петък, 22 август 2008 г.

Полезният холестерол е охрана на вътрешните органи

Свикнали сме да приемаме високото ниво на холестерола в кръвта като тревожен показател. Ние вече сме писали, и пак ще повторим - без полезния холестерол е невъзможна нормалната работа на вътрешните органи.
Затова не трябва да се престараваме на всяка цена да намалим нивото му в кръвта. Достатъчно е да ограничим постъпването на вредния и да използваме от храната само полезния

Откъ­де да си на­ба­вим до­бър хо­лес­те­рол

По­ле­зен хо­лес­те­рол се съ­дър­жа в маз­ни­те сор­то­ве ри­ба, нап­ри­мер сьом­га и скум­рия. Из­яждай­те по­не по 100 г мор­ска ри­ба 2 пъ­ти в сед­ми­ца­та.
Яж­те по­ве­че оре­хи и дру­ги ядки, как­то и слън­чог­ле­до­ви сем­ки. Те са маз­ни, но мно­го по­лез­ни. Из­яждай­те по 30 г ядки пет пъ­ти в сед­ми­ца­та. То­ва по­ви­ша­ва ни­во­то на по­лез­ния хо­лес­те­рол.
Набл­ягай­те на рас­ти­тел­ни­те мас­ла - зех­тин, ле­не­но или су­са­мо­во мас­ло, но в ни­ка­къв слу­чай не ги за­пър­жвай­те, а ги при­бавяй­те към го­то­ва­та ве­че хра­на.
За из­кар­ва­не на вред­ния хо­лес­те­рол прие­май­те по 25-35 г це­лу­ло­за (съе­ди­ни­тел­на тъ­кан) на ден. Тя се съ­дър­жа в пъл­но­зър­нес­тия хляб, в сем­ки­те и бо­бо­ви­те про­дук­ти, как­то и в пло­до­ве­те и зе­лен­чу­ци­те. Не заб­равяй­те, че ябъл­ки­те съ­дър­жат пек­тин, кой­то и­з­кар­ва хо­лес­те­ро­ла от кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве.
Пло­до­ви­те со­ко­ве нор­ма­ли­зи­рат ни­во­то на хо­лес­те­ро­ла. Пий­те сок от греп­фрут и от гор­ски пло­до­ве, как­то и пор­то­ка­лов и ябъл­ков сок. Не по-мал­ко по­лез­ни са и зе­лен­чу­ко­ви­те со­ко­ве - тях трябва да прие­ма­те по-вни­ма­тел­но. Пред­ла­га­ме ви еди­н мно­го прия­тен и вку­сен кок­тейл: 100 г сок от мор­ко­ви, 100 г сок от хрян и со­ка на по­ло­вин ли­мон - до­бавят се 120 г мед и всич­ко доб­ре се смес­ва. Прие­ма се по ед­на су­пе­на лъ­жи­ца 3 пъ­ти на ден пре­ди яде­не или 2-3 ча­са след яде­не.
По­ле­зен е и зе­ле­ният чай, кой­то ос­вен че по­ви­ша­ва ни­во­то на до­брия­ хо­лес­те­рол, на­мал­ява ло­шия­.

ФИЗИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ СА НАЙ-ДОБРОТО ЛЕКАРСТВО

Фи­зи­чес­ко­то на­то­вар­ва­не при по­ви­ше­но ни­во на хо­лес­те­ро­ла по­ма­га да се ре­шат на­вед­нъж някол­ко за­да­чи. Пър­во, те по­ни­жа­ват над­нор­ме­но­то тег­ло. А точ­но то по­ви­ша­ва на­то­вар­ва­не­то на кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве и за­дър­жа вред­ния хо­лес­те­рол в ор­га­низ­ма. Вто­ро, ре­дов­ни­те тре­ни­ров­ки по­ма­гат на ор­га­низ­ма да и­з­хвър­ли ло­шия хо­лес­те­рол и тре­то, фи­зи­чес­ки­те уп­раж­не­ния по­ма­гат да се по­ви­ши ни­во­то на по­лез­ния хо­лес­те­рол. За­то­ва всяка фи­зи­чес­ка ак­тив­ност ще ви но­си са­мо пол­за. Но все пак не се прес­та­ра­вай­те до­тол­ко­ва, че по­ве­че от вре­ме­то да от­дел­яте за уп­раж­не­ния. По-доб­ре е да се уп­ражн­ява­те по по­ло­вин час на ден, да се раз­хож­да­те или да плу­ва­те, от­кол­ко­то да се за­дъх­ва­те це­ли 2-3 ча­са във фит­нес­ за­ла­та. То­ва са­мо ще ви на­ка­ра да нам­ра­зи­те за­ви­на­ги фи­зи­чес­ки­те уп­раж­не­ния. Уче­ни­те ус­та­но­ви­ли, че за под­дър­жа­не нор­мал­но­то ни­во на хо­лес­те­ро­ла е по-важ­на ре­дов­нос­тта и про­дъл­жи­тел­нос­тта на тре­ни­ров­ки­те, а не тяхна­та ин­тен­зив­ност. За­поч­не­те за­ни­ма­ния­та с 30-ми­нут­ни тре­ни­ров­ки 3 пъ­ти в сед­ми­ца­та, ка­то наб­лег­не­те на бяга­не­то, плу­ва­не­то, ка­ра­не­то на ко­ле­ло. Ако 30 ми­ну­ти ви се стру­ват теж­ка за­да­ча, на­ма­ле­те ги на 20, до­ри на 10, но след то­ва пос­те­пен­но ги уве­ли­ча­вай­те. Ако има­те вре­ме и же­ла­ние, пра­ве­те уп­раж­не­ния 5 пъ­ти в сед­ми­ца­та по 50-60 ми­ну­ти. На­помн­яме, че трябва пред­ва­ри­тел­но да загр­ява­те някол­ко ми­ну­ти и да се на­то­вар­ва­те пос­те­пен­но.
Ако някои от вас пред­по­чи­тат си­ло­ви уп­раж­не­ния, на­то­вар­вай­те пър­во кра­ка­та, след то­ва кор­пу­са, след то­ва ръ­це­те.
Ако оби­ча­те да хо­ди­те пеш и да се раз­хож­да­те на чист въз­дух, из­пол­звай­те то­ва ва­ше хо­би ка­то те­ра­пев­тич­но средс­тво. Вмес­то да оби­кал­яте град­ски­те за­мър­се­ни ули­ци, иде­те из­вън гра­да и 30 ми­ну­ти се опи­тай­те да бяга­те в ле­к тръс.
Вни­ма­вай­те да не се уче­сти пре­ка­ле­но мно­го пул­сът ви. Няма да пре­неб­рег­нем и по­лез­но­то ле­чеб­но дей­ствие на ра­бо­та­та на ви­ла­та и в гра­ди­на­та. Но и тук ще пре­дуп­ре­дим, че не трябва до­тол­ко­ва да се ув­ли­ча­те в око­па­ва­не на ле­хи­те, че след то­ва да не мо­же­те да из­пра­ви­те гър­ба си. Или да си поз­во­ли­те да стои­те на слън­це ча­со­ве на­ред, а пос­ле да се оп­лак­ва­те от ви­со­ко кръв­но нал­яга­не. За­то­ва след все­ки час ра­бо­та си по­чи­вай­те по­ло­вин час.

ЖИВОТИНСКИТЕ МАЗНИНИ И КОЛБАСИТЕ ВРЕДЯТ НАЙ-МНОГО

За под­дър­жа­не ни­во­то на хо­лес­те­ро­ла в нор­ма пре­ди всич­ко се от­ка­же­те от на­си­те­ни­те маз­ни­ни, кои­то се съ­дър­жат най-ве­че в го­веж­да­та и свин­ска­та маз­ни­на. Ос­вен то­ва ог­ра­ни­че­те упо­тре­ба­та на жи­во­тин­ско мас­ло, сме­та­на, пъл­но­мас­ле­но мляко. Не яжте ко­жа­та на из­пе­че­но­то пи­ле или ко­кош­ка, по-доб­ре е да хапнете само бяло­то ме­со - то е дие­тич­но. Ог­ра­ни­че­те упо­тре­ба­та на суб­про­дук­ти - шун­ка, кол­ба­си, бъб­ре­ци, мо­зък, че­рен дроб, крен­вир­ши, пас­те­ти и т.н.
Мо­же­те да кон­су­ми­ра­те яйца, но не по­ве­че от 3 пъ­ти в сед­ми­ца­та. Не се от­каз­вай­те съв­сем от тях - те съ­дър­жат мно­го по­лез­ни ве­щес­тва и за да не ви нав­редят, яжте не по­ве­че от ед­но яйце на ден. По-по­лез­ни са рох­ки­те яйца.
Ко­га­то си ва­ри­те ме­сен бу­льон, ос­та­ве­те го да из­сти­не, за да от­не­ме­те от по­вър­хнос­тта на­съб­ра­на­та маз­ни­на - точ­но тя най-мно­го вреди.
Уче­ни­те ус­та­но­ви­ли, че ако чо­век от­ка­же пос­тоя­нно­то пие­не на ка­фе, то­ва ще му по­мог­не да по­ни­жи об­що­то ни­во на хо­лес­те­ро­ла с це­ли 17 про­цен­та.

БИЛКИТЕ ПРОЧИСТВАТ КРЪВОНОСНИТЕ СЪДОВЕ И ПРЕМАХВАТ ШЛАКИТЕ

При по­ви­ше­но ни­во на хо­лес­те­ро­ла по­ма­га ле­че­ни­е­то с бил­ки, за­що­то се ус­ко­ря­ват об­мен­ни­те про­це­си, про­чис­т­ват се и ук­реп­ват кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве и ор­га­низ­мът се из­чис­т­ва от шла­ки­те.
Сме­се­те 5 час­ти жълт кан­та­ри­он, 4 час­ти бял рав­нец и ед­на част цве­то­ве от ар­ни­ка. Ед­на су­пе­на лъ­жи­ца от смес­та за­лей­те с ча­ша го­ре­ща во­да. Ос­та­ве­те да прес­тои, пре­це­де­те и из­пий­те та­зи смес през де­ня, ка­то при­е­ма­те на мал­ки глът­ки.
Пред­ла­га­ме ви смес, ко­я­то на­ма­ля­ва ус­во­я­емост­та на хо­лес­те­ро­ла, за­що­то има мно­го по­лез­ни ком­по­нен­ти, ко­и­то про­чис­т­ват кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве. Сме­се­те по 3 час­ти плод­че­та от глог и чер­ноп­лод­на офи­ка и по 2 час­ти мор­с­ко зе­ле, ко­ра от зър­нас­тец, ца­ре­вич­на ко­са, цвят от лайка, страх­ливче и лис­та от чер­ве­на бо­ро­вин­ка. Ко­ра­та и плод­че­та­та пред­ва­ри­тел­но се сми­лат. Ед­на су­пе­на лъ­жи­ца от та­зи смес се за­ли­ва с ча­ша го­ре­ща во­да, след ко­е­то ври на вод­на ба­ня 15 ми­ну­ти, прес­то­я­ва един час и се пре­цеж­да. Пие се по по­ло­вин ча­ша след яде­не 3 пъ­ти на ден.
По­лез­на е нас­той­ка от цве­то­ве­те на ел­да. Дос­та­тъч­но е да пи­е­те по по­ло­вин ча­ша 3-4 пъ­ти на ден. Ето как се при­гот­вя нас­той­ка­та - ед­на ча­е­на лъ­жич­ка цве­то­ве от ел­да се сваряват в по­ло­вин ли­тър во­да и нас­той­ка­та прес­то­я­ва 2 ча­са в зат­во­рен съд, след ко­е­то се пре­цеж­да.
За на­ма­ля­ва­не ни­во­то на хо­лес­те­ро­ла по­ма­га ли­вад­на­та де­те­ли­на. Ос­вен то­ва тя при­те­жа­ва ан­тис­к­ле­ро­тич­но дей­с­т­вие. Сло­же­те две су­пе­ни лъ­жи­ци де­те­ли­на за­ед­но със съц­ве­ти­я­та в емай­ли­ран съд и за­лей­те с ча­ша топ­ла во­да. Плът­но зат­во­ре­те ка­па­ка и наг­ря­вай­те на вод­на ба­ня 15 ми­ну­ти. Пре­це­де­те, до­ка­то е го­ре­ща, и до­пъл­не­те во­да до 200 мл обем.

От го­то­ва­та от­ва­ра при­е­май­те по 2 су­пе­ни лъ­жи­ци 3 пъ­ти на ден пре­ди яде­не. Пий­те 20 по­ред­ни дни. От­ва­ра­та от ли­вад­на де­те­ли­на се па­зи са­мо 2 дни, след то­ва си при­гот­вяй­те но­ва.
Ако хо­лес­те­ро­лът ви е пос­то­ян­но по­ви­шен и вие не ус­пя­ва­те да нор­ма­ли­зи­ра­те ни­во­то му, се по­ви­ша­ва рис­кът от раз­ви­тие на ате­рос­к­ле­ро­за. В то­зи слу­чай пий­те по 2 ча­ши на ден от след­на­та нас­той­ка: сме­се­те 3 час­ти бял имел, 2 час­ти ко­ре­ни от глог и ед­на част плод­че­та от ки­ми­он. За­лей­те ед­на су­пе­на лъ­жи­ца от смес­та с ча­ша во­да и сло­же­те за 20 ми­ну­ти на вод­на ба­ня. След то­ва пре­це­де­те. Пий­те по ед­на тре­та ча­ша от нас­той­ка­та 3 пъ­ти на ден.
Ако проб­ле­мът с ни­во­то на хо­лес­те­ро­ла при вас е се­ри­о­зен, ви пре­по­ръч­ва­ме дву­ме­се­чен курс на ле­че­ние със след­на­та смес: 6 час­ти дя­вол­с­ка ус­та; 4 час­ти се­ме­на от ко­пър; по 2 час­ти пол­с­ки хвощ, лис­та от под­бел и жълт кан­та­ри­он и ед­на част гор­с­ки яго­ди. За­лей­те ед­на су­пе­на лъ­жи­ца от смес­та с 2 ча­ши го­ре­ща во­да.
Ос­та­ве­те смес­та да из­с­ти­не, пре­це­де­те и пий­те по ед­на тре­та ча­ша 3 пъ­ти на ден пре­ди яде­не. Кур­сът на ле­че­ние, как­то спо­ме­нах­ме, е 2 ме­се­ца. След то­ва се пра­ви по­чив­ка от 1-2 ме­се­ца, и от­но­во мо­же­те да пов­то­ри­те.


блитц.бг

Няма коментари: