сряда, 31 декември 2008 г.

Здравето и младостта са в... чинията ни!

Проф. Хрис­то Мер­мер­с­ки се за­ни­ма­ва с въп­ро­си­те на хра­не­не­то и ста­ре­е­не­то от 50 го­ди­ни. Той изу­ча­ва над 30 пред­ме­та по те­зи проб­ле­ми, съб­рал е над 17 000 ре­цеп­ти и то­мо­ве ли­те­ра­ту­ра, ко­и­то са свър­за­ни пря­ко със ста­ре­е­не­то. Ав­тор е на мно­го кни­ги, свър­за­ни с жи­во­та и здра­ве­то на хо­ра­та.

Защо проф. Мермерски препоръчва лук?

За ук­реп­ва­не на иму­ни­те­та и про­фи­лак­ти­ка на мно­го за­бо­ля­ва­ния проф. Мер­мер­с­ки пре­по­ръч­ва да се изяж­дат не по-мал­ко от 10 кг лук го­диш­но. Лу­кът е осо­бе­но по­ле­зен по вре­ме на епи­де­мии, а съ­що и нап­ро­лет, ко­га­то ор­га­низ­мът е от­с­ла­бен след дъл­га­та зи­ма. - Проф. Мер­мер­с­ки, как­во да нап­ра­вим, за да за­ба­вим про­це­са на ста­ре­е­не­то?
- Мо­ят шес­т­го­ди­шен внук Мак­сим чес­то ми каз­ва: “Дяд­ко, аз ис­кам ти ни­ко­га да не уми­раш”. Той не знае, че не са­мо аз, но и хо­ра­та от ця­ло­то зем­но къл­бо съ­що не ис­кат да уми­рат. Все­ки се на­дя­ва да жи­вее на то­зи свят кол­ко­то е въз­мож­но по­ве­че. Ос­нов­ни­ят въп­рос, кой­то въл­ну­ва хо­ра­та, е да­ли не мо­же да се за­ба­ви ста­ре­е­не­то и то та­ка, че чо­век да за­па­зи мла­деж­ка­та си си­ла и бод­рост до 100 и по­ве­че го­ди­ни. От ед­но из­с­лед­ва­не на Све­тов­на­та здрав­на ор­га­ни­за­ция, прик­лю­чи­ло ми­на­ла­та го­ди­на, се виж­да, че над 70 на сто от на­се­ле­ни­е­то в све­та уми­ра преж­дев­ре­мен­но след прес­тъ­пен на­чин на хра­не­не.

- По­съ­вет­вай­те то­га­ва на­ши­те чи­та­те­ли как да се хра­нят!
- Ка­то сед­нем на ма­са­та за обяд или за ве­че­ря, тряб­ва да зна­ем да­ли хра­на­та, ко­я­то ще кон­су­ми­ра­ме, е по­лез­на или вред­на за здра­ве­то ни.

Вре­ме е да спрем да гле­да­ме на сто­ма­ха си ка­то на ци­ган­с­ка тор­ба, в ко­я­то мо­же да се хвър­ля всич­ко, как­во­то на­ме­рим на ма­са­та.

Ед­но та­ко­ва прес­тъп­но­ хра­не­не ще ни до­ка­ра опас­ни за­бо­ля­ва­ния ка­то: по­даг­ра, ди­а­бет, гас­т­рит, яз­ва, рак, ин­фаркт, ин­султ, ате­рос­к­ле­ро­за и т.н. Всъщ­ност то­ва е и при­чи­на­та за бър­зо­то ос­та­ря­ва­не на ор­га­низ­ма и за преж­дев­ре­мен­на­та смърт на мно­го хо­ра по све­та. Ако за­поч­нем да се хра­ним здра­вос­лов­но, ние ще оси­гу­рим на ор­га­низ­ма си жиз­не­новаж­ни­те бел­тъ­чи­ни, маз­ни­ни, въг­ле­хид­ра­ти, ви­та­ми­ни, ми­не­рал­ни со­ли, би­о­ак­тив­ни ве­щес­т­ва, ан­ти­ок­си­дан­ти...

- Ще ка­же­те ли не­що по-под­роб­но за при­чи­ни­те, ко­и­то ус­ко­ря­ват ста­ре­е­не­то?
- Те са свър­за­ни с та­ка на­ре­че­ни­те сво­бод­ни ра­ди­ка­ли. То­ва са хи­мич­ни съ­е­ди­не­ния, ко­и­то се нат­руп­ват в ор­га­низ­ма от вред­на­та хра­на, от ле­кар­с­т­ва­та, от за­мър­се­ния въз­дух, от хи­мич­ни­те съ­е­ди­не­ния, от тю­тю­но­пу­ше­не­то и т.н. Те­зи сво­бод­ни ра­ди­ка­ли раз­ру­ша­ват клет­ки­те, а по-къс­но из­важ­дат от строя и це­ли ор­га­ни и сис­те­ми от чо­веш­кия ор­га­ни­зъм, по­ра­ди ко­е­то в не­го се нат­руп­ват кан­це­ро­ге­ни, ко­и­то по-къс­но пре­рас­т­ват в рак.

- Ще по­со­чи­те ли при­ме­ри?
- Мал­ко хо­ра нап­ри­мер зна­ят, че мля­ко­то съ­дър­жа 8-те не­за­ме­ни­ми ами­но­ки­се­ли­ни, ви­та­ми­ни, ми­не­рал­ни со­ли. Ако са­мо ед­на от тях лип­с­ва в ор­га­низ­ма, той за­ба­вя раз­ви­ти­е­то си. Мно­го хо­ра не зна­ят, че ме­дът съ­дър­жа 22 от 24-те мик­ро­е­ле­мен­ти, жиз­не­новаж­ни за нор­мал­на­та ра­бо­та на всич­ки сис­те­ми в ор­га­низ­ма. Про­по­ли­сът е един­с­т­ве­ни­ят ес­тес­т­вен про­дукт на пче­ла­та, ко­йто има ан­ти­ви­рус­но, ан­ти­мик­роб­но, ан­ти­бак­те­ри­ал­но и ан­ти­гъ­бич­но дей­с­т­вие. Дъв­че­не­то му пре­дот­в­ра­тя­ва раз­ви­ти­е­то на па­ро­дон­то­за, кър­ве­не­то на вен­ци­те, аф­ти­те на ус­т­на­та ку­хи­на, за­бо­ля­ва­ни­я­та на гър­ло­то и т.н. Мно­го мал­ко са и хо­ра­та, ко­и­то зна­ят, че най-лес­ни­ят на­чин за из­чис­т­ва­не на вред­ния хо­лес­те­ро­ла в ор­га­низ­ма е кон­су­ми­ра­не­то на бо­бо­ви хра­ни. Ос­вен то­ва те пре­дот­в­ра­тя­ват раз­ви­ти­е­то на рак на сто­ма­ха и на де­бе­ло­то чер­во. По­ра­ди ви­со­ко­то си съ­дър­жа­ние на це­лу­ло­за те­зи хра­ни пре­дот­в­ра­тя­ват и за­пе­ка.

- Мно­го се го­во­ри за че­съ­на ка­то уни­кал­но ле­чеб­но сред­с­т­во. В как­во се със­тои не­го­ва­та уни­кал­ност?
- Ще ви ка­жа ка­къв ек­с­пе­ри­мент е нап­ра­вил рус­ки­ят учен Бо­рис То­кин. Той счу­кал в ед­на ча­ша две гла­ви че­сън, а в дру­га­та пос­та­вил 80 бо­лес­тот­вор­ни мик­ро­би и ба­те­рии. Пох­лу­пил ги с ка­пак и са­мо след 60 ми­ну­ти, без те­зи ча­ши да се смес­ват, от бак­те­ри­и­те ня­ма­ло и сле­да. Уни­що­жа­ва­не­то се дъл­жи на фи­тон­ци­ди­те - лет­ли­ви­те хи­ми­чес­ки съ­е­ди­не­ния. По-къс­но то­зи ек­с­пе­ри­мент бил про­дъл­жен, ка­то ча­ша­та с бак­те­ри­и­те би­ла пос­та­вя­на пос­ле­до­ва­тел­на под бор, ела, орех, дъб и т.н. Ус­та­но­ве­но би­ло, че всич­ки­те те­зи рас­те­ния от­де­лят лет­ли­ви хи­ми­чес­ки съ­е­ди­не­ния - (фи­тон­ци­ди), ко­и­то уни­що­жа­ват мик­ро­би­те и бак­те­ри­и­те. Сле­до­ва­тел­но не са­мо чис­ти­ят въз­дух в пла­ни­на­та е при­чи­на за доб­ро­то здра­ве и дъл­го­ле­тие.

- Ще ка­же­те ли не­що и за ан­ти­ок­си­дан­ти­те?
- Ан­ти­ок­си­дан­ти са ви­та­ми­ни­те и пре­ди всич­ко ви­та­ми­ни­те А, С и Е. Пло­до­ве­те и зе­лен­чу­ци­те съ­дър­жат те­зи ок­си­дан­ти: ви­та­ми­ни, ми­не­рал­ни со­ли, би­о­ак­тив­ни ве­щес­т­ва. Те са те­зи, ко­и­то уни­що­жа­ват сво­бод­ни­те ра­ди­ка­ли и под­дър­жат ор­га­низ­ма в от­лич­на кон­ди­ция, за­ба­вят ста­ре­е­не­то.

Ус­та­но­ве­но е, че хо­ра, ко­и­то кон­су­ми­рат мно­го пло­до­ве и зе­лен­чу­ци, ряд­ко стра­дат от ра­ко­ви за­бо­ля­ва­ния

За­то­ва Све­тов­на­та здрав­на ор­га­ни­за­ция пре­по­ръч­ва все­ки ден да се кон­су­ми­рат не по-мал­ко от 400 гра­ма пло­до­ве и зе­лен­чу­ци, а спе­ци­а­лис­ти­те от Асо­ци­а­ци­я­та за бор­ба с ра­ка пре­по­ръч­ват по 800 гра­ма. Ос­вен че­съ­нът, уни­кал­ни здра­вос­лов­ни хра­ни са още: лу­кът, пра­зът, мор­ко­ви­те, ли­мо­ни­те, ябъл­ки­те, прас­ко­ви­те, до­ма­ти­те и още 200 ви­да, ко­и­то при­ро­да­та та­ка щед­ро ни е да­ри­ла, а ние не зна­ем как да ги из­пол­з­ва­ме. Ако раз­чу­пим един орех нап­ри­мер, не мо­же да не ни нап­ра­ви впе­чат­ле­ние, че не­го­ва­та фор­ма по ни­що не се раз­ли­ча­ва от та­зи на чо­веш­кия мо­зък. И то­ва ни­как не е слу­чай­но, тъй ка­то ня­ма друг про­дукт или ле­кар­с­т­во, ко­и­то да са тол­ко­ва ле­чеб­ни за въз­с­та­но­вя­ва­не на клет­ки­те на мо­зъ­ка и за по­доб­ря­ва­не­то на па­мет­та.

- Ка­же­те по­не ед­на уни­кал­на за здра­ве­то ре­цеп­та за на­ши­те чи­та­те­ли!
- Взе­ма се ед­на ко­фич­ка ки­се­ло мля­ко, ед­на го­ля­ма лъ­жи­ца мед, ед­на сред­но го­ля­ма лъ­жи­ца пек­тин, 30-40 гра­ма смле­ни оре­хи, 40 кап­ки про­по­лис и ед­на ча­е­на лъ­жич­ка ка­не­ла. Всич­ко то­ва се смес­ва и с не­го се за­кус­ва.

Ако пос­то­ян­с­т­ва­те, вяр­вай­те ми, ста­рост­та ще се за­ба­ви.

блиц.бг

Няма коментари: