вътре в нас. Но и това се прави не по друг начин, а с благодарност: "Благодаря ти, Боже, за тази болест, която е моят учител…" И всеки ден му разказвам за болестта и докъде съм стигнала в учението си. Животът е просто нещо - само трябва да оставиш приоритетите на Бога да си ги върши той. Само че трябва да му благодарим предварително за свършената работа. Не дай ми, а благодаря ти, че ме излекува, че ми намери тази прекрасна работа и т.н. Когато благодариш превантивно, означава, че вярата ти е стопроцентова. Тя такава трябва и да бъде."

алтернативна-медицина.далир.нет

Анасона като лекарство

5Синоними: Анис, бедренец. Разпространение: Градинско културно растение. (Цъфти през юни-юли). Използваема част: Плодовете, които се берат преди да узреят. (След събирането им се оставят да узреят).

Химичен състав: Плодовете – етерично масло, тлъсто масло – от глицеридите на палмитиновата, петрозелиновата, олеиновата, линалоловата киселини, холин, сигмастерин, бергаптен, умбилипренин, скополетин и др. Етеричното масло – аметол, диаметол, изоанетол, анизкетон, анизалдехид и анизова киселина.

Лечебни свойства: Отхрачващо, стимулира храносмилането. Етеричното мсло стимулира стомашната секреция, и както и движенията на ресничестия епител на бронхите, което е причина за секретолитичното му действие. Оказва спазмолитично действие. Плодовете предизвикват бързопреходно възбуждане на централната нервна система с последващо успокоение. Засилва се лактацията (отделянето на кърма). Кръвното налягане леко се понижава. Действа диуретично и нтибактерилно. Прилага се при безапетитие, язвена болест (намалява секрецията на солна киселина), метеоризъм, бронхит, трахеит, хистерия, високо кръвно налягане, жлъчна дискинези, недостиг на кърма, бъбречно-каменна болест, нередовна менструация, хълцане, чревни колики и др.

Начин на употреба: 1 чаена лъжичка счукани плодчета се запарват с чаша вряща вода за 15 мин. След прецеждане се изпива в продължение на 1 ден.
Анасоновото масло може да се употреби по 1-2 капки върху бучка захар 2-3 пъти дневно.

Рецепти от Космоса: Сок от растението (без корена) – 2 лъж. при ревматизъм
Отвара от прясно растение (без корена) – 2 лъж. при ревматизъм
Отвара от прясно растение (без корена, ври 5 мин) – 1 ч. при късогледство и далекогледство
Сок от растението 1 лъж. + 1 лъж. сок от киселец – при главоболие
Отвара от изсушено растение – 1 ч. при нарушено кръвообръщение
Отвара от сухо растение (без корена)1/2 ч. + 3 лъж. сок от коприва – при СПИН
Отвара от корените (пресни) – 1 ч. при воден плеврит
С отвара от растението (сухо) се прави гаргара при тонзилит (възпаление на сливиците).


алтернативна-медицина.далир.нет

Мушкатото помага при кръвотечения

Мушкатото / Perlargonium sp./ е южноафриканско растение, чийто разновидности са култивирани от диворастящите, които са с ярко червени или бели цветове.

Мушкатото е добър астрингент ( има затягащо и кръвоспиращо действие). Проявява се като такъв както вътрешно така и външно,за да се спре съответно диарията и кръвозливите.

Сложете 1 литър вода, добавете 2 супени лъжици ситно нарязани корени от мушкато. Намалете огъня и оставете сместа да къкри 7-10 мин. Тогава се маха от печката и се добавя 1 шепа добре накълцани листа от мушкато. Съдът се покрива и се оставят съставките да киснат 40 мин. Прецеждате ,подслаждате с мед на вкус и пиете по една чаша на всеки три часа и половина.
За външно приложение се прави лапа от силна запарка на листа от мушкато. Това декоративно цвете действа също кръвоспиращо при порезни рани и в случаите при бръснене сутрин. Просто вземете едно листо от мушкато и го наложете върху белега и го прикрепете с лепенка. Кръвоспиращото действие се проявява веднага. Когато порезната рана е малка, се използва четвъртинка или половинка от листа.


алтернативна медицина.далир.нет

Есенните болести

Депресияата ни лишава от здраве, воля и радост
Д-р Валерия Евтимова от Пловдив, дипломиран медик и енерготерапевт, е един от най-талантливите феномени на България. Като лекар успешно съчетава методите на академичната и алтернативна медицини, за да лекува широк спектър от заболявания. Обхващайки всички възрасти, нейните пациенти са от цял свят. Постиженията й са невероятни, излекуни са не само физичните, но и духовни и ментални проблеми. Здраве и дълголетие за всички, посетили кабинета й! Д-р Евтимова има кабинет в Пловдив ул. Мали Богдан 66, тел: 032/26 55 58 и 0898/484 154.

*Д-р Евтимова, бихте ли ни споделили с какви заболявания ще се срещнем през есента?

Хепатитът макар и като угасваща вълна още ще ни притеснява. Пловдив, където имаше голям брой заразени от хепатит, предимно в циганската махала, се извършиха крупни профилактични мерки – имуницации на децата и тези от училищата, изчистване и прибиране на отпадъците, здравна култура и др.
Респираторните вируси също няма да стоят кротки. Причините са честите преохлаждания на тялото от по-малкото облекло, както и обратното – претоварването с дрехи води до изпотяване и друхите изсъхват на гърба на децата.
Обаждат се язвите и гастритите поради смяна на хранителния режим.
Възможни са бъбречни обаждания, съпроводени с отделяне на пясъци, активиране на нови и стари инфекции.
Кръвното налягане, повлияно от смяна на електромагнитните вълни на Земята също става по-неспокойно. То ту се вдига, ту пада рязко. Желателно е регулирането на лекарствата адекватно.
Валежите и влажното време помагат да се обаждат и стави и болни кости. Двигателният режим и някои специални попълнения могат да помогнат.
За някои започват смяна на настроенията и есенните мрачни дни отключват есенната депресия и ги оставят без сили и радост.
Променят се и жлезите с вътрешна секреция.

* Искате да кажете, че цялото тяло се променя в зависимост от природни и климатични особености?
* Да, нашият организъм се променя и адаптира на измененото ниво.
* Как хората преживяват това?
* Различно, едни са много адаптивни и не усещат нищо, други се измъчват от различни болежки и смесени чувства.
* Какво ще ни кажете за депресията?
* Освен Депресията, причинена от мрачните дни или липсата на слънце, има много други причини за нея: изпитването на вина, незадоволена нужда от зависимост от домашна любов, невъзможни или липсващи цели, вътрешният разяждащ срам, липсата на отговорност и вътрешен самоконтрол, дори доза генетичност...

Вината е към свои грешки и натрупването на много обикновени грехове или неправенето на нищо по отношение на важни въпроси. Човек се измъчва от гняв към самия себе си и съжаляването за това е неутешимо. Така се ражда депресията.
Незадоволена нужда от завимост към домашна любов. Властни и опекунстващи родители създават зависими, управляеми, лесно манипулирани, изискващи грижи деца. Преди да се депресират те се пристряват и се очертават с лакомия за домашна любов. Тяхното самочувствие се определя от околните. Те се депресират, защото нуждата им не е посрещната и плачат както са правили това като деца.
Чувствайки се слаби и зависими, те се изпълват с яд и дори могат да откажат предлаганата помощ, стават и враждебни. Развиват ниско самочувствие и състояние на безнадеждност. Омразата ги разяжда отвътре. Взаимоотношенията, свързани с брачни проблеми или стресът около децата са най-честият срещан вид стрес, свързан с депресията на жените.
Бих казала, че негативните мисли и липсата на социални умения също водят до дълбока вътрешна борба за оцеляване, защото се пренебрегва любовта, която изпълва целия ни живот и цялата Вселена дори. Това се оприличава с много популярното феминистко виждане за социален натиск върху жените да се откажат от своята индивидуалност срещу това да бъдат „обичани”.
Невъзможни цели или липсата на цели. Взискателните родители перфекционисти, сурови предопределят неспокойните и враждебни деца с нездраво отношение тип „Аз не съм добре” . Те възприемат непостигнатите цели на своите родители. Загубата на цели поражда и загубата на интереси към живота и дейности, решаващи в живота на един човек. Бягането или прекъсването на училището в началото, като големи отказват да работят. Те се чувстват изгубени и несигурни. Това състояние е наричано „екзистенциална невроза” и лекувайки се стремим да възстановим чувството на свобода и отговорност за собствения избор в настоящето и бъдещето. За да се постигне това животът трябва да има смисъл и причина.
Срамът от себе си също води до депресия. Той е чувство, че си неадекватен. За разлика от страха, който включва външна заплаха, срамът се появява, когато сме разочаровани от нещо в самите нас, от нашата истинска същност. Срамът е вътрешно измъчване: да се чувстваш страхлив, глупав, необичан, неструващ, „лош човек”. Ние се крием в срама, т.е. обръщаме се, покриваме си лицето, навеждаме очи, изолираме се. Проблемът е със самоомразата. Причината за това се крие някъде в детството от неправилното отношение на нашите родители или др. фактори.
Липсата на самоконтрол причинява депресия. Бягството от отговорност е с хиляди предизвинения. Но като контраправило: „Поеми отговорността и се излекувай”.
Депресията може да се предопродоля и от генетичност или множество смесени причини.

* Как протича депресията?

Симптомите на силната депресия са:
Не всички депресирани хора имат всички тези симптоми или пък може да ги имат, но не в еднаква степен. Ако човек има 4 или повече от тези симптоми и ако нищо не може да ги накара да изчезнат, и продължават повече от две седмици, трябва да се потърси помощ.

* Постоянно тъжно или "празно" настроение
* Чувствате се обезнадежден, безпомощен, неструващ нищо, песимистичен и/или виновен
* Злоупотреба с алкохол/ лекарства
* Умора или загуба на интерес в обичайни дейности, включително секс
* Смущения в храненето и спането
* Раздразнителност, повече плачене, безпокойство и пристъпи на паника
* Затруднено концентриране, запомняне или вземане на решения
* Мисли за самоубийство; планове или опити за самоубийство
* Постоянни физически симптоми или болки, които не се поддават на лечение

Опасни признаци за планиране на самоубийство:

* Говорене за самоубийство
* Твърдения за безнадеждност, безпомощност или нищожност
* Погълнатост от темата за смъртта
* Изведнъж по-щастлив/а, по-спокоен /спокойна
* Загуба на интерес за неща, за които го/я е грижа
* Посещаване или обаждане на хора, които са му/я скъпи
* Уреждане на нещата, поставяне на всичко в ред
* Раздаване на неща

* Как да ги лекуваме тези пациенти?
* С психотерапия, медикаментоза, психоанализа и други психични мерки.
* Явно повечето започват с психиатър?
* Психиатърът им назначава подходяща медикаментозна терапия и следи състоянието чрез чести прегледи.
* А вие, д-р Евтимова, какво точно им правите?

Налага се провеждането на адекватна психотерапия и енерготерапия (за което ще дойдете при мен), а необходимата медикаментоза в началото нека да бъде назначена от психиатъра, който е започнал наблюдението. Той с времето ще уточни нещата. Аз корегирам наличните грешки в съзнанието, които откривам, както и разглеждам необходимите претенции на личността и възможностите за реализацията им. Потенцирам възстановяването на различните мозъчни химикали, както и удовлетворяването на егото. Налагам специален дневен режим (хигиенно-хранителен и динамичен) и възможности за занимания на личността у дома и извън къщи. Постепенно разширявам социалните контакти на болния и съграждането на по-близки и по-далечни цели. Възстановявам чувствата и променям начинът за осъзнаване на околния свят, очертавам средства за преодоляване на пречки и настройвам положително човека за ежедневието. Трудовите навици решително помагат за удовлетворението на възстановяващия се човек. Обучавам към социална търпимост и начинът за преодоляване на агресията. Решително променям личността в негова полза и създавам по-гъвкаво отношение за адаптиране.


алтернативна-медицина.далир.нет

сряда, 24 декември 2008 г.

Рецепти със сок от моркови

Чист сок от моркови

За една доза са необходими около 2-3 моркова, които се пускат в сокоизтисквачка. Украсата на чашката е въпрос на личен вкус и въображение.


Сок от моркови и ябълки

Необходими продукти за 4 порции:

500 гр моркови
500 гр ябълки
няколко листенца кориандър

Приготовление:

Изцеждат се морковите и ябълките в сокоизтисквачката, смесват се и напитката се поръсва с листенца кориандър.


Сок от моркови и ябълки - ІІ вид

Необходими продукти за 250 мл:

2 моркови
1 ябълка
1 клонче от мента

Приготовление:

Нарязва се моркова на кръгчета, а ябълката - на парченца. Първо се пускат в сокоизтисквачката листенцата от мента, а след това и другите съставки. Украсява се с клонче от мента.


Сок от моркови, спанак и авокадо

Необходими продукти за 250 мл:

3 моркови
5-7 листа спанак
половин авокадо

Приготовление:

Изцеждат се соковете от моркови и спанак, слагат се в бленера заедно с авокадото и всичко се разбива.


Сок от моркови и цвекло

Отлична рецепта за укрепването на имунната система. В тази напитка особено полезни са бета-каротинът и антиканцерогенните вещества.

Необходими продукти за 1 порция:

3 моркова
1/3 цвекло

Приготовление:

Прави се първо сок от цвекло, после от моркови и след това се смесват в чаша.


Сок от моркови и джинджифил

Морковеният сок е сладък на вкус, но ароматът на джинджифила необичайно го оживява.

Необходими продукти за 1 порция:

4 моркова
джинджифил

Приготовление:

Морковът и джинджифилът се изцеждат през сокоизтисквачка, съкот се сервира във високо чаша и се пие на малки глътки.


Сок от моркови, цвекло и портокали

Необходими продукти:

На 2 чашки:
2 моркови
3 цвекло
1 чашка портокалов сок

Приготовление:

Изцеждат се морковите и цвеклото и се смесват с портокаловия сок. Сервира се.


Сок от кресон (мокреш), моркови и краставици

Този сок повишава енергията в организма, защото е богат на желязо.

моркови_кресон_краставици

Необходими продукти за 250 мл:

2 моркови
голяма китка кресон
половин дълга краставица

Приготовление:

В сокоизстисквачката се пуска първо кресона, след това морковите и накрая краставицата. Соковете се смесват в кана, сервират се в чаши и се украсяват с листенца кресон.


Сок от домати, моркови и чушки

Необходими продукти за 3 чашки:

2 червени чушки
3 домата
3 моркови
4 връзка магданоз

Приготовление:

Чушките се почистват от семената. В сокоизтисквачката се пускат доматите, морковите, чушките и магданоза.


Сок от моркови, домати и керевиз

Необходими продукти за 3 чашки:

2 домата
1 морков
2 пръчки керевиз
3 чаени лъжички свеж сок от кисел лимон

Приготовление:

В сокоизтисквачката се пускат доматите, морковът и керевизът. Към напитката се добавя сокът от кисел лимон и се сервира.


Сок от домати, краставици, моркови и магданоз

Необходими продукти:

3 домата
1 краставица
1 връзка магданоз
3 моркова

Приготовление:

В сокоизтисквачката се пускат доматите, краставицата, магданоза и моркова. Сервира се веднага.


Сок от спанак, моркови и мускатово орехче

Необходими продукти за 250 мл:

3 моркови
5-7 листа от спанак
прясно настъргано мускатово орехче

Приготовление:

В сокоизтисквачката се пускат първо спанакът, а след това морковът. Соковете се смесват в чаша и се поръсват отгоре с мускатово орехче.


Сок от моркови и зеле

Този сок е един от най-добрите сутрешни напитки. Зелето помага за правилната функция на стомашния сок и придава приятен нежен вкус.

Необходими продукти:

3 средни моркови
300-400 гр зеле
няколко стъбълца зелен копър
1 неголяма краставица

Приготовление:

Зеленчуците се измиват и подсушават. Зелето се нарязва на едро. Зеленчуците се пускат в сокоизтисквачката в порядъка от меки към твърди. Сокът се сервира в чаши.

блог.нет

Сокът от моркови

От всички натурални сокове по широта и разностранност на своето въздействие върху човешкия организъм сокът от моркови е абсолютен лидер. Неговото хранително и лечебно действие отдавна е било забелязано от хората и се използва от дълбока древност.

Защо сокът от моркови е полезен?

Нектарите и соковете от моркови са нискокалорични, а едновременно с това са богати на витамини, целулоза и минерални вещества. Съдържат провитамин А, витамини от група В и витамин С, подсилващи имунната ни система. Освен това са източник на целулоза, преди всичко на пектин, събират и изхвърлят от нашия организъм много токсини и вредни субстанции като напр. холестерола. Соковете от моркови са също така богати на калий, фосфор, калций, натрий, магнезий, желязо и манган. Една чаша сок от моркови дневно доставя необходимото количество калий, елемент регулиращ кръвното налягане и намаляващ риска от инсулт.

Защо соковете от моркови са изключителни?

Най-важната натурална съставка на морковените и морковено-плодовите нектари и сокове са каротеноидите, особено важен е най-активният от тях – бета-каротенът, от който нашият организъм си доставя витамин А, необходим между другото и за правилното функциониране на зрението. Благодарение на него очите се приспособяват да виждат на тъмно. Витамин А подсилва имунната система, а освен това влияе на здравето на кожата. Често го наричат „витамин на ръста", защото е необходим за правилното развитие на организма.

Защо пиенето на сок от моркови помага да запазите фигурата си?

Хармоничната композиция на съставките на морковените и морковено-плодовите нектари и сокове ни дава енергия. А съдържащата се в тях целулоза, не дразнейки нашия хранопровод, действа положително на храносмилането. Благодарение на това запазването на фигурата става лесно.

Защо диетолозите препоръчват пиенето на сокове както на младите, така и на по-възрастните хора?

Нектарите и соковете от моркови са вкусни и леки за стомаха. Подобряват храносмилането и доставят много активни натурални вещества. Съдържащото се в тях разнообразие от витамини и минерални вещества ни помага всекидневно да се грижим за здравето си както и да подсилим имунната си система.

Защо сокът от моркови е необходим за бременните жени и за кърмещите майки?

Защото той увеличава апетита, подобрява храносмилането, укрепва зъбите. Ежедневната употреба на 0,5 л морковен сок се равнява на 12 таблетки калций.

Защо морковеният сок се препоръчва и от народните лечители?

Тъй като в него се съдържат съединения, ефективни в борбата с микробите и оказващи заздравяващо и противовъзпалително действие, дълго незарастващите рани се промиват с морковен сок или се слагат компреси от сока върху болните места. Той има и болкоуспокояващо действие. Използва се също така при малокръвие, изтощение, хемороиди, стоматити и бъбречнокаменна болест.

Защо сокът от моркови се препоръчва и от лекарите?

- Натуралният морковен сок е способен да лекува язва и ракови образувания. Съществува мнение на специалисти, че дългото нервно превъзбуждане, особено в детска възраст, води до възникване на язви и ракови образувания. За тези заболявания допринасят негативни чувства като страх, гняв, ненавист, завист и др. Морковеният сок се счита за чудо в областта на лечението на онкологични заболявания.

- Заради високото съдържание на каротин той е полезен при лечението на инфаркт на миокарда.

- Високото съдържание на йод способства за засилване понижената функция на щитовидната жлеза.

- Системно трябва да пият сок от моркови хората, които се налага да натоварват зрението си, защото той пълноценно влияе върху оптическата система на човека. При недостатъчно хранене може да възникнат очни заболявания като конюктивит. При употребата на морковен сок тези заболявания изчезват, защото в него се съдържат вещества, необходими за химическото равновесие на организма.

- Съдържащите се полезни вещества влияят положително върху ендокринната система. Същестуват факти, които доказват, че употребата на морковения сок успешно лекува и безплодие.

- В комбинация със сок от спанак се премахва умората, чувството на безпричинен страх и безпокойство, защото напитката има очистващ ефект.

- Сокът от моркови е много полезен за децата, които изостават във физическо и умствено развитие. Той стимулира белтъчния синтез, подобрява кръвоснабдяването и насищането на тъканите с кислород. Повишава съпротивителните сили на организма срещу простуди и влияе благотворно върху израстването и развитието на детето.

И още:

Благодарение на здравословните и вкусовите си качества сокът от моркови влияе положително на здравето и самочувствието ни. Той е необходим за здравословния начин на живот и диета.

Съдържащият се в сока от моркови бета-каротин бързо регенерира кожата, благодарение на което тя става по-жива, по-деликатна и с изравнен тен.

Вкусът и ароматът на моркова ни придружават през целия ни живот. Всеки от нас в детството си е хрупал прясно обелен морков. Някога бабите ни първо са пасирали морковите, а след това са ги изцеждали през парче тензух.

Сокът от моркови трябва да стане част от менюто на всеки от нас. Изключително приятната му консистенция засища, а вкусът му тонизира и дава енергия.

Нектарът и сокът от моркови са най-вкусни в приятна компания, в семейна среда или сред приятели. Това бихме искали да дадем на близките си.

Рецепта за успешен семеен пикник

неделя сутринта, времетраене – минимум 5 часа

1 дядо шегаджия

1 грижлива баба

1 мило мамче

1 отговорен баща

1 щастливо дете

1 палаво куче

1 голямо одеало

1 удобна кола

1 кошница с лакомства

много бутилки сок от моркови

шепа добро настроение

Приготвяме всички необходими вещи. Качваме се в колата, закопчаваме коланите. Запалваме двигателя. Караме не повече от половин час, докато видим полянка, река и гора в далечината. Паркираме на удобно място. Слизаме от колата. Под голямо дърво намираме хубава сянка, опъваме одеалото, поставяме кошницата с лакомствата. Сядаме да починем, да си поговорим, да се посмеем, да се релаксираме. Ръсим шепа вицове. Пием сок. Освежаваме тялото и ума си. Слушаме шума на дърветата, наслаждаваме се на гледката. Не бързаме за никъде. Просто се радваме на живота.

Добър апетит!

Знаете ли, че...

… До XVI век морковът е бил бял, жълт, лилав. Оранжевият му цвят и голямото съдържание на каротин са получени благодарение на старанието на холандските градинари.

… Родината на това растение е Южна Европа, в района на Средиземноморието, където морковът е некултивиран вид. Древните гърци го познавали още две хиляди години преди новата ера.

… В древен Рим морковът е бил считан за афродизиак. На пировете на император Калигула всички ястия били приготвяни само с моркови, за да дадат сили на поканените гости.

… В келтската литература морковът е наричан “подземен мед”.

… През XVI ек, когато било модерно украсяването на шапки и рокли с растения, горната зелена част на моркова била много популярна заради интензивния си зелен цвят.

… С откриването на витамините се е повишил интересът към морковите. Във Великобритания правителството е провело мащабна акция, пропагандираща консумацията на моркови и пиенето на сок от моркови.

… През Втората световна война са били произвеждани бонбони, конфитюри и сладкиши от моркови. В Португалия до днес е много популярен мармаладът от моркови, а в Канада и САЩ - сладкишът от моркови.

… Първият сок от моркови е бил направен в Англия е се е наричал Carrolade.

… Най-големият отгледан до сега морков е дълъг 5.14 м, а най-тежкият 8.61 кг!


blog.net

Антиоксидантите съхраняват зрението

Старите хора са прави – яжте моркови и ще виждате по-добре.
Холандско изследване показа, че морковите, които са богати на бета каротин, както и храните, съдържащи витамини С, Е и цинк, осезаемо намаляват шанса да влошите зрението си.

Дегенерирането на макулата е най-често срещаното заболяване на окото и засяга над 15% от населението, особено в по-късна възраст. От години тенденцията при него е непрекъснато да се увеличава и да засяга все по-голяма част от населението. Според резултатите от проучването на холандските учени, редовната употреба на храни, богати на т.нар. антиоксиданти – витамините А, С и Е и цинк, намалява с поне 35% вероятността от влошаване на зрението.

Витамин Е се съдържа в най-голямо количество в зърнените храни, растителните мазнини, яйцата и ядките, цинк – в месото (включително птичето), рибата и пълнозърнестите храни, бета каротин – в зеленчуци като моркови, спанак и зеле, а витамин С най–вече в цитрусовите плодове, зелените чушки и картофите.

блог.нет

Да виждаш или да не виждаш

По-точно, дилемата е да виждаш лошо (с очила, лещи) или да си възвърнеш отдавна забравеното добро зрение.

Операция или примирение с късогледството, това е въпросът.

Това двоумене напоследък ме спохожда все по-често, паралелно с постепенното, но забележимо, нарастване на диоптъра ми. За 10 години бавно, но славно стигнах от -0,50 до -4,0 диоптъра на всяко от очите. Въпросът дали имам наследствена обремененост никога не е стоял – и баща ми и майка ми са късогледи. Единият доста по-малко от другия (-1,75 спрямо -7,0), но аз съм извадила “късмета” да се метна на по-късогледия - в случая това е баща ми. Като добра дъщеря от него съм взела не само красивия лешников цвят и романтичната форма на очите, но и склонността към късогледство. Идеята да достигна диоптрите на баща ми ме плаши. Но още повече ме притеснява опасността на стари години да догоня “постижението” на баба ми по бащина линия – късогледство -11,00.

Иначе съм свикнала както с лещите, така и с очилата. Дори ми харесва да променям имиджа си, когато редувам очила с лещи. Всъщност, дори се харесвам с очила. По принцип ми харесват хора с очила, когато моделът им е добре подбран, разбира се. А лещите са както от суета, така и за удобство, но също и от желание за замозаблуда. Просто докато съм с лещи, забравям за късогледството, създавам си илюзията, че виждам нормално и това ми е приятно. В същото време, вече започвам да усещам някои странични ефекти от продължителното (почти 9 години) носене на лещи – периодични възпаления, раздразвания по повърхността на очите, сухота, умора в очите и най-накрая – досада от постоянното поставяне и сваляне, чистене, подмяна, разтвори, разходи ...

Но преди всичко стоят, разбира се, здравословните ми притеснения: Какво ще стане, ако диоптрите продължават да нарастват със същата бавна, но постоянна скорост? Какви ще са последствията при едно (или няколко) бъдещо раждане? А ако избера лазерна корекция на зрението ... ?

“Лазерна корекция на зрението” – тези думички са се загнездили в съзнанието ми от известно време. Понякога заглъхват за кратко и после пак изплуват, кънтейки с нова сила. И, като във филмите, имам чувството, че до главата ми застават ангелче и демонче, които едно през друго ми шепнат ту “Оперирай се! Не се колебай! Отново ще виждаш както преди!”, ту “Рискът е твърде голям. Не се знае какво ще стане с очите ти след 15 години.”

Проучвам въпроса от различни източници – лекари, познати, интернет форуми - и дилемата ми се задълбочава още повече. Непрекъснато се питам какво печеля и какво губя при двете възможности.

Като че ли с операцията рискувам много повече. Но пък идеята да си възвърна доброто зрение е толкова изкусителна ...

Какво пък, ще си нося очила и лещи, както го правят хиляди хора по света. Но дали не рискувам непрестанното покачване на диоптрите да доведе до сериозен проблем...?

Не зная дали не преигравам ... или пък подценявам положението?

Едни хора ми казват да си направя операцията, други ме предупреждават да не поемам толкова голям риск. И както се случва винаги в живота, колкото и добри съвети да получи човек, най-накрая изборът зависи от самия него. За да направя своя избор обаче, имам нужда от още информация. А дотогава – витамини и други полезни-за-очите-хранителни-добавки; лещи, очила, лещи, очила и в промеждутъците – моите собствени невъоръжени очи. Макар гледката да не е съвсем на фокус, но това също си има своя чар, особено за романтична и оптимистична душа като мен :)


блог.нет