вторник, 28 октомври 2008 г.

Страдате ли от хипотония?

Ди­аг­ностиката на хи­по­то­ни­я­та е мно­го прос­та и всеки може да си я направи дори сам.

Дос­та­тъч­но е да от­к­ри­е­те у се­бе си по­не 3-4 от из­б­ро­е­ни­те по-до­лу сим­п­то­ми:
- сла­бост и вя­лост (обик­но­ве­но сут­рин);
- чест све­то­вър­теж;
- сън­ли­вост;
- чув­с­т­во за ле­ни­вост, ко­га­то не ви се пра­ви ни­що (на ме­ди­цин­с­ки език то­ва се на­ри­ча ади­на­мия);
- усе­ща­не за не­дос­тиг на въз­дух;
- не сил­но, но чес­то гла­во­бо­лие;
- ви­со­ка ме­те­о­чув­с­т­ви­тел­ност;
- тре­мор (тре­пе­ре­не на ръ­це­те, ка­то след пре­пи­ва­не);
- бол­ки в ста­ви­те;
- хра­нос­ми­ла­тел­ни раз­с­т­рой­с­т­ва;
- на­ма­ле­ние на ра­бо­тос­по­соб­ност­та;
- раз­д­раз­ни­тел­ност;
- ис­те­рич­ност;
- труд­но със­ре­до­то­ча­ва­не;
- липса на воля.
Ако в про­дъл­же­ние на две сед­ми­ци ар­те­ри­ал­но­то ви на­ля­га­не не се по­ви­ши над 90/60 мм жи­ва­чен стълб, ня­ма мяс­то за съм­не­ние: има­те хи­по­то­ния.

Хи­по­то­ни­ци­те са и мно­го ме­те­о­за­ви­си­ми: при рез­ки про­ме­ни на ат­мос­фер­но­то на­ля­га­не, в дни­те с маг­нит­ни бу­ри те мо­гат да имат хи­по­то­нич­ни кри­зи - прис­тъ­пи на мно­го сил­но гла­во­бо­лие, при­па­дъ­ци.
Ако вли­за­те в рис­ко­ва­та гру­па, сле­де­те вни­ма­тел­но със­то­я­ни­е­то си. Не при­пис­вай­те вя­лост­та, от­пад­на­лост­та, на­ма­ля­ва­не­то на ра­бо­тос­по­соб­ност­та на нат­ру­па­на­та умо­ра - та­ка се про­я­вя­ва за­поч­ва­ща­та хи­по­то­ния. Тя е опас­на още и с то­ва, че мо­же да пре­ми­не в хи­пер­то­ния. То­ва ста­ва обик­но­ве­но в два слу­чая: ако ро­ди­те­ли­те са стра­да­ли от то­ва за­бо­ля­ва­не и ако жи­ве­е­те в пос­то­я­нен стрес (нер­в­на ра­бо­та, без­к­рай­ни не­у­ре­ди­ци в до­ма и т.н.). За­то­ва из­мер­вай­те ар­те­ри­ал­но­то си на­ля­га­не все­ки ден, още по­ве­че че днес не е ни­ка­къв проб­лем да си ку­пи­те апа­рат: в ап­те­ки­те ще на­ме­ри­те бо­гат асор­ти­мент - от ръч­ни до на­пъл­но ав­то­ма­тич­ни, с до­пъл­ни­тел­ни фун­к­ции за пос­та­вя­не на ди­аг­но­за­та. По­се­ща­вай­те ре­дов­но те­ра­пев­та или кар­ди­о­ло­га (осо­бе­но ако сте над 45-50 го­ди­ни).

БЪРЗА ПОМОЩ

По­ня­ко­га ос­т­ри­ят прис­тъп на хи­по­то­ния настъпва на най-не­под­хо­дя­що­то мяс­то - в мет­ро­то или ав­то­бу­са, ко­га­то се на­ла­га да сто­и­те дъл­го вре­ме в зат­во­ре­но, за­душ­но прос­т­ран­с­т­во. В та­зи си­ту­а­ция ще ви спа­си аку­пун­к­ту­ра­та. Точ­ка­та за “бър­за по­мощ” се на­ми­ра в ям­ка­та над гор­на­та ус­т­на. На­тис­кът вър­ху нея мо­же да по­мог­не до­ри на чо­век, из­пад­нал в без­съз­на­ние.
Доб­ро дей­с­т­вие има и ма­са­жът на ме­ка­та част на уши­те. На­тис­ка­не­то и ма­са­жи­ра­не­то тряб­ва да бъ­де сил­но, до бол­ка. След ми­ну­та-две със­то­я­ни­е­то ще се по­доб­ри.
Ар­те­ри­ал­но­то на­ля­га­не мо­же да се по­ви­ши и с по­мощ­та на аро­ма­те­ра­пи­я­та. Кап­не­те на нос­на­та си кър­па 3-4 кап­ки мас­ло от роз­ма­рин. Щом по­чув­с­т­ва­те, че тряб­ва да се обод­ри­те - под­не­се­те кър­па­та към но­са си за 1-2 ми­ну­ти. То­ни­зи­ращ ефект имат съ­що етерични­те мас­ла на ко­ри­ан­дъ­ра, ка­рам­фи­ла, хвой­на­та, та­мя­на, чер­ния пи­пер и мен­та­та.

Вни­ма­ние! Та­ка­ва ек­с­т­ре­на аро­ма­те­ра­пия е про­ти­во­по­ка­за­на при бре­мен­ност.


блитц.бг

Няма коментари: