понеделник, 27 октомври 2008 г.

Аспиринът е нож с две остриета

Статистиката сочи, че всяка година се упот­ре­бя­ват око­ло 80 ми­ли­ар­да таб­лет­ки от най-масовото лекарство в света - ас­пи­рина. Пием го при простуда, махмурлук, за предпазване от сър­дечносъдови заболявания и пр., и пр. Но дали наистина аспиринът е толкова универсален?

Мо­ля ви да ми обяс­ни­те как­ви са пол­зи­те и вре­ди­те от упот­ре­ба­та на ас­пи­рин. В раз­лич­ни­те из­да­ния че­та про­ти­во­ре­чи­ви све­де­ния. Ин­те­ре­су­ва ме при как­ви за­бо­ля­ва­ния по­ма­га и ко­га не тряб­ва да се при­е­ма?
То­дор Сте­фа­нов, Хас­ко­во

Пре­па­ра­тът се е по­я­вил през 1893 г. и до днес се про­да­ва без ре­цеп­та. Ос­нов­но­то дей­с­т­ва­що ве­щес­т­во на ас­пи­ри­на е аце­тил­сали­ци­ло­ва­та ки­се­ли­на. Тя вли­за в със­та­ва и на дру­ги ле­кар­с­т­ва: цит­ра­мон, се­дал­гин, ибуп­ро­фен, дик­ло­фе­нак и още над 400 пре­па­ра­та.
Пок­рай из­вес­т­ни­те на всич­ки свой­с­т­ва уче­ни­те са от­к­ри­ли и но­ви - по­лез­ни и не тол­ко­ва по­лез­ни.

Ето някои от тайните на аспирина

- Пул­мо­ло­зи­те: мо­же да се из­пол­з­ва за пре­дот­в­ра­тя­ва­не на раз­ви­ти­е­то на ас­т­ма­та.
- Он­ко­ло­зи­те: мо­же да се из­пол­з­ва при ле­че­ние на ра­ка в на­чал­ни­те му ста­дии. Уче­ни­те са ус­та­но­ви­ли, че ас­пи­ри­нът пре­пят­с­т­ва фор­ми­ра­не­то на съ­до­ве­те, ко­и­то хра­нят на­рас­т­ва­що­то ра­ко­во об­ра­зу­ва­ние. Пред­по­ла­га се, че то­ва се дъл­жи на про­ти­во­въз­па­ли­тел­но­то му дей­с­т­вие.
- Сто­ма­то­ло­зи­те - не го дъв­че­те!
Ле­ка­ри­те са ус­та­но­ви­ли, че оказ­ва па­губ­но вли­я­ние вър­ху здра­ве­то на зъ­би­те, ако не се при­е­ма пра­вил­но. Спе­ци­а­лис­ти­те раз­каз­ват за два слу­чая, ко­га­то при па­ци­ен­ти са се по­я­ви­ли проб­ле­ми със зъ­би­те по­ра­ди пос­то­я­нен при­ем на ас­пи­рин. Но то­ва ня­ма­ше да се слу­чи, ако бя­ха пи­ли раз­т­во­ри­ми таб­лет­ки или - с во­да, но не и да ги дъв­чат. Как­то вся­ка ки­се­ли­на, и ас­пи­ри­нът раз­ру­ша­ва емай­ла на зъ­би­те.
Ос­вен то­ва не се пре­по­ръч­ва при­е­ма­не­то му ка­то бол­ко­ус­по­ко­я­ва­що, ако зъ­бо­бо­лът е прид­ру­жен с кър­ве­не на вен­ци­те. От ас­пи­ри­на то мо­же да се уси­ли, за­то­ва по-доб­ре из­пий­те един ибуп­ро­фен и по­тър­се­те ле­кар.
- Кар­ди­о­ло­зи­те - пред­пис­ват го в ми­ни­мал­ни ко­ли­чес­т­ва.
Ми­ли­о­ни хо­ра го пи­ят про­фи­лак­тич­но сре­щу за­пуш­ва­не на кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве, ин­фаркт и сър­де­чен прис­тъп, тъй ка­то той раз­реж­да кръв­та и съ­от­вет­но по­ни­жа­ва рис­ка от въз­ник­ва­не­то на тром­би.
Раз­би­ра се, то­ва тряб­ва да се пра­ви са­мо по пред­пи­са­ни­е­то на ле­кар, спаз­вай­ки оп­ре­де­ле­на­та до­за.
- Оф­тал­мо­ло­зи­те: са­мо­ле­че­ни­е­то мо­же да при­чи­ни сле­по­та.
Ве­че спо­ме­нах­ме за спо­соб­ност­та на ас­пи­ри­на да раз­реж­да кръв­та, а то­ва мо­же да до­ве­де до кръ­во­из­лив в очи­те при те­зи, ко­и­то го при­е­мат ре­дов­но.
Кръ­во­из­ли­вът мо­же да до­ве­де как­то до по­ни­жа­ва­не на зре­ни­е­то, та­ка и до пъл­на сле­по­та.

И все пак - ас­пи­ри­нът е бе­зо­па­сен за по­ве­че­то от хо­ра­та, ако се спаз­ва до­зи­ров­ка­та (мо­же да я на­ме­ри­те в ин­с­т­рук­ци­и­те на опа­ков­ка­та).

Не при­е­май­те ас­пи­рин, ако

- при­е­ма­те дру­ги пре­па­ра­ти, раз­реж­да­щи кръв­та (та­ки­ва са ле­кар­с­т­ва­та за ле­че­ние на тром­бо­за);
- има­те яз­ва на сто­ма­ха;
- има­те за­бо­ля­ва­ния на чер­ния дроб и бъб­ре­ци­те;
- ако пи­е­те по­ве­че от три ча­ши ал­ко­хол на ден.

Не се пре­по­ръч­ва да­ва­не­то на ас­пи­рин на де­ца до 12 го­ди­ни, за по­ни­жа­ва­не на тем­пе­ра­ту­ра­та: мно­го ряд­ко, но все пак мо­же да въз­ник­не ед­на мно­го опас­на фор­ма на бъб­реч­на не­дос­та­тъч­ност - син­д­ром на Рей.


блитц.бг

Няма коментари: