сряда, 31 декември 2008 г.

Защо е вредно да се яде през нощта?

От памтивека се знае: закуската изяж сам, обяда раздели с приятели, а вечерята дай на врага си

Вред­но ли е да се яде през нощ­та, или, как­то каз­ват ня­кои ди­е­то­ло­зи, все ед­но е ко­га яде чо­век, важ­но­то е ко­ли­чес­т­во­то ка­ло­рии за де­но­но­щие да не над­ви­ша­ва 2000-2500? Еле­на Кръс­те­ва, Бур­гас

Да, вред­но е да се яде през нощ­та. Вред­но е да се яде по-къс­но от два ча­са пре­ди сън. Про­це­си­те на хра­нос­ми­ла­не по вре­ме на сън се за­ба­вят. За­то­ва ако сте се на­тъп­ка­ли със сан­д­ви­чи със са­лам или пър­жо­ла и се за­пъ­ти­те към лег­ло­то, сан­д­ви­чи­те ще си ле­жат в сто­ма­ха ви и чер­ва­та прак­ти­чес­ки ня­ма ни­що да вър­шат до сут­рин­та.
Бук­вал­но ка­за­но, те­зи сан­д­ви­чи ще за­поч­нат да гни­ят в ко­ре­ма ви. Ако има­те то­зи на­вик, от­ка­же­те се от не­го.

Или най-доб­ре - не дръж­те у до­ма си про­дук­ти за бър­зо по­хап­ва­не. Ве­че­ряй­те си нор­мал­но и то­га­ва ня­ма да ви хрум­ва пос­ред нощ да тър­си­те крен­вирш в хла­дил­ни­ка, или да си ва­ри­те ма­ка­ро­ни по ни­кое вре­ме. А мо­же да си при­гот­ви­те не­що съв­сем ле­ко за по­хап­ва­не след ве­че­ря.


блитц.бг

Няма коментари: