вторник, 4 ноември 2008 г.

Свалете кръвното, за да се оттървете от гръдната жаба!

Ан­ги­на­ пекторис (гръд­на жа­ба) пред­ставл­ява гръд­на бол­ка или чувс­тво за на­тиск в гръд­на­та об­ласт. То­ва се получава вследс­твие на кис­ло­род­ния не­дос­тиг, кой­то из­пит­ва сър­деч­ният мус­кул. Болестта се появ­ява по-ра­но и по-често при мъ­же­те.

Пър­ви­те сим­п­то­ми
на ан­ги­на­та пекторис най-чес­то са свър­за­ни с по­ви­ше­на фи­зи­чес­ка ак­тив­ност или емо­ци­о­на­лен стрес - със­то­я­ния, ко­и­то ак­ти­ви­рат сър­деч­ния мус­кул и уве­ли­ча­ват пот­реб­нос­ти­те му от кис­ло­род. При теж­ки на­ру­ше­ния в сър­деч­но­то кръ­вос­наб­дя­ва­не ан­ги­на­та пекторис мо­же да се по­я­ви и при по­чив­ка.
Обик­но­ве­но бол­ка­та (при ста­бил­на ан­ги­на) е крат­ка и от­ми­на­ва при пос­лед­ва­ща по­чив­ка. Бол­ни­ят чув­с­т­ва бол­ка или на­тиск точ­но под гръд­на­та кост. Бол­ка­та мо­же да се раз­п­рос­т­ра­ни по вра­та към че­люст­та, ля­ва­та ръ­ка, ряд­ко - към дяс­но­то ра­мо. При по-въз­рас­т­ни­те па­ци­ен­ти и же­ни­те бол­ка­та мо­же и да е в сто­маш­на­та об­ласт, ко­е­то зат­руд­ня­ва ди­аг­но­за­та.

При­чи­ни и рис­ко­ви фак­то­ри

Ате­рос­к­ле­ро­за­та е глав­на­та при­чи­на! Мас­т­ни­те нат­руп­ва­ния в ко­ро­нар­ни­те ар­те­рии на­ма­ля­ват кръ­во­обращението, ка­то пре­диз­вик­ват хро­ни­чен кис­ло­ро­ден глад в сър­деч­ния мус­кул. При от­къс­ва­не на ате­рос­к­ле­ро­тич­на­та пла­ка мо­же да се об­ра­зу­ва тромб, кой­то да за­пу­ши ко­ро­нар­ни­те ар­те­рии. Тряб­ва да се от­бе­ле­жи, че не все­ки с ко­ро­нар­на бо­лест на сър­це­то има ан­ги­на пекторис.
Тя мо­же да се при­чи­ни и от теж­ки ане­мич­ни със­то­я­ния. По-ред­ки при­чи­ни­те­ли са теж­ка­та хи­пер­то­ния, стес­ня­ва­не на аор­т­на­та кла­па, уде­бе­ля­ва­не на ка­мер­ни­те сте­ни на сър­це­то.

Ди­аг­но­за

Ан­ги­на­ пекторис най-чес­то се ди­аг­нос­ти­ци­ра на ба­за­та на сим­п­то­ми­те, опи­са­ни от па­ци­ен­та. Ако ­те са ти­пич­ни, то­ва до­пъл­ни­тел­но улес­ня­ва ле­ка­ря. Ви­дът на бол­ка­та, мес­то­по­ло­же­ни­е­то и про­во­ки­ра­не­то є от фи­зи­чес­ки на­то­вар­ва­ния, хра­не­не, ат­мос­фер­ни ус­ло­вия и дру­ги фак­то­ри са съ­що по­лез­на информация за пос­та­вя­не на ди­аг­но­за­та. Ле­ка­рят мо­же да наз­на­чи след­ни­те тес­то­ве:

- стрес тест;
- ра­ди­о­нук­лид­на об­раз­на ди­аг­нос­ти­ка;
- ехо­кар­ди­ог­ра­фия;
- ко­ро­нар­на ан­ги­ог­ра­фия;
- про­дъл­жи­тел­но ЕКГ-наб­лю­де­ние чрез хол­тер.

Вариант на ан­ги­на­ пекторис е ан­ги­на де­ку­би­тус - наб­лю­да­ва се, ко­га­то чо­век ле­жи. Теч­нос­ти­те в тя­ло­то се пре­раз­п­ре­де­лят по­ра­ди вли­я­ни­е­то на гра­ви­та­ци­я­та и та­ка сър­це­то се об­ре­ме­ня­ва.

Дру­га, срав­ни­тел­но ряд­ка фор­ма, е ва­ри­ан­т­на­та ан­ги­на (ан­ги­на на Принц-Ме­тал), ко­я­то се по­лу­ча­ва след спа­зъм на ко­ро­нар­ни­те ар­те­рии. Бол­ка­та се наб­лю­да­ва чес­то в спо­кой­но със­то­я­ние и пре­диз­вик­ва про­ме­ни в ЕКГ. Глав­ни­те две фор­ми на ан­ги­на­ пекторис са нес­та­бил­на­та и ста­бил­на­та. При ста­бил­на­та ан­ги­на пекторис бол­ка се по­я­вя­ва след фи­зи­чес­ки уси­лия и след прек­ра­тя­ва­не­то им на­ма­ля­ва и из­чез­ва. Тя се пов­ли­я­ва от нит­рог­ли­це­рин.
Нес­та­бил­на­та е свър­за­на с про­мя­на в сим­п­то­ми­те - по­ви­ша­ва­не на бол­ка­та, по-чес­ти прис­тъ­пи, до­ри и в спо­кой­но със­то­я­ние. Тя е зап­ла­ши­тел­но със­то­я­ние, тъй ка­то е свър­за­на с вло­ша­ва­не на сър­деч­но­съ­до­во­то за­бо­ля­ва­не и рис­кът от ин­фаркт е мно­го го­лям. Нес­та­бил­на­та ан­ги­на пекторис е спеш­но със­то­я­ние!

Ле­че­ние

Ан­ги­на­ пекторис е сим­п­том на ко­ро­нар­на­та бо­лест на сър­це­то. Ле­че­ни­е­то є за­ви­си от ста­бил­ност­та и те­жест­та на сим­п­то­ми­те и мо­же да включ­ва:
Ели­ми­ни­ра­не или ми­ни­ми­зи­ра­не на рис­ко­ви­те фак­то­ри за ко­ро­нар­на бо­лест на сър­це­то: ле­ку­ва­не на ви­со­ко­то кръв­но, на­ма­ля­ва­не на хо­лес­те­ро­ло­ви­те ни­ва, от­каз­ва­не от тю­тю­но­пу­ше­не­то, по­ви­ша­ва­не на фи­зи­чес­ка­та ак­тив­ност и от­с­лаб­ва­не при не­об­хо­ди­мост.
По­ни­жа­ва­не на хо­лес­те­ро­ла е въз­мож­но в най-го­ля­ма сте­пен чрез из­пол­з­ва­не на ме­ди­ка­мен­ти.
Ме­ди­ка­мен­тоз­на те­ра­пия: бе­та-бло­ке­ри, нит­ра­ти (напр.нит­рог­ли­це­рин), бло­ке­ри на кал­ци­е­ви­те ка­на­ли, АСЕ-ин­хи­би­то­ри и ме­ди­ка­мен­ти про­тив об­ра­зу­ва­не­то на тром­би.
Хос­пи­та­ли­за­ция при вло­ша­ва­не на сим­п­то­ми­те.
Ако сим­п­то­ми­те не се по­доб­рят, мо­же да бъ­де наз­на­че­на ан­ги­ог­ра­фия, за да се оп­ре­де­ли да­ли е не­об­хо­дим ко­ро­на­рен бай­пас или ан­ги­оп­лас­ти­ка.
Тран­с­ми­о­кар­д­на ла­зер­на ре­вас­ку­ла­ри­за­ция - но­ва тех­ни­ка за об­лек­ча­ва­не на теж­ка­та ан­ги­на пекторис или ко­ро­нар­на­та бо­лест при па­ци­ен­ти, не­под­хо­дя­щи за бай­пас или ан­ги­оп­лас­ти­ка.


блитц.бг

Няма коментари: