събота, 13 септември 2008 г.

Болното сърце прчи на мъжкото "можене"

На­ру­ше­на­та ерек­ция е пря­ко свър­за­на с проб­ле­ми­те в сър­деч­но­съ­до­ва­та сис­те­ма. Но то­ва става са­мо при 10 на сто от слу­ча­и­те.

Вни­ма­ние!
Ако мъ­жът усе­ти на­ру­ше­ния в ме­ха­низ­ма на ерек­ци­я­та си, той тряб­ва вед­на­га да по­се­ти кар­ди­о­лог. То­ва мо­же да се слу­чи и при мно­го мла­ди мъ­же, за­то­ва не тряб­ва да из­чак­ват. Уче­ни­те са раз­ра­бо­ти­ли ал­го­ри­тъм, кой­то по­ма­га пра­вил­но да се под­хо­ди към ре­ше­ни­е­то на то­зи де­ли­ка­тен проб­лем. Пък е и ед­на ис­тин­с­ка про­фи­лак­ти­ка на ис­хе­мич­на­та бо­лест на сър­це­то. Най-нат­рап­чи­ви­ят мъж­ки кош­мар си ос­та­ва проб­ле­мът с ерек­ци­я­та. Но вед­на­га ще ка­жем, че то­ва мо­же да е след­с­т­вие от проб­ле­ми със сър­це­то.
За мъ­же­те та­зи те­ма е заб­ра­не­на. Те се сра­му­ват, а още по­ве­че се стра­ху­ват да спо­де­лят за сво­и­те проб­ле­ми с ерек­ци­я­та. Но се­га ще пог­лед­нем от друг ъгъл на то­зи проб­лем - оказ­ва се, че на­ру­ше­на­та ерек­ция е пред­вес­т­ник на сър­деч­ни проб­ле­ми.
Проб­ле­ми­те с ерек­ци­я­та въз­ник­ват по­не 2-3 го­ди­ни пре­ди пър­ви­те сим­п­то­ми на ис­хе­мич­на­та бо­лест на сър­це­то.

Кой твър­ди то­ва?

Ита­ли­ан­с­ки уче­ни до­ка­за­ли, че дей­с­т­ви­тел­но съ­щес­т­ву­ва връз­ка меж­ду ерек­ци­я­та и здра­ве­то на сър­деч­но­съ­до­ва­та сис­те­ма. По дан­ни от из­с­лед­ва­ния на­ру­ше­ни­е­то на ерек­ци­я­та се по­я­вя­ва 2-3 го­ди­ни пре­ди пър­ви­те сим­п­то­ми на ис­хе­мич­на бо­лест на сър­це­то.
Циф­ри­те, по­лу­че­ни от ита­ли­ан­с­ки­те уче­ни, дей­с­т­ви­тел­но ни ка­рат да се за­мис­лим. Ока­за­ло се, че 93 на сто от ан­ке­ти­ра­ни­те мъ­же от­го­во­ри­ли, че сред­но две го­ди­ни пре­ди по­я­вя­ва­не на сър­деч­ни прис­тъ­пи, при тях се вло­ши­ла ерек­ци­я­та. Съ­щес­т­ву­ва и об­рат­на­та за­ви­си­мост: 75 на сто от стра­да­щи­те от ис­хе­мич­на бо­лест на сър­це­то мъ­же из­пит­ват проб­ле­ми с ерек­ци­я­та.
Спо­ред съ­щи­те те­зи из­с­лед­ва­ния мъ­же­те с ате­рос­к­ле­ро­тич­ни пла­ки в ня­кол­ко ко­ро­нар­ни ар­те­рии стра­дат че­ти­ри пъ­ти по­ве­че от им­по­тен­тност, от­кол­ко­то ако е ув­ре­де­на са­мо ед­на­та ко­ро­нар­на ар­те­рия.
ОТ СЪС­ТО­Я­НИ­Е­ТО НА КРЪ­ВО­НОС­НИ­ТЕ СЪ­ДО­ВЕ ЗА­ВИ­СИ ЗДРА­ВЕ­ТО И НА СЪР­ЦЕ­ТО, И НА ПО­ЛО­ВА­ТА СИС­ТЕ­МА

Обяс­не­ние мо­же да се на­ме­ри във фак­та, че кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве иг­ра­ят ед­на от ос­нов­ни­те ро­ли и за сър­це­то, и за по­ло­вия ор­ган. Сър­це­то е мус­кул, кой­то пос­то­ян­но ра­бо­ти. За не­го е жиз­не­но не­об­хо­ди­мо нав­ре­ме да по­лу­чи кис­ло­род и хра­ни­тел­ни ве­щес­т­ва с кръв­та. Ме­ха­низ­мът на ерек­ци­я­та съ­що пря­ко за­ви­си от пра­вил­но­то и адек­ват­но кръ­вос­наб­дя­ва­не. Та­ка на­ре­че­ни­те пе­ще­рис­ти те­ла, раз­по­ло­же­ни в по­ло­вия ор­ган, се на­пъл­ват с кръв и зна­чи­тел­но уве­ли­ча­ват обе­ма си. Чрез фи­зи­о­ло­ги­чния ме­ха­ни­зъм от­ти­ча­не­то на кръв по ве­ни­те се прек­ра­тя­ва и на­пъл­не­ни­ят с кръв ор­ган се уве­ли­ча­ва - та­ка въз­ник­ва ерек­ци­я­та. Ако кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве са зад­ръс­те­ни от ате­рос­к­ле­ро­тич­ни пла­ки, то­га­ва по­ло­ви­ят ор­ган, та­ка как­то и сър­це­то, се пъл­нят с по-мал­ко кръв. То­ва мо­же да до­ве­де до раз­ви­тие на сте­но­кар­дия и до­ри до ин­фаркт. На­ру­ша­ва се съ­от­вет­но и ерек­ци­я­та.
90 НА СТО ОТ СЛУЧАИТЕ НА ИМПОТЕНТНОСТ СЕ ДЪЛЖАТ НА ПСИХОЛОГИЧНИ ПРИЧИНИ

По прин­цип са­мо 10 на сто от слу­ча­и­те на ерек­тил­на дис­фун­к­ция са свър­за­ни с ор­га­нич­ни при­чи­ни. Най-чес­то то­ва е ате­рос­к­ле­ро­за на кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве или на­ру­ше­на нер­в­на ре­гу­ла­ция. При ос­та­на­ли­те 90 про­цен­та, как­то се каз­ва, при­чи­на­та е “в гла­ва­та”. Сек­со­ло­гът мо­же да оп­ре­де­ли на­ли­чи­е­то на та­ка­ва при­чи­на. Сред пси­хо­ло­ги­чни­те син­д­ро­ми най-чес­то се сре­ща та­ка на­ре­че­ни­ят син­д­ром на очак­ва­ния не­ус­пех. То­ва се случ­ва, ко­га­то един не­ус­пе­шен опит се за­пом­ня тол­ко­ва сил­но, че след­ва­щи­я път мъ­жът мис­ли из­к­лю­чи­тел­но са­мо за то­ва, че от­но­во ще из­пад­не в съ­що­то по­ло­же­ние.
Ес­тес­т­ве­но, ско­ва­ност­та и стра­хът по­тис­кат ерек­ци­я­та, не­ус­пе­хът се пов­та­ря, а проб­ле­мът рас­те ка­то снеж­на топ­ка.
Към дру­ги­те пси­хо­ло­ги­чни при­чи­ни мо­жем да от­не­сем раз­лич­ни­те ком­п­лек­си и стра­хо­ве, въз­ник­на­ли по­ра­ди не­у­ве­ре­ност в са­мия се­бе си.
За щас­тие, пси­хо­ло­ги­чните при­чи­ни се от­с­т­ра­ня­ват лес­но с по­мощ­та на пси­хо­те­ра­пия и ус­по­ко­и­тел­ни сред­с­т­ва.

От пощата на “Доктор”:

КАК ДА ВЪРНА ПРЕДИШНАТА СИ УВЕРЕНОСТ?

Аз имам проб­лем. Ако се слу­чи да по­нер­в­ни­ча, вед­на­га ми се от­ра­зя­ва на ин­тим­ния жи­вот. Не­га­тив­но. Чу­вал съм, че при мно­го мъ­же е точ­но об­рат­но­то - в ек­с­т­рем­ни си­ту­а­ции неп­ре­мен­но тър­сят ин­тим­на бли­зост с же­на. За­що един дре­бен кон­ф­ликт мо­же да поп­ре­чи на лич­ния жи­вот? Ста­нис­лав Ива­нов, Со­фия

То­ва мно­го за­ви­си от ин­ди­ви­ду­ал­на­та по­ло­ва струк­ту­ра на мъ­же­те, а тя се оп­ре­де­ля от вре­ме­то на по­я­вя­ва­не на пър­во­то по­ло­во вле­че­ние. Нор­мал­но при мом­че­та­та то нас­тъп­ва око­ло 12-та им го­ди­на; пър­ва­та ея­ку­ла­ция ид­ва обик­но­ве­но на 13 го­ди­ни, а ин­тен­зив­ност­та на по­ло­вия жи­вот при съв­сем мла­ди­те мъ­же е до 4-5 по­ло­ви ак­та на де­но­но­щие. През пър­ви­те го­ди­ни на бра­ка е нор­мал­но ежед­нев­на ин­тим­на бли­зост със съп­ру­га­та, а в по-зря­ла въз­раст - 2-3 пъ­ти в сед­ми­ца­та.
Спо­ред сек­со­ло­зи­те, мъ­же­те с та­ки­ва по­ка­за­те­ли са из­дръж­ли­ви и за­паз­ват лю­бов­ния пла­мък във вся­как­ва, до­ри ек­с­т­рем­на си­ту­а­ция.
Ес­тес­т­ве­но, за­ви­си за как­ва си­ту­а­ция ста­ва ду­ма. Ос­но­во­по­лож­ни­кът на уче­ни­е­то за стре­со­ве­те Ханс Сел смя­та, че до­зи­ра­ни­ят стрес е не­об­хо­дим на ор­га­низ­ма, за­що­то мо­би­ли­зи­ра не­го­ви­те вът­реш­ни ре­зер­ви.
Хро­нич­ни­ят стрес оба­че, точ­но об­рат­но­то, ряз­ко вло­ша­ва въз­мож­нос­ти­те на те­зи ре­зер­ви. А то­ва се наб­лю­да­ва неп­ре­къс­на­то в жи­во­та.
Има още ед­но об­с­то­я­тел­с­т­во, ко­е­то ряз­ко по­ни­жа­ва сек­су­ал­ни­те въз­мож­нос­ти на мъ­же­те: то­ва е пра­гът на чув­с­т­ви­тел­ност към стре­со­ве­те. А то­ва е ин­ди­ви­ду­ал­но за все­ки мъж. С въз­раст­та то­зи праг се по­ни­жа­ва. Вие не спо­де­ля­те на как­ва въз­раст сте, но мо­жем да ви по­съ­вет­ва­ме след­но­то: съ­из­мер­вай­те сво­и­те си­ли с въз­мож­нос­ти­те си, вслуш­вай­те се в се­бе си. Ако чув­с­т­ва­те, че сте на пре­де­ла на нер­в­и­те, че сте без­к­рай­но умо­рен, се взе­ме­те в ръ­це. Бъ­де­те си­гу­рен, че ко­га­то при­ве­де­те в ред мис­ли­те и чув­с­т­ва­та си, вие от­но­во ще при­до­би­е­те пре­диш­на­та си уве­ре­ност в жи­во­та и в лю­бов­та. А ва­ша­та пар­т­н­ьор­ка е длъж­на да ви по­мог­не.

ПРЕГЛЕДЪТ И ИЗСЛЕДВАНЕТО ПРИ КАРДИОЛОГ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Ако от глед­на точ­ка на пси­хо­ло­ги­чес­кия еле­мент всич­ко е на­ред, мъ­жът тряб­ва да се из­с­лед­ва. Ка­то на­ча­ло, ле­ка­рят пред­ла­га на па­ци­ен­та прос­то да наб­лю­да­ва сво­е­то със­то­я­ние: ако по­лу­ча­ва нощ­ни и сут­реш­ни ерек­ции, зна­чи не­ща­та не са тол­ко­ва ло­ши. Има но­ви съв­ре­мен­ни ме­то­ди, ко­и­то оп­ре­де­лят нощ­на­та ерек­ция с по­мощ­та на спе­ци­ал­на апа­ра­ту­ра.
Ня­ма да е из­лиш­но по­ло­ви­ят ор­ган да се из­с­лед­ва с по­мощ­та на ул­т­раз­вук с ефек­та Доп­лер. Имен­но то­зи ме­тод поз­во­ля­ва да се от­к­рие на­ру­ше­ние в съ­до­ве­те. А то­ва чес­то е свър­за­но с от­ла­га­не на ате­рос­к­ле­ро­тич­ни пла­ки по сте­ни­те на кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве. А та­ки­ва пла­ки, как­то мно­го пъ­ти сме каз­ва­ли, се от­ла­гат и по сте­ни­те на ко­ро­нар­ни­те кръ­во­нос­ни съ­до­ве - те­зи, ко­и­то под­х­ран­ват сър­це­то.
В та­ка­ва си­ту­а­ция мъ­жът тряб­ва да по­се­ти кар­ди­о­ло­га. Там чрез кар­ди­ог­ра­ма вед­на­га ще се ус­та­но­ви как сто­ят не­ща­та със сър­це­то. След­ва­ща­та крач­ка е при­ла­га­не­то на на­то­вар­ва­щи тес­то­ве, нап­ри­мер ве­ло­ер­го­мет­рия. По вре­ме на то­ва из­с­лед­ва­не съ­що се пра­ви кар­ди­ог­ра­ма, но на фо­на на го­ля­мо фи­зи­чес­ко на­то­вар­ва­не. След­ва ко­ро­на­рог­ра­фи­я­та. А то­ва е не­пос­ред­с­т­ве­но изу­ча­ва­не съ­до­ве­те на сър­це­то, ко­е­то ста­ва чрез вкар­ва­не на кон­т­рас­т­но ве­щес­т­во. Но на та­зи про­це­ду­ра се под­ла­гат са­мо те­зи, при ко­и­то е на­ли­це се­ри­оз­но ув­реж­да­не на сър­деч­ни­те ар­те­рии.
На­ру­ше­на­та ерек­ция мо­же да е пър­ви­ят приз­нак на ис­хе­мич­на бо­лест на сър­це­то.

До­ка­за­но е, че пра­вил­но­то ле­че­ние на ис­хе­мич­на­та бо­лест на сър­це­то се от­ра­зя­ва по­ло­жи­тел­но на ерек­ци­я­та и спо­ма­га за ней­но­то въз­с­та­но­вя­ва­не.
А въз­с­та­но­вя­ва­не­то на ерек­ци­я­та се от­ра­зя­ва по­ло­жи­тел­но на ра­бо­та­та на сър­це­то и за­ба­вя раз­ви­ти­е­то на ис­хе­мич­на бо­лест на сър­це­то.

НАЙ-ДОБРЕ Е ДА ВЗЕМЕТЕ ИНИЦИАТИВАТА В СВОИ РЪЦЕ

Мъ­жът ми все по-ряд­ко про­я­вя­ва же­ла­ние за бли­зост. Нав­ре­ме­то всич­ко бе­ше раз­лич­но. А се­га ние, как­то и пре­ди, има­ме топ­ли от­но­ше­ния по­меж­ду си, но та­зи про­мя­на на не­го­во­то по­ве­де­ние за­поч­на мно­го да ме без­по­кои. Да­ли е бо­лен, или съм му ом­ръз­на­ла? Анас­та­сия Сто­я­но­ва, Сли­вен

Ни­то ед­но­то, ни­то дру­го­то. То­ва, ко­е­то се случ­ва се­га с ва­шия мъж, е на­пъл­но нор­мал­но и ес­тес­т­ве­но. Ко­га­то той е млад, дей­с­т­ви­тел­но из­пит­ва ежед­нев­на и не­ед­нок­рат­на пот­реб­ност от ин­тим­на бли­зост. След 30-го­диш­на­та си въз­раст мъ­же­те вли­зат в пе­ри­од на сек­су­ал­на зря­лост и тех­ни­те апе­ти­ти се по­ни­жа­ват до 2-3 сек­су­ал­ни ак­та на сед­ми­ца. Но вие не тряб­ва да се пла­ши­те от то­ва.


блитц.бг

Няма коментари: