петък, 23 януари 2009 г.

Как се сваля кръвното?

Нас­лед­с­т­ве­ност­та иг­рае важ­на ро­ля за раз­ви­тие на ар­те­ри­ал­на­та хи­пер­то­ния. Осо­бе­но ако от нея стра­дат или са стра­да­ли ва­ши­те ро­ди­те­ли, ба­би, дя­дов­ци. Рис­кът на­рас­т­ва още по­ве­че, ако от по­ви­ше­но кръв­но на­ля­га­не са стра­да­ли по­ве­че от два­ма ва­ши род­ни­ни. На­ши­ят съ­вет е ре­дов­но да из­мер­ва­те кръв­но­то си на­ля­га­не и в слу­чай на сис­тем­но по­ви­ша­ва­не да се обър­не­те към ле­кар.

Мно­го ми се ис­ка да кон­к­ре­ти­зи­ра­те кой и за­що бо­ле­ду­ва от хи­пер­то­ния. Про­че­тох във вес­т­ни­ка, че в Бъл­га­рия от високо кръвно страдат поч­ти един ми­ли­он ду­ши. То­ва е мно­го страш­но... Ви­ки Сто­е­ва, Со­фия

По-го­ля­мата част от хи­пер­то­ни­ци­те спа­дат към сил­ния пол. Мъж­ки­те по­ло­ви хор­мо­ни сти­му­ли­рат по­кач­ва­не­то на кръв­но­то на­ля­га­не, осо­бе­но във въз­раст­та 35-50 го­ди­ни. С го­ди­ни­те оба­че и же­ни­те до­гон­ват мъ­же­те по то­зи по­ка­за­те­л. След нас­тъп­ва­не на ме­но­па­у­за­та ес­тес­т­ве­на­та хор­мо­нал­на за­щи­та на сър­деч­носъ­до­ва­та сис­те­ма зна­чи­тел­но на­ма­ля­ва, поч­ти се свеж­да до ну­ла. Ко­га­то наб­ли­жи­те 40 го­ди­ни, за­поч­не­те да се от­на­ся­те по-се­ри­оз­но към здра­ве­то си. Же­ни­те да се кон­сул­ти­рат с ен­док­ри­но­лог и при не­об­хо­ди­мост да се до­ве­рят на хор­мо­но­за­мес­ти­тел­на­та те­ра­пия.

За­сед­на­ли­ят на­чин на жи­вот, зат­лъс­тя­ва­не­то и стре­со­ве­те са сред ос­нов­ни­те про­во­ки­ра­щи фак­то­ри

За­сед­на­ли­ят и сла­бо­под­ви­жен на­чин на жи­вот е друг ва­жен про­во­ки­ращ фак­тор. Спе­ци­а­лис­ти­те са из­чис­ли­ли, че хо­ра­та, во­де­щи за­сед­нал на­чин на жи­вот, с 50 на сто по­ве­че рис­ку­ват да се разбо­ле­ят от хи­пер­то­ния от те­зи, за­ни­ма­ва­щи се с фи­зи­чес­ки труд или спорт. Ре­дов­ни­те фи­зи­чес­ки уп­раж­не­ния по­ви­ша­ват елас­тич­ност­та на сте­ни­те на кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве, по­ма­гат да се по­ни­жи тег­ло­то, да се на­ма­ли съ­дър­жа­ни­е­то на за­хар в кръв­та, как­то и ни­во­то на “ло­шия” хо­лес­те­рол. А всич­ко то­ва по­ни­жа­ва и кръв­но­то на­ля­га­не. Уве­ли­ча­вай­те всекид­нев­на­та фи­зи­чес­ка ак­тив­ност. За­поч­не­те с крат­ки раз­ход­ки пе­ша. Ако се прес­т­ра­ши­те да се за­ни­ма­ва­те със спорт, то за пред­по­чи­та­не са ди­ха­тел­ни уп­раж­не­ния, плу­ва­не съ­що. Но не се ув­ли­чай­те: сил­но­то фи­зи­чес­ко на­то­вар­ва­не уве­ли­ча­ва гор­на­та гра­ни­ца на кръв­но­то на­ля­га­не. По-доб­ре спор­ту­вай­те все­ки ден най-мно­го по 30 ми­ну­ти, ка­то пос­те­пен­но уве­ли­ча­ва­те на­то­вар­ва­не­то.

Пре­ка­ля­ва­не­то със сол во­ди до за­дър­жа­не на теч­нос­ти в ор­га­низ­ма, до ото­ци в ор­га­ни­те и тъ­ка­ни­те, а от то­ва стра­дат кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве. Ог­ра­ни­че­те сол­та до 5 гра­ма - ед­на ча­е­на лъ­жич­ка на ден. Мно­го про­дук­ти са­ми по се­бе си съ­дър­жат мно­го сол. Мо­же да из­пол­з­ва­те бил­ки, че­сън съ­що, ос­вен то­ва от ап­те­ка­та мо­же­те да си ку­пи­те сол с по­ни­же­но съ­дър­жа­ние на нат­рий.
След­ващ фак­тор са стре­со­ве­те и пси­хо­е­мо­ци­о­нал­но­то нап­ре­же­ние. Хор­мо­нът на стре­са ад­ре­на­лин зас­та­вя сър­це­то да бие по-чес­то, из­т­лас­к­вай­ки по-го­лям обем кръв. Ако стре­сът про­дъл­жи дъл­го вре­ме, та­ко­ва на­то­вар­ва­не из­нос­ва съ­до­ве­те и по­ви­ше­но­то кръв­но на­ля­га­не ста­ва хро­нич­но. На­у­че­те се да кон­т­ро­ли­ра­те емо­ци­и­те си, про­ме­не­те от­но­ше­ни­е­то си към проб­ле­ми­те. Вся­ко не­що мо­же да бъ­де пог­лед­на­то не са­мо от не­га­тив­на­та, но и от по­зи­тив­на­та му стра­на. Не по­е­май­те вър­ху се­бе си по­ве­че, от­кол­ко­то мо­же­те да из­вър­ши­те. Те­зи, ко­и­то пре­кар­ват по­ве­че от 41 ча­са в сед­ми­цата на ра­бот­но­то си мяс­то, рис­ку­ват с 15 на сто по­ве­че да по­лу­чат ви­со­ко кръв­но на­ля­га­не. На­у­че­те се и да се от­пус­ка­те. За­поч­не­те с пра­вил­но ди­ша­не: на “ед­но” вди­шай­те не­дъл­бо­ко и на “две-три”из­ди­шай­те дъл­бо­ко, ка­то при вдиш­ва­не из­пъч­ва­те ко­ре­ма си, а при из­диш­ва­не го стя­га­те. Та­къв тип ди­ша­не по­доб­ря­ва кръ­вос­наб­дя­ва­не­то на бе­ли­те дро­бо­ве и сър­це­то и премахва вът­реш­но­то нап­ре­же­ние.

След­ва зат­лъс­тя­ва­не­то

При хо­ра с над­нор­ме­но тег­ло се на­ру­ша­ва мас­т­на­та об­мя­на, гу­би се елас­тич­ност­та на кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве, ко­и­то се ув­реж­дат от ате­рос­к­ле­ро­за. При хо­ра­та с над­нор­ме­но тег­ло рис­кът от хи­пер­то­ния се уве­ли­ча­ва це­ли шест пъ­ти, а все­ки из­лиш­ни 500 г по­ви­ша­ват кръв­но­то на­ля­га­не с ед­на еди­ни­ца. Не до­пус­кай­те зат­лъс­тя­ва­не и над­нор­ме­но тег­ло. Ще го пос­тиг­не­те с ра­зум­ни фи­зи­чес­ки на­то­вар­ва­ния и нис­ко­ка­ло­рична ди­е­та,ка­то пос­те­пен­но из­х­вър­лите от ме­ню­то си мас­ло­то, си­ре­не­то, кол­ба­си­те, сме­та­на­та, сла­ни­на­та. Наб­лег­не­те на пло­до­ве­те и зе­лен­чу­ци­те, на рас­ти­тел­ното мас­ло и не­маз­на­та ри­ба. Яж­те про­дук­ти, бо­га­ти на съ­е­ди­ни­тел­на тъ­кан - ка­фяв ориз, ове­се­на ка­ша, пъл­но­зър­нест хляб, пло­до­ве, зе­лен­чу­ци.

Не зло­у­пот­ре­бя­вай­те с ал­ко­хо­ла и пу­ше­не­то.


Всекид­нев­на­та упот­ре­ба на спир­т­ни на­пит­ки уве­ли­ча­ва кръв­но­то на­ля­га­не с 5-6 еди­ни­ци на го­ди­на, а ком­по­нен­ти­те на тю­тю­не­вия дим, по­па­дай­ки в кръв­та, пре­диз­вик­ват спа­зъм на кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве. Пу­ша­чи­те пре­диз­вик­ват кис­ло­ро­ден глад на мо­зъ­ка си. Хи­пер­то­ни­кът не би­ва да си поз­во­ля­ва по­ве­че от 60 мл си­лен ал­ко­хол на сед­ми­ца или 200 г су­хо ви­но. От­ка­же­те ци­га­ри­те, до­ри ле­ки­те. Те са съ­що тол­ко­ва вред­ни, кол­ко­то и спир­т­ни­те на­пит­ки.


блитц.бг

Няма коментари: