сряда, 17 декември 2008 г.

деформацията на гръбначния стълб води до сърдечно-съдови болести

При всич­ки де­ца, стра­да­щи от ве­ге­та­тив­но-съ­до­ва дис­то­ния, се от­к­ри­ват приз­на­ци на де­фор­ми­ра­ща ос­те­о­хон­д­ро­за на ший­ната част на гръб­нач­ния стълб. А то­ва пре­диз­вик­ва спа­зъм в ар­те­ри­ал­ни­те кръ­во­нос­ни съ­до­ве. За­то­ва за­бо­ля­ва­ни­я­та на гръб­нач­ния стълб се от­ра­зя­ват от­ри­ца­тел­но на дей­ност­та на ве­ге­та­тив­на­та нер­в­на сис­те­ма. В за­ви­си­мост от ха­рак­те­ра на то­ва ве­ге­та­тив­но на­ру­ше­ние мо­же да се раз­вие ве­ге­та­тив­но-съ­до­ва дис­то­ния от хи­по­то­ни­чен или от хи­пер­то­ни­чен тип. Всич­ко то­ва се от­ра­зя­ва зле на иму­ни­те­та, за­ся­га щи­то­вид­на­та жле­за, на­ру­ша­ва фун­к­ци­и­те на мно­го ор­га­ни и от­с­лаб­ва ор­га­низ­ма. За­то­ва при де­ца­та с ве­ге­та­тив­но-съ­до­ва дис­то­ния сим­п­то­ми­те са мно­го и раз­лич­ни:

- по­ви­ше­но или по­ни­же­но кръв­но на­ля­га­не;
- прис­тъ­пи на сил­но гла­во­бо­лие;
- труд­на адап­та­ция към про­мя­на­та на вре­ме­то;
- труд­но по­на­сят пъ­ту­ва­не­то в тран­с­пор­та.

Та­ки­ва де­ца стра­дат от пси­хо­е­мо­ци­о­нал­на не­ус­той­чи­вост, по­ня­ко­га сти­га­ща до не­уп­рав­ля­е­ма аг­ре­сия. Те труд­но ус­во­я­ват но­ва ин­фор­ма­ция.
Из­во­дът е след­ният: ед­на нез­на­чи­тел­на на пръв пог­лед де­фор­ма­ция на гръб­нач­ния стълб при де­ца­та и под­рас­т­ва­щи­те с въз­раст­та во­ди до сър­деч­носъ­до­ви бо­лес­ти: хи­пер­то­ния и хи­по­то­ния. Пред­с­та­ве­те си кол­ко трудно мо­же да се пос­тиг­не рав­но­ве­сие на кръ­во­об­ра­ще­ни­е­то и не­го­ва­та нер­в­на ре­гу­ла­ция чрез ме­ди­ка­мен­ти. За­що­то в ре­зул­тат на ме­ди­ка­мен­тоз­но­то ле­че­ние се нор­ма­ли­зи­рат ед­ни ре­гу­ли­ра­щи зве­на, но пък се за­сил­ват дру­ги. То­ва на­ла­га смя­на на ле­кар­с­т­ва­та и т.н.


блитц.бг

Няма коментари: