вторник, 2 декември 2008 г.

Хранене при бъбречни проблеми

Ако сте в пър­ви ста­дий от хро­нич­ни­те въз­па­ли­тел­ни за­бол­ява­ния ка­то гло­ме­ру­ло­неф­рит, неф­ро­зо­неф­рит, пие­лит, пие­ло­неф­рит, то­га­ва бъб­ре­ци­те още са в със­тоя­ние да из­хвърлят от ор­га­низ­ма ток­сич­ни­те ве­щес­тва.
Но про­дъл­жи­тел­но­то про­ти­ча­не на бо­лес­тта на­ру­ша­ва бъб­реч­ни­те фун­кции и мо­же да до­ве­де до хро­нич­на бъб­реч­на не­дос­та­тъч­ност.

Как­во пре­по­ръч­ва­те на хо­ра с бъб­реч­ни проб­ле­ми по от­но­ше­ние на хра­не­не­то?
Хрис­то Си­мео­нов, Ве­ли­ко Тър­но­во

Ще за­поч­нем с ед­на про­фи­лак­тич­на про­це­ду­ра - про­чис­тва­не на бъб­ре­ци­те и це­лия ор­га­ни­зъм. И ще ви пред­ло­жим някол­ко прия­тни ме­то­да за то­ва:
За да се за­си­ли цир­ку­ла­ция­та на лим­фа­та и да се из­хвърлят от­ла­га­ния­та, трябва да се пият око­ло 3 лит­ра теч­нос­ти на ден. И е же­ла­тел­но, ос­вен чис­та во­да да прие­ма­те и прес­ни со­ко­ве -

ябъл­ков, гроз­дов, мор­ко­вен

Мно­го по­лез­на за бъб­ре­ци­те е дин­ята, но раз­би­рае­мо, то­ва е се­зо­нен плод. За­то­ва се въз­пол­звай­те от лято­то и в про­дъл­же­ние на 1-2 сед­ми­ци яжте ди­ни с ръ­жен хляб.
Ако бъб­ре­ци­те са ва­ше­то сла­бо място, наис­ти­на е мно­го важ­но да се при­дър­жа­те към ра­цио­нал­но хра­не­не.
При се­риоз­ни бъб­реч­ни за­бол­ява­ния ле­карят наз­на­ча­ва спе­циал­на ле­чеб­на дие­та. И все пак, има об­щи пре­по­ръ­ки за хо­ра с проб­лем­ни бъб­ре­ци, ка­то се спаз­ва еди­н прин­цип -

чес­то яде­не на мал­ки пор­ции.

Ако сте в пър­ви ста­дий от хро­нич­ни­те въз­па­ли­тел­ни за­бол­ява­ния ка­то гло­ме­ру­ло­неф­рит, неф­ро­зо­неф­рит, пие­лит, пие­ло­неф­рит, то­га­ва бъб­ре­ци­те още са в със­тоя­ние да из­хвърлят от ор­га­низ­ма ток­сич­ни­те ве­щес­тва.
Но про­дъл­жи­тел­но­то про­ти­ча­не на бо­лес­тта на­ру­ша­ва бъб­реч­ни­те фун­кции и мо­же да до­ве­де до хро­нич­на бъб­реч­на не­дос­та­тъч­ност. То­га­ва то­зи ор­ган по­ве­че не мо­же да си из­пълн­ява фун­кции­те, а то­ва во­ди до от­рав­яне на ор­га­низ­ма. За да не го до­пус­не­те, се на­ла­га

да се от­ка­же­те от го­веж­до­то, свин­ско­то и ов­неш­кото ме­со

А при обо­стряни­я въоб­ще да не до­кос­ва­те мръвка. Не се пре­по­ръч­ва, да не ка­жем заб­ран­ява се, всич­ко пър­же­но, лю­ти­во, пу­ше­но и кон­сер­ви­ра­но, как­то и га­зи­ра­ни­те на­пит­ки, сил­но­то ка­фе и шо­ко­ла­дът. Ка­те­го­рич­но се заб­ран­ява ал­ко­хо­лът.
Про­ти­во­по­каз­ани при бъб­реч­но­бол­ни са оне­зи зе­лен­чу­ци, кои­то съ­дър­жат гол­ямо ко­ли­чес­тво ете­рич­ни мас­ла. Та­ки­ва са зе­ле­ният лук, кро­мид лук, ряпа, ре­пич­ки, це­ли­на, ас­пер­жи, ки­се­лец и спа­нак.

Най-полезните храни при бъбречни проблеми

Най-по­лез­ни яс­тия ка­то “пър­во” са млеч­ни­те, пло­до­вите и зе­лен­чу­ко­вите су­пи с бул­гур. Ако ня­ма­те обос­т­ря­ния, 2 пъ­ти в сед­ми­ца­та ка­то “вто­ро” блю­до мо­же­те да си при­гот­вя­те яс­тие от пи­ле, ри­ба, за­ек, не­маз­но те­леш­ко. А за гар­ни­ту­ра - бул­гу­ре­ни и ма­ка­ро­не­ни из­де­лия, как­то и зе­лен­чу­ци. Ка­то под­п­рав­ка са под­хо­дя­щи зе­лен­чу­ко­ви, млеч­ни или сме­та­но­ви со­со­ве.
При бъб­реч­ни за­бо­ля­ва­ния вклю­че­те в сво­е­то ме­ню по­ве­че зе­лен­чу­ци, прес­ни са­ла­ти, а съ­що и пло­до­ве, осо­бе­но бо­ро­вин­ки. Не заб­ра­вяй­те и пше­нич­ни­те къл­но­ве, как­то и ки­се­лом­леч­ни­те про­дук­ти. Най-по­лез­ни за вас от зе­лен­чу­ци­те то­ва са крас­та­ви­ци, тик­вич­ки, тик­ва, мор­ко­ви и цвет­но зе­ле. Съ­що и кар­то­фи, осо­бе­но пе­че­ни.
Яж­те су­ше­ни пло­до­ве, осо­бе­но зар­за­ли.
Же­ла­тел­но е да пол­з­ва­те са­мо рас­ти­тел­ни мас­ла - зех­тин, олио, со­е­во мас­ло.

Ако се из­ку­ши­те от кра­ве мас­ло, то не­ка бъ­де не­со­ле­но.


блитц.бг

Няма коментари: