понеделник, 5 януари 2009 г.

Как да се оттървем от цигарите?

Син­д­ро­мът на ни­ко­ти­но­во­то прис­т­рас­тя­ва­не е ли­шен от дра­ма­тиз­ма на ал­ко­хол­ния или на хе­ро­и­но­вия, но е про­дъл­жи­те­лен и по­ра­ди то­ва труд­но пре­о­до­лим.

Си­нът ни е на 25 го­ди­ни и пу­ши мно­го. Мол­ба­та ми е, ако ня­кой от чи­та­те­ли­те ви знае и е имал пол­за от ня­как­во сред­с­т­во за от­каз­ва­не от ци­га­ри­те, да ни от­го­во­ри. До­се­га сме опи­та­ли всич­ки на­лич­ни сред­с­т­ва по ап­те­ки­те - без ре­зул­тат. Се­мей­с­т­во Пе­не­ви, Хас­ко­во

Скъ­па гос­по­жо Пе­не­ва, раз­би­ра­ме тре­во­га­та ви ка­то май­ка, но, за съ­жа­ле­ние, един­с­т­ве­но си­нът ви мо­же да взе­ме ре­ше­ни­е­то и да се от­ка­же от пу­ше­не­то. Ле­кар­с­т­ва­та са са­мо по­мощ­но сред­с­т­во, а не “въл­шеб­но­то” ре­ше­ние на проб­ле­ма. Си­гур­ни сме, че на­ши­те чи­та­те­ли ще ви по­мог­нат със съ­ве­ти, но ос­нов­но, ре­ше­ни­е­то на проб­ле­ма е в ръ­це­те на си­на ви.
Син­д­ро­мът на ни­ко­ти­но­во­то прис­т­рас­тя­ва­не е ли­шен от дра­ма­тиз­ма на ал­ко­хол­ния или на хе­ро­и­но­вия, но е про­дъл­жи­те­лен и по­ра­ди то­ва труд­но пре­о­до­лим. Той се из­ра­зя­ва в нер­в­ност, из­бух­ли­вост, по­ни­же­на спо­соб­ност за кон­цен­т­ра­ция, на­ру­шен сън и на­пъл­ня­ва­не. Сим­п­то­ми­те из­б­лед­ня­ват в те­че­ние на ме­сец-два, но страс­т­но­то же­ла­ние за ци­га­ри чес­то про­дъл­жа­ва го­ди­ни на­ред и до­ри цял жи­вот. Ни­ко­ти­но­вата вак­си­на пред­с­тав­ля­ва дос­тав­ка в тя­ло­то на пу­ша­ча на ан­ти­ген, към кой­то е прик­ре­пе­на мо­ле­ку­ла­та на ни­ко­ти­на, ка­то цел­та е да се об­ра­зу­ват ан­ти­те­ла с ви­сок афи­ни­тет и спе­ци­фич­ност към ни­ко­ти­на. В мо­мен­та те­че го­ля­мо кли­нич­но про­уч­ва­не с та­ка­ва вак­си­на, ко­е­то из­с­лед­ва при хо­ра ней­на­та бе­зо­пас­ност и ефикасност.
Има и ре­ди­ца не­съ­дър­жа­щи ни­ко­тин ле­кар­с­т­ва, ко­и­то се при­ла­гат за об­лек­ча­ва­не на сим­п­то­ми­те на за­ви­си­мост при опит­ва­щи­те се да от­ка­жат ци­га­ри­те. Те се из­пис­ват от ле­кар, а дру­ги все още се на­ми­рат в етап на кли­нич­ни из­с­лед­ва­ния.
Нов свръх­мо­де­рен ме­тод ве­че по­ма­га на пу­ша­чи­те в Бъл­га­рия да спрат ци­га­ри­те са­мо с ед­на про­це­ду­ра от 60 ми­ну­ти. Пред­ла­га но­ва­тор­с­ка те­ра­пев­тич­на прог­ра­ма, ко­я­то да­ва въз­мож­ност на мо­ти­ви­ра­ни­те хо­ра да се от­ка­жат от вред­ния на­вик.
Тя се със­тои в сти­му­ли­ра­не­то на оп­ре­де­ле­ни точ­ки от уш­на­та ми­да с по­мощ­та на нис­кочес­тот­ни елек­т­ро­им­пул­си, ге­не­ри­ра­ни от спе­ци­а­лен апа­рат за реф­лек­то­рен ана­лиз, ко­и­то пре­диз­вик­ват не­же­ла­ние и от­в­ра­ще­ние от пу­ше­не­то, бла­го­да­ре­ние на ос­во­бож­да­ва­не­то на бе­та-ен­дор­фин, ес­тес­т­вен хор­мон, об­ра­зу­ващ се в ор­га­низ­ма.

блитц.бг

Няма коментари: