понеделник, 1 декември 2008 г.

Ако рязко скача кръвното налягане - изследвайте надбъбречните жлези!

От 3 го­ди­ни ме из­мъч­ват вне­зап­ни прис­тъ­пи на ви­со­ко кръв­но на­ля­га­не. Ня­кол­ко пъ­ти на ден то се уве­ли­ча­ва за 5-10 мин., а след то­ва спа­да, без да взе­мам ле­кар­с­т­ва. Пра­ви­ха ми ул­т­раз­ву­ко­ви из­с­лед­ва­ния на бъб­ре­ци­те и ка­за­ха, че всич­ко е нор­мал­но. По­ка­за­те­ли­те на кръв­та ми съ­що са доб­ри. Не е по­ви­ше­но ни­во­то на кръв­на­та за­хар. По вре­ме на те­зи прис­тъ­пи из­пит­вах не­по­но­си­мо гла­во­бо­лие. От­на­ча­ло мис­ле­ха, че те се дъл­жат на гър­ба, но спо­ред рен­т­ге­на ня­ма ни­що не­ред­но и там. Кар­ди­ог­ра­ма­та по­ка­за из­ра­зе­но из­ме­не­ние на ми­о­кар­да - сте­на­та на ля­ва­та ка­ме­ра. Как­во тряб­ва да нап­ра­вя? Жеч­ка Мом­ко­ва, Плов­див

Във ва­шия слу­чай ще е доб­ре да си нап­ра­ви­те из­с­лед­ва­не на над­бъб­реч­ни­те жле­зи.

Тях­но­то ув­реж­да­не чес­то пре­диз­вик­ва рез­ки по­кач­ва­ния на кръв­но­то на­ля­га­не, ко­и­то се прид­ру­жа­ват от сил­но гла­во­бо­лие, а съ­що и с ня­кои дру­ги сим­п­то­ми.
Тряб­ва да се обър­не­те към ен­док­ри­но­лог, кой­то да ви нап­ра­ви ул­т­раз­ву­ко­ви из­с­лед­ва­ния или ком­пю­тър­на то­мог­ра­фия на над­бъб­реч­ни­те жле­зи.

Из­с­лед­вай­те ни­во­то на хор­мо­ни­те, от­де­ля­ни от ко­ра­та на над­бъб­реч­ни­те жле­зи в ури­на­та.

блитц.бг

Няма коментари: