понеделник, 27 октомври 2008 г.

Настройка от копът нормализира кръвното ми налягане

Аз съм поч­ти на 70 го­ди­ни и не се оп­лак­вам от здра­вос­лов­но­то си със­то­я­ние. Но в пос­лед­но вре­ме за­поч­на да се ко­ле­бае кръв­но­то ми на­ля­га­не, по­лу­ча­вам прис­тъ­пи на хи­пер­то­ния. И пос­то­ян­но ме бо­ли гла­ва. Ко­га­то оти­дох в ДКЦ-то, ле­ка­рят ос­вен таб­лет­ки­те ми пре­по­ръ­ча и ед­на на­род­на ре­цеп­та.

От­на­ча­ло не по­вяр­вах, че то­ва ще ми по­мог­не, но ре­ших да опи­там. Още по­ве­че че имах в изо­би­лие от въп­рос­но­то “ле­кар­с­т­во” в соб­с­т­ве­на­та си гра­ди­на.

Ста­ва ду­ма за ко­пър. А ето и ре­цеп­та­та: ед­на ча­е­на лъ­жич­ка се­ме­на от ко­пър се за­ли­ват с ча­ша го­ре­ща во­да и смес­та прес­то­я­ва в тер­мо­са ця­ла­та нощ. По­лу­че­на­та нас­той­ка се из­пи­ва на след­ва­щия ден. Кур­сът на ле­че­ние е ед­на сед­ми­ца, след то­ва ед­на сед­ми­ца по­чив­ка.

И та­ка в про­дъл­же­ние на един ме­сец.

При не­об­хо­ди­мост кур­сът на ле­че­ние мо­же да се пов­то­ри, но на мен не ми се на­ло­жи - кръв­но­то ми на­ля­га­не се нор­ма­ли­зи­ра. Спо­ред ле­ка­ря се­ме­на­та от ко­пър оказ­ват ди­у­ре­ти­чен ефект и пре­мах­ват ото­ци­те от сър­де­чен про­из­ход. Ос­вен то­ва по­ма­гат за по­ни­жа­ва­не на вът­ре­че­реп­но­то на­ля­га­не. На­дя­вам се мо­я­та ре­цеп­та да по­мог­не на ва­ши­те чи­та­те­ли.


блитц.бг

Няма коментари: