събота, 6 декември 2008 г.

Анемията се лекува с диета и витамин В12

Ви­та­мин В12, за­ед­но с още ед­но ве­щес­т­во, от­де­ля­но от сто­маш­на­та ли­га­ви­ца, участва в съз­ря­ва­не­то на ерит­ро­ци­ти­те. На­пос­ле­дък се ус­та­но­ви, че не­дос­ти­гът на ви­та­ми­на мо­же да е пре­диз­ви­кан от мал­ко­то ко­ли­чес­т­во на ве­щес­т­во­то, от­де­ля­но от сто­ма­ха. Та­ка, че хро­нич­ни гас­т­ри­ти и дру­ги про­це­си в сто­ма­ха мо­гат да бло­ки­рат ус­во­я­ва­не­то му от ор­га­низ­ма.

Имам ня­кои нев­ро­ло­гич­ни проб­ле­ми с па­ре­не по ръ­це­те и кра­ка­та. При прег­ле­ди­те ми на­ме­ри­ха и ане­мия. Мо­ят ле­кар смя­та, че нер­в­ни­те про­я­ви и ане­ми­я­та се дъл­жат на лип­са­та на ви­та­мин B12 и ми пред­пи­са ин­жек­ции. Мо­же ли ане­ми­я­та да пре­диз­ви­ка та­ки­ва нер­в­ни про­я­ви? Пе­тър То­до­ров, Пле­вен­
Не­дос­ти­гът на ви­та­мин В12 при­чи­ня­ва как­то ане­мия, та­ка и яв­ле­ния от ти­па на: ув­реж­да­не на нер­ви­те - па­ре­не, бо­де­жи, про­ме­ни в усе­ща­ни­я­та, до­ри и бол­ки по хо­да на нер­ви­те.
Ако нев­ро­ло­гът не е на­ме­рил дру­га при­чи­на при прег­ле­да, то­га­ва съв­сем правилно е пред­пи­сал ви­та­мин В12, за­ед­но с ве­щес­т­во­то от сто­маш­на­та ли­га­ви­ца.

Но е доб­ре да се при­дър­жа­те и към оп­ре­де­лен хра­ни­те­лен ре­жим. Яж­те по­ве­че че­рен дроб, те­леш­ко ме­со, яй­ца, пъл­но­мас­ле­но мля­ко и млеч­ни про­из­ве­де­ния.


блитц.бг

Няма коментари: