понеделник, 29 декември 2008 г.

Аритмията с екстрасистоли не търпи самолечение!

Ари­тмия­та с ек­стра­сис­то­ли спа­да към опа­сни­те за­бол­ява­ния. При нап­ред­нал ста­дий на болестта мо­же да въз­ник­не фиб­ри­ла­ция (треп­те­не и мъж­де­не) и спи­ра­не на кръ­вооб­ра­ще­ние­то. При та­ка­ва фор­ма на ари­тми­я ле­карс­тво­то, кое­то са ви пред­пи­са­ли, е на­пъл­но под­ход­ящо.

Има­м ари­тми­я с ек­стра­сис­то­ли и стра­дам от ав­тои­му­нен ти­реои­дит. Ле­карят ми пред­пи­са кор­да­рон, но след ка­то го взе­мах ед­на сед­ми­ца, ка­то че ли нямам си­ли да ходя. Ка­же­те ми да­ли то­ва за­бол­ява­не е опа­сно и има ли нет­ра­ди­цион­но ле­че­ние за не­го?
Рад­ка Хрис­то­зо­ва, Плов­див

Кор­да­ро­нът е ан­тиа­рит­ми­чен ме­ди­ка­мент с ви­со­ко съ­дър­жа­ние на йод. При раз­граж­да­не­то му в ор­га­низ­ма от­де­ле­ният йод се нат­руп­ва в щи­то­вид­на­та жле­за и мо­же да на­ру­ши нор­мал­на­та є ра­бо­та. Та­ки­ва ефе­кти се наб­лю­да­ват при око­ло 20 на сто от бол­ни­те, кои­то са прие­ма­ли от ле­карс­тво­то по­ве­че от два ме­се­ца. При по­ло­ви­на­та от тях се раз­ви­ва ти­рео­ток­си­ко­за, а при ос­та­на­ли­те - хи­по­ти­реои­ди­зъм.
Ако кор­да­ро­нът пре­диз­вик­ва вло­ша­ва­не на със­тоя­ние­то ви, трябва да се по­съ­вет­ва­те с ле­кар. Не е из­клю­че­но пре­па­ра­тът да вли­яе на щи­то­вид­на­та ви жле­за или да е не­под­ходящ ка­то съ­че­та­ние с дру­ги­те ме­ди­ка­мен­ти, кои­то прие­ма­те. Ле­карят мо­же да про­ме­ни до­зи­ров­ка­та или да ви пред­пи­ше друг пре­па­рат.
За­се­га не рис­ку­вай­те да се ле­ку­ва­те са­ма с ме­то­ди от на­род­на­та ме­ди­ци­на.
След ка­то се кон­сул­ти­ра­те с ле­кар, ка­то по­мощ­но средс­тво на ос­нов­но­то ле­че­ние мо­же­те да из­пол­зва­те след­ни­те бил­ко­ви ре­цеп­ти:

- Ед­на су­пе­на лъ­жи­ца лис­та от роз­ма­рин се за­ли­ват с 400 мл вряла во­да. Ос­тав­яте да кис­нат 2 ча­са. Пие се по 1 ви­не­на ча­ша 3 пъ­ти на ден пре­ди яде­не. Та­зи ре­цеп­та по­ма­га и при за­дух, бол­ки в сто­ма­ха и ум­стве­на преу­мо­ра.
- Раз­би­ват се с мик­се­ра 4 ли­мо­на и се раз­бър­кват с 500 г чист мед.

Към та­зи смес се до­бавят 20 лис­та ин­дри­ше с дръж­ки­те, 20 ба­де­мо­ви ядки, счу­ка­ни в дър­ве­но ха­ван­че, и 1 су­пе­на лъ­жи­ца ка­не­ла. Всич­ко то­ва се смес­ва мно­го доб­ре и се взе­ма по 1 су­пе­на лъ­жи­ца 3 пъ­ти на ден 2 ча­са след яде­не.
- Взе­мат се ядки­те от кос­тил­ки­те на 40 прас­ко­ви и 30 гра­ма са­къз (ме­ди­цин­ска дъв­ка). Всич­ко то­ва се счук­ва и се смес­ва с по­ло­вин ки­лог­рам мед и 400 г кра­ве мас­ло. Раз­бър­ква се доб­ре. Взе­ма се по ед­на су­пе­на лъ­жи­ца сут­рин и ве­чер пре­ди яде­не.

блитц.бг

Няма коментари: