събота, 16 август 2008 г.

С кои напитки може да се нормализира кръвното налягане?

Су­са­ме­на или ле­не­на на­пит­ка. По­ло­вин ча­ша се­ме­на ле­ко се за­пи­чат или се по­та­пят от ве­чер­та във во­да със стай­на тем­пе­ра­ту­ра. На сут­рин­та во­да­та се из­ли­ва, се­ме­на­та се за­ли­ват с две ча­ши пряс­на во­да и смес­та се раз­би­ва с мик­се­ра в про­дъл­же­ние на 3 ми­ну­ти. Пре­цеж­да се и се па­зи в хла­дил­ни­ка.

Още по-по­лез­на е на­пит­ката от ма­ко­во се­ме.
Тя ще е по-вкус­на, ако се­ме­на­та се за­ле­ят с го­ре­ща во­да, след то­ва во­да­та се из­лее, а се­ме­на­та се стри­ят, до­ка­то пус­нат бял сок. Сла­гат се в бур­кан и се за­ли­ват с го­ре­ща во­да - ча­ша во­да на ча­е­на лъ­жи­чка стри­то ма­ко­во се­ме. Ма­ко­ва­та на­пит­ка е по­лез­на не са­мо за хи­пер­то­ни­ци, но и за те­зи, ко­и­то стра­дат от без­съ­ние. По­ло­вин ча­ша ма­ко­ва на­пит­ка с ча­е­на лъ­жич­ка мед е прек­рас­но сред­с­т­во за зас­пи­ва­не и спо­ко­ен сън.

Взе­ме­те ча­ша пше­ни­че­ни къл­но­ве, 5 ча­ши пре­ва­ре­на во­да и по­ло­вин ча­ша ста­фи­ди.
Ста­фи­ди­те се по­пар­ват с во­да­та, тя се из­ли­ва в съда с пше­нич­ни­те къл­но­ве, които за­ед­но с та­зи во­да се раз­би­ват с мик­се­ра. След то­ва всич­ко се пре­цеж­да през си­то. Теч­ност­та от­но­во се връ­ща в мик­се­ра, до­ба­вят се ста­фи­ди­те, от­но­во се раз­би­ва и пре­цеж­да. По­лу­че­на­та на­пит­ка е мно­го по­лез­на.

Ка­као. Та­зи на­пит­ка от­лич­но нор­ма­ли­зи­ра кръв­но­то на­ля­га­не и оказ­ва бла­гот­вор­но вли­я­ние на имун­на­та сис­те­ма.
Ос­вен то­ва бло­ки­ра рас­те­жа на ра­ко­ви­те клет­ки, а ка­ка­о­то по­ма­га за по­ви­ша­ва­не на ра­бо­тос­по­соб­ност­та и по­доб­ря­ва­не на нас­т­ро­е­ни­е­то. Ето как се при­гот­вя: на ча­ша во­да се слагат 2 ча­е­ни лъ­жич­ки ка­као. Пър­во, раз­т­во­ре­те ка­ка­о­то с мал­ко го­ре­ща во­да, ка­то доб­ре го раз­бър­ка­те. След то­ва на тън­ка струй­ка до­ба­вяй­те во­да­та, сло­же­те да зав­ри и то­га­ва до­ба­ве­те за­хар или мед. Раз­би­ра се, мо­же­те да си го при­гот­ви­те и с мля­ко.

Те­чен шо­ко­лад - на ча­ша мля­ко се сла­гат 35 г шо­ко­лад, же­ла­тел­но че­рен.
Той се нас­тър­г­ва или се на­ряз­ва на мал­ки пар­чен­ца. Сла­га се в мля­ко­то и до­ка­то за­ви­ра, се раз­бър­к­ва неп­ре­къс­на­то. В теч­ния шо­ко­лад мо­же­те да до­ба­ви­те лъ­жич­ка би­та сме­та­на.

Мно­го по­лез­на на­пит­ка, осо­бе­но за бол­ни­те от за­ха­рен ди­а­бет и хи­пер­то­ния, мо­же­те да при­гот­ви­те от ци­ко­рия (леб­ле­бия).
То­ва рас­те­ние съ­дър­жа не са­мо мно­го ви­та­ми­ни и ми­не­рал­ни ве­щес­т­ва, но и 65 % ину­лин. А точ­но ину­ли­нът по­ма­га за нор­ма­ли­зи­ра­не на въг­ле­хид­рат­на­та об­мя­на. И та­ка, след ка­то се снаб­ди­те с ци­ко­рия от ап­те­ки­те, мо­же­те да си нап­ра­ви­те ка­фе - на ча­ша во­да - ча­е­на лъ­жич­ка прах.

До­маш­но ви­но за хи­пер­то­ни­ци.
На­ба­ве­те си един ки­лог­рам гроз­де, един ки­лог­рам за­хар и ли­тър и по­ло­ви­на во­да. Сло­же­те всич­ко в три­лит­ров бур­кан, пок­рий­те гър­ло­то с трис­лой­на мар­ля и сло­же­те на топ­ло мяс­то за ме­сец и по­ло­ви­на. Пе­ри­о­дич­но, вед­нъж сед­ми­чно, раз­к­ла­щай­те бур­ка­на, или по-доб­ре раз­бър­к­вай­те съ­дър­жа­ни­е­то. След ка­то ми­не то­зи пе­ри­од, пре­це­де­те ве­че го­то­во­то ви­но и го на­лей­те в бу­тил­ки. Па­зе­те го в хла­дил­ни­ка.

блитц.бг

Няма коментари: