вторник, 28 октомври 2008 г.

Защо пада кръвното?

Мно­зи­на от нас се оп­лак­ват, че ня­кой им е вдиг­нал кръв­но­то. Дру­ги оба­че - хи­по­то­ни­ци­те - се мо­лят то­ва да им се слу­чи...
При­е­то е да се го­во­ри за хи­по­то­ния, ако гор­но­то (сис­то­лич­но­то) на­ля­га­не не пре­ви­ша­ва 90 мм жи­ва­чен стълб, а дол­но­то (ди­ас­то­лич­но­то) - 60 мм жи­ва­чен стълб.
Хи­по­то­ни­я­та (ме­ди­цин­с­ко­то на­и­ме­но­ва­ние на за­бо­ля­ва­не­то е ар­те­ри­ал­на хи­по­тен­зия) е трай­но по­ни­же­ние на ар­те­ри­ал­но­то на­ля­га­не на кръв­та. Клю­чо­ва­та ду­ма е “трай­но”, за­що­то почти на все­ки на­пъл­но здрав чо­век се случ­ва вре­мен­но па­да­не или по­ви­ша­ва­не на ар­те­ри­ал­но­то на­ля­га­не.

Кои при­чи­ни обус­ла­вят рис­ко­ва­та гру­па?

По­я­ва­та на хи­по­то­ни­я­та се свър­з­ва със след­ни­те фак­то­ри: - нас­лед­с­т­ве­на пред­раз­по­ло­же­ност;
- пси­хи­чни и сил­ни ду­шев­ни трав­ми;
- про­дъл­жи­тел­но пси­хо-емо­ци­о­нал­но нап­ре­же­ние;
- чес­ти стре­со­ве;
- на­ру­ше­ние на кръ­во­об­ра­ще­ни­е­то;
- трав­ми на глав­ния мо­зък;
- яз­ва на сто­ма­ха или на два­на­де­се­топ­ръс­т­ни­ка;
- за­бо­ля­ва­ния на ен­док­рин­на­та сис­те­ма;
- бо­лес­ти на ди­ха­тел­ни­те ор­га­ни;
- хро­нич­ни ин­ток­си­ка­ции;
- ин­фек­ци­оз­ни за­бо­ля­ва­ния;
- ади­со­но­ва бо­лест (хро­нич­на не­дос­та­тъч­ност на над­бъб­реч­на­та ко­ра);
- ане­мии;
- хи­пог­ли­ке­мия (на­ма­ля­ва­не на съ­дър­жа­ни­е­то на глю­ко­за в кръв­та);
- хе­па­ти­ти;
- ци­ро­за на чер­ния дроб;

ИНТЕРЕСНО!

Ня­кои кар­ди­о­ло­зи на­ри­чат хи­по­то­ни­я­та “бо­лест на мла­ди­те и строй­ни же­ни”. И те са пра­ви до­някъде: та­ка­ва ди­аг­но­за спо­ред ста­тис­ти­ка­та на­ис­ти­на се пос­та­вя на же­ни, осо­бе­но в мла­да въз­раст. Сим­п­то­ми­те на за­бо­ля­ва­не­то - вя­лост, от­па­да­не на си­ли­те, гла­во­бо­лие, при­па­дъ­ци, са при­съ­щи на мла­ди­те же­ни (ня­ко­га то­ва се е смя­та­ло за нор­ма в жен­с­кия ор­га­ни­зъм), ос­вен то­ва те мо­гат да го­во­рят съ­що и за ане­мия. За­то­ва ос­вен ме­ре­не­то на ар­те­ри­ал­но­то на­ля­га­не тряб­ва да се про­ве­ри и съ­дър­жа­ни­е­то на хе­мог­ло­бин в кръв­та.
Лю­бо­пи­тен е и фак­тът, че ако ар­те­ри­ал­на­та хи­по­тен­зия (по­пу­ляр­но­то на­и­ме­но­ва­ние е хи­по­то­ния) се раз­ви­ва на фо­на на ате­рос­к­ле­ро­за, то тя почти ви­на­ги (а чес­то - мно­го стре­ми­тел­но) се тран­с­фор­ми­ра в своя ан­ти­под - хи­пер­то­нич­на бо­лест.


блитц.бг

Няма коментари: