четвъртък, 6 ноември 2008 г.

Може ли да се спортува при брадикардия?

Не трябва да се заб­луж­да­ва­те, че за­ба­ве­ният пулс е бе­зо­па­сен. То­ва е вид ари­тми­я и при про­дъл­жи­тел­но със­тоя­ние на бра­ди­кар­дия мо­же да се стиг­не до сър­деч­на не­дос­та­тъч­ност, та чак до бло­ка­да на сър­це­то.

Моля да ми раз­ка­же­те по­ве­че за сър­деч­ни­те проб­ле­ми при де­ца­та. Си­нът ми стра­да от бра­ди­кар­дия и аз не зная да­ли да се па­ни­кьос­вам или не, чу­ва­ла съм, че за­ба­ве­ният пулс е по-бе­зо­па­сен от уче­сте­ни­я. Вярно ли е то­ва? И още еди­н въп­рос. Той спор­ту­ва ак­тив­но, но ле­карят пре­по­ръ­ча да се от­ка­же, за­що­то и кар­диог­ра­ма­та му не е съв­сем на­ред. Как да пос­тъ­пим? Ев­ге­ния Ди­мит­ро­ва, Вар­на

Тук не мо­же да има две мне­ния - де­ца­та с кри­тич­но нис­ка чес­то­та на пул­са трябва да пре­ми­нат през ком­плек­сно из­след­ва­не и ле­че­ние - ре­дов­но пра­ве­не на кар­диог­ра­ма и наб­лю­де­ние при спе­циа­лист. Ос­вен то­ва се на­ла­га ле­карс­тве­на те­ра­пия, а пон­яко­га, без да ви пла­шим - и пос­тав­яне на еле­ктро­кар­диос­тим­ула­то­р. Но вие не трябва да се при­тесн­ява­те, след ка­то нав­ре­ме са пос­та­ви­ли диаг­но­за на ва­шия син. Как­то мно­го пъ­ти сме от­беля­зва­ли, по-доб­ре бо­лес­тта да се пре­дот­вра­ти, от­кол­ко­то след то­ва да се ле­ку­ва.
Що се от­нася до спор­ту­ва­не­то, тук не­ща­та са дос­та слож­ни. Ко­га­то ро­ди­те­ли­те за­пис­ват де­ца­та си да спор­ту­ват, трябва да са ная­сно, как­то и ле­ка­ри­те, че то­ва де­те мо­же да из­дър­жи фи­зи­чес­ко­то на­то­вар­ва­не. До­ри в ме­ди­ци­на­та съ­щес­тву­ва тер­ми­нът “с­пор­тно сър­це”. По вре­ме на тре­ни­ров­ки­те се из­тлас­ква гол­ямо ко­ли­чес­тво кръв, а при ат­ле­ти­те се по­ви­ша­ва обе­мъ­т на сър­деч­ния мус­кул.
Към всич­ко то­ва при все­ки вто­ри юно­ша се за­беля­зва по­ни­же­но кръв­но нал­яга­не и за­ба­вен пулс (как­то в слу­чая с ва­шия син).
И в зак­лю­че­ние, пак без да ви пла­шим, ще ви по­со­чим ста­тис­ти­ка, коя­то е по-доб­ре да знае­те, от­кол­ко­то да сте в не­ве­де­ние. Всяка година от вне­зап­но спи­ра­не на сър­це­то в све­та уми­ра­т хил­яди мла­ди спор­тис­ти.
Ние ви да­дох­ме пре­по­ръ­ки за бра­ди­кар­дия­та.Спаз­вай­те ги стрик­тно и не стра­дай­те за спор­та и на­деж­ди­те на ва­шия син. Кол­ко­то и да е тъж­но за са­мия не­го - по-доб­ре е да се от­ка­же от ак­тив­ния спорт, но то­ва си­гур­но ви го е ка­зал кар­дио­ло­гът.


блитц.бг

Няма коментари: