вторник, 10 ноември 2009 г.

Тлъстигата цери 20 болести

Лю­ти­вата тлъс­ти­га е мно­го­го­диш­но тре­вис­то рас­те­ние с къ­си пъл­зя­щи об­лис­те­ни из­дън­ки. Стъб­ло­то е ви­со­ко 5-12 см. Лис­та­та са удъл­же­но яй­це­вид­ни, ме­сес­ти, дъл­ги 3-6 мм, в ос­но­ва­та си раз­ши­ре­ни, с лю­тив вкус.

Цве­то­ве­те са поч­ти при­сед­на­ли в паз­ви­те на по-гор­ни­те лис­та, съб­ра­ни в мал­ки ре­ха­ви съц­ве­тия. В съв­ре­мен­на­та ме­ди­ци­на се упот­ре­бя­ва ця­ла­та над­зем­на част (дро­га).

Със­тав­ки: съ­дър­жа ал­ка­ло­и­ди (око­ло 0,2%), от ко­и­то са изо­ли­ра­ни: изо­пе­ле­ти­е­рин, се­да­мин, ни­ко­тин, сед­ри­дин, се­ди­нин и се­ди­нон. Ус­та­но­ве­но е и на­ли­чи­е­то на дъ­бил­ни ве­щес­т­ва, раз­лич­ни фла­во­но­и­ди, меж­ду ко­и­то фла­во­но­ло­ви­ят гли­ко­зид ру­тин и про­из­вод­но на хер­ба­це­ти­на, ор­га­нич­ни ки­се­ли­ни, за­хар (се­до­хеп­ту­ло­за, глю­ко­за и фрук­то­за), слуз­ни ве­щес­т­ва и др.

Рас­те по су­хи ка­мен­ли­ви мес­та в пла­ни­ни­те до 2000 м н.в. Цъф­ти през май - ав­густ.

Хи­по­тен­зив­но, пи­ко­чо­гон­но и бол­ко­ус­по­ко­я­ва­що.

Из­пол­з­ва се при ви­со­ко ар­те­ри­ал­но на­ля­га­не, ате­рос­к­ле­ро­зи. В бъл­гар­с­ка­та на­род­на ме­ди­ци­на бил­ка­та се из­пол­з­ва при епи­леп­сия, скор­бут, ка­то сред­с­т­во, ус­по­ко­я­ва­що бол­ки­те и сър­бе­жа при хе­мо­ро­и­ди и др.


За­пар­ка от дро­га­та се при­ла­га за гар­га­ра при въз­па­ли­тел­ни и яз­ве­ни про­це­си в ус­та­та.блитц,бг

Няма коментари: