четвъртък, 6 ноември 2008 г.

Недоспиването води до затлъстване и хипертония

Животът ни е изпълнен с интересни и важни неща. Ние се опитваме да успеем във всичко, да свършим купищата неща, които сме планирали. И в крайна сметка ни остава все по-малко и по-малко време да се наспим. Обещаваме си, че през почивните дни ще си отспим на воля. Но се оказва, че това, което сме пропуснали, е невъзможно да бъде наваксано

Пре­ди 100 го­ди­ни хо­ра­та са си спе­ли по 9 ча­са в де­но­но­щи­е­то, а се­га сме мно­го до­вол­ни, ако ус­пе­ем да си “откраднем” по­не 6 ча­са. И си каз­ва­ме - как­во тол­ко­ва! Ако днес не сме се нас­па­ли, ще си от­с­пим ут­ре. Или вдру­ги­ден. А пък ка­то си взе­мем от­пуск, ня­ма да ста­ва­ме от лег­ло­то... Но ор­га­низ­мът не тър­пи из­де­ва­тел­с­т­ва над се­бе си и не приз­на­ва та­ки­ва от­с­роч­ки. Чо­век тряб­ва да спи вся­ка нощ, да се съ­буж­да бодър вся­ка сут­рин. Ка­то се из­те­за­ва­ме с без­съ­ние, ние во­дим неволна и опасна война с на­шия ор­га­ни­зъм. Ако се за­мис­ли­те, ще си от­го­во­ри­те вед­на­га кой ще из­ле­зе по­бе­ди­тел от нея...

Лип­са­та на сън прак­ти­чес­ки не мо­же да се за­пъл­ни и в то­ва се със­тои ко­вар­с­т­во­то на не­дос­пи­ва­не­то. Спе­ци­а­лис­ти­те пре­дуп­реж­да­ват, че чо­век мо­же да за­пъл­ни не­дос­ти­га на сън са­мо в рам­ки­те на де­но­но­щи­е­то. И то в най-доб­рия слу­чай. Но по ни­ка­къв на­чин не мо­же да се ком­пен­си­ра сед­мич­но­то не­дос­пи­ва­не.

Хро­нич­но­то не­дос­пи­ва­не пре­диз­вик­ва срив в ме­ха­низ­ма за са­мо­въз­с­та­но­вя­ва­не на ор­га­низ­ма

Хро­нич­но­то не­дос­пи­ва­не во­ди до не­же­ла­ни­е­то и по-ско­ро не­въз­мож­ност­та въ­об­ще да се спи, за­що­то се по­лу­ча­ва срив в ме­ха­низ­ма на са­мо­въз­с­та­но­вя­ва­не на нер­в­на­та сис­те­ма. То­зи на­чин на жи­вот во­ди до се­ри­оз­ни проб­ле­ми със зас­пи­ва­не­то, съ­нят ста­ва по­вър­х­нос­тен и от­къс­ле­чен. За­то­ва на сут­рин­та вмес­то бод­ри, не­дос­па­ли­те хо­ра се съ­буж­дат с гла­во­бо­лие и усе­ща­не за раз­би­тост.
В та­ка­ва си­ту­а­ция чес­то се опит­ва­ме да си по­мог­нем със съ­нот­вор­ни. И се по­лу­ча­ва един зат­во­рен кръг - ве­чер гъл­та­ме съ­нот­вор­ни, за да зас­пим, а сут­рин тър­сим сти­му­ла­то­ри, за да се съ­бу­дим и да тръг­нем на ра­бо­та. И най-нап­ред се хва­ща­ме за ка­фе­то - всъщ­ност най-бе­зо­пас­ни­ят от всич­ки ва­ри­ан­ти за сти­му­ли­ра­не. Ако оба­че пол­з­ва­ме ам­фе­та­ми­ни? След из­вес­т­но вре­ме към тях ще при­ба­вим ан­ти­деп­ре­сан­ти. И се сти­га до там, че раз­чи­та­ме са­мо на то­ва. И към неп­ри­ят­нос­ти­те от не­дос­пи­ва­не се до­ба­вят и стра­нич­ни­те ефек­ти от ше­па­та таб­лет­ки.
И та­ка... Каз­ва­ме си, че от не­дос­пи­ва­не още ни­кой не е ум­рял, то­ва ни ус­по­ко­я­ва до­ня­къ­де. Всъщ­ност та­ка само се за­лъг­ва­ме, за да се юрнем към по­ред­но­то си за­дъл­же­ние. Но пак ще пов­то­рим, че съ­нят е жиз­не­но не­об­хо­дим за вся­ко жи­во съ­щес­т­во. Жи­вот­ни­те за­ги­ват, ако ги ли­шат от сън. И с хо­ра­та не е по-раз­лич­но. Ли­ша­ва­не­то от сън по­раж­да ре­ал­ни проб­ле­ми със здра­ве­то - раз­лич­ни при раз­лич­ни­те хо­ра. Но съ­щес­т­ву­ва и точ­ка на пре­си­ча­не.

НЕ­ДОС­ТА­ТЪЧ­НИ­ЯТ СЪН Е СТРЕС ЗА ОР­ГА­НИЗ­МА И ПРОВОКИРА ПОВИШАВАНЕ НА ТЕГЛОТО

Не­дос­та­тъч­ни­ят сън пре­диз­вик­ва стре­со­ви ре­ак­ции - по­ви­ша­ва се кръв­но­то на­ля­га­не, учес­тя­ва се сър­це­би­е­не­то, на­ру­ша­ват се фун­к­ци­и­те на сто­ма­ха и чер­ва­та... Ако про­дъл­жим на­та­тък, тряб­ва да спо­ме­нем, че на­рас­т­ва раз­д­раз­ни­тел­ност­та, раз­сей­ва се вни­ма­ни­е­то и чо­век труд­но се със­ре­до­то­ча­ва. Та­ка пос­те­пен­но той за­поч­ва да гу­би спо­соб­ност­та си да бъ­де адек­ва­тен, да ре­а­ги­ра точно на случ­ва­що­то се око­ло не­го.
Нас­ко­ро про­ве­де­ни из­с­лед­ва­ния в ла­бо­ра­то­ри­я­та по сън в Ка­ли­фор­ний­с­кия уни­вер­си­тет ус­та­но­вили, че след 35 ча­са бо­дър­с­т­ва­не хо­ра­та за­поч­на­ли да ре­а­ги­рат бур­но на съв­сем не­вин­ни драз­ни­тел­и. Уче­ни­те срав­ни­ли ор­га­низ­ма в със­то­я­ние на не­дос­пи­ва­не със стру­ни­те на ки­та­ра - те мо­гат мно­го да се из­пъ­ват, до­ка­то нак­рая се скъ­сат.
Чо­веш­ки­ят ор­га­ни­зъм е прог­ра­ми­ран ге­не­тич­но по то­зи на­чин, че бо­дър­с­т­ва­не­то е въз­мож­но и поз­во­ле­но са­мо в две си­ту­а­ции - до­би­ва­не на хра­на и бяг­с­т­во от ня­как­ва опас­ност. И в еди­ния, и в дру­гия слу­чай се изис­к­ва мно­го енер­гия. За­то­ва не е за учуд­ва­не, че пос­ред нощ мно­го хо­ра “нападат” хла­дил­ни­ка.
По ста­тис­ти­ка хо­ра­та, ко­и­то спят по-мал­ко от 4 ча­са в де­но­но­щието, със 74 про­цен­та по­ве­че рис­ку­ват да по­лу­чат зат­лъс­тя­ва­не, от­кол­ко­то те­зи, ко­и­то спят по 8-9 ча­са. При те­зи, ко­и­то спят по 5 ча­са в де­но­но­щието, то­зи про­цент е 50, а ако спят по 6 ча­са, с 23 на сто по­ве­че рис­ку­ват да на­пъл­не­ят.

ВЪЗ­С­ТА­НО­ВЕ­ТЕ НОР­МАЛ­НИЯ СИ РЕ­ЖИМ

Прак­ти­ка­та по­каз­ва, че е не­въз­мож­но чо­век да си от­с­пи. Ако се прес­та­ра­ва да го нап­ра­ви през по­чив­ни­те дни, той мо­же да си до­ка­ра гла­во­бо­лие и умора. Навярно сте забелязали, че след преспиване се чувствате като пребити. Да се опит­вате да възстановите пропуснатото с удар­ни до­зи сън, не е из­ход, заявяват специалистите.
По прин­цип въп­ро­сът за то­ва кол­ко вре­ме тряб­ва да спи чо­век, ня­ма ед­ноз­на­чен от­го­вор. Нев­ро­фи­зи­о­ло­зи­те обаче смя­тат, че чо­век тряб­ва да спи дото­га­ва, до­ка­то се съ­бу­ди са­мос­то­я­тел­но - за­що­то прос­то ве­че се е нас­пал.
Съ­що та­ка не тряб­ва да се упо­ва­ва­те на то­ва, че не­ща­та ще се на­ре­дят от са­мо се­бе си. До­ка­то не е къс­но, взе­ме­те не­ща­та в свои ръ­це и пос­та­ве­те си­ту­а­ци­я­та под кон­т­рол. Въз­с­та­но­ве­те нор­мал­ния ре­жим на сън и бо­дър­с­т­ва­не, до­ри то­ва да ви кос­т­ва ра­бо­та­та. Ра­бо­то­хо­ли­ци­те ед­ва ли ще го нап­ра­вят, до­ри ня­ма да се за­мис­лят над то­ва, за­що­то точ­но те са из­мис­ли­ли по­го­вор­ките “Ще се нас­пим на оня свят!” и “От сън спомен няма”. За тях най-важ­но­то в то­зи жи­вот е ра­бо­та­та и ни­що дру­го не мо­же да я из­мес­ти.


Вни­ма­ние!

Уче­ни­те твър­дят, че в стра­ни­те с раз­ви­та ико­но­ми­ка, къ­де­то по прин­цип об­щес­т­во­то фун­к­ци­о­ни­ра в ре­жим 24/7 - т.е. за сън се от­де­лят не по­ве­че от 7 ча­са, по­ра­ди не­дос­ти­га на сън хо­ра­та пос­те­пен­но се прев­ръ­щат в зом­бита. Са­мо в САЩ от без­съ­ние стра­дат 70 ми­ли­о­на души, във Ве­ли­коб­ри­та­ния - 40 ми­ли­о­на. В Бъл­га­рия ни­кой не е из­чис­ля­вал то­зи брой, но без­с­пор­но той не е ни­как ма­лък и неп­ре­къс­на­то на­рас­тва.

ХИТРИНИ ПРОТИВ БЕЗСЪНИЕ

Яде­не­то. По мне­ние­то на по­ве­че­то ек­спер­ти пос­лед­ният прием на хра­на трябва да бъ­де най-мал­ко 2 ча­са пре­ди сън. Още по-доб­ре - 4 ча­са пре­ди то­ва. На ве­черя не трябва да пие­те га­зи­ра­ни на­пит­ки, ка­фе, си­лен чай, ал­ко­хол. Не трябва да яде­те пи­кан­тни, пу­ше­ни и дру­ги въз­буж­да­щи про­дук­ти.

Све­жият въз­дух. Раз­ход­ка­та пре­ди сън по­ма­га да се от­пус­не­те и бър­зо да зас­пи­те. През то­ва вре­ме за­дъл­жи­тел­но про­вет­ре­те спалн­ята си.

Спо­кой­на­та об­ста­нов­ка. Ко­га­то се под­готв­яте за сън, най-доб­ре е ле­ко да приг­лу­ши­те свет­ли­на­та, то­ва ще нас­трои ор­га­низ­ма ви на въл­на зас­пи­ва­не. Някои се ус­по­коя­ват с ти­ха му­зи­ка.

Еле­ктро­ни­ка­та. Не трябва да се за­сед­ява­те до къс­но пред ком­пю­тъ­ра или те­ле­ви­зо­ра.


А през нощ­та е же­ла­тел­но да из­клю­чи­те всич­ки би­то­ви при­бо­ри, за­що­то те из­да­ват зву­ци, кои­то дразнят по­доб­но на жу­же­не на ко­мар. Доб­ре е да из­клю­чи­те и мо­бил­ния си те­ле­фон.

Лег­ло­то. То без­спор­но трябва да бъ­де мно­го удо­бно. Осо­бе­но мат­ра­кът и въз­глав­ни­ца­та. Ако са под­бра­ни неп­ра­вил­но, не се над­явай­те на ка­чес­твен сън.

Ос­нов­но­то, кое­то трябва да раз­бе­ре­те, е, че жер­твай­ки съня си, вие сък­ра­ща­ва­те жи­во­та си. Той е тол­ко­ва важ­на част от жи­во­та, кол­ко­то и бо­дърс­тва­не­то. Оп­ре­де­ле­те кол­ко сън ви е необ­хо­дим - мо­же да е 4 ча­са, мо­же да е 10 ча­са.

Вие трябва да се ста­рае­те да се при­дър­жа­те към то­зи гра­фик

Ако не съу­мее­те са­мос­тоя­тел­но да въз­ста­но­ви­те съня си, по-доб­ре се объ­рне­те към спе­циа­лист. Той мо­же да ви пре­по­ръ­ча нап­ри­мер та­ка на­ре­че­на­та деп­ри­ва­ция на съня. То­ва е мно­го ин­те­ре­сен ме­тод, кой­то се със­тои в 36-ча­со­во бо­дърс­тва­не. Но ще поз­во­ли да въз­ста­но­ви­те на­ру­ше­ния си био­ло­ги­чес­ки ча­сов­ник.

блитц.бг

Няма коментари: