събота, 3 януари 2009 г.

Ароматът на кафето лекува!

Са­мо вдиш­ва­не на аро­ма­та на ка­фе­то по­ма­га на мо­зъ­ка да се спра­ви с пос­лед­с­т­ви­я­та от стре­са, пре­диз­ви­кан от не­дос­тиг на сън. То­ва по­каз­ват ре­зул­та­ти от из­с­лед­ва­ния, нап­ра­ве­ни от уче­ни от Юж­на Ко­рея, Гер­ма­ния и Япо­ния.

Те ек­с­пе­ри­мен­ти­ра­ли вър­ху миш­ки и от­к­ри­ли, че аро­ма­тът на пър­же­ни ка­фе­йни зър­на во­ди до та­ки­ва из­ме­не­ния в ра­бо­та­та на ре­ди­ца ге­ни и про­из­вод­с­т­во­то на бел­тъ­чи­ни в мо­зъ­ка, ко­и­то по­ма­гат да се по­ни­жат пос­лед­с­т­ви­я­та от стре­са по­ра­ди не­дос­тиг на сън. В хо­да на ек­с­пе­ри­мен­та уче­ни­те от­де­ли­ли че­ти­ри гру­пи плъ­хо­ве. Пър­ва­та - кон­т­рол­на, вто­ра­та - ли­ше­на на­пъл­но от сън, тре­та­та вдиш­ва­ла аро­ма­та на ка­фе­то, а чет­вър­та­та вдиш­ва­ла аро­ма­та на ка­фе­то и би­ла ли­ше­на от сън. Те ус­та­но­ви­ли, че аро­ма­тът на ка­фе­то по­ма­га за от­де­ля­не на бел­тъ­чи­ни, при­те­жа­ва­щи ан­ти­ок­си­дан­т­ни свой­с­т­ва, за­щи­та­ва­щи нер­в­ни­те клет­ки от ув­реж­да­ния, свър­за­ни със стрес.

Ав­то­ри­те от­бе­ляз­ват, че пре­ди са се про­веж­да­ли мно­го из­с­лед­ва­ния, пос­ве­те­ни на вли­я­ни­е­то върху ор­га­низ­ма на раз­лич­ни­те ком­по­нен­ти на ка­фе­то.

Но то­ва из­с­лед­ва­не е пър­ва­та крач­ка в изу­ча­ва­не въз­дей­с­т­ви­е­то на аро­ма­та на ка­фе­йни­те зър­на вър­ху пре­диз­ви­ка­ния от не­дос­пи­ва­не стрес.


блитц.бг

Няма коментари: