събота, 3 януари 2009 г.

Мъжете по-трудно се справят със стерса

Без­с­пор­но един от най-мощ­ни­те про­во­ка­то­ри на деп­ре­си­я­та е стре­сът. Той е пред­шес­т­ван от сил­но емо­ци­о­нал­но сът­ре­се­ние - за­гу­ба на бли­зък чо­век, на ра­бо­та, раз­вод и про­чее. Кол­ко­то по-про­дъл­жи­тел­но е пси­хо­ло­ги­чно­то на­то­вар­ва­не, тол­ко­ва по-се­ри­оз­ни пос­лед­с­т­вия пре­диз­вик­ва.

Наистина ли стре­сът и нас­лед­с­т­ве­ност­та са най-сил­ни­те фак­то­ри за въз­ник­ва­не на деп­ре­сия? Ки­рил Ко­лев, Ста­ра За­го­ра

Мъ­же­те по-теж­ко по­на­сят стре­со­ве­те и по-чес­то из­па­дат в деп­ре­сия. Же­ни­те са по-от­к­ри­ти. Раз­би­ра се, тряб­ва да се на­у­чи­те да кон­т­ро­ли­ра­те емо­ци­и­те си. Про­ме­не­те от­но­ше­ни­е­то си към сво­и­те проб­ле­ми. До­ри и най-страш­но­то на пръв пог­лед съ­би­тие мо­же да се пог­лед­не как­то от не­га­тив­на­та, та­ка и от по­зи­тив­на­та му стра­на. Не се вглъ­бя­вай­те в проб­ле­ми­те си. До­ри и да има­те са­мо един-един­с­т­вен при­я­тел, до­ве­ре­те му се. Пос­то­ян­но­то не­дос­пи­ва­не съ­що е пряк път към емо­ци­о­нал­но пре­то­вар­ва­не. Дви­же­те се по­ве­че.
Деп­ре­си­я­та, раз­би­ра се, мо­же да се по­лу­чи и по нас­лед­с­т­во.


То­ва е до­ка­за­но от уче­ни­те. Ако ва­ши­те ро­ди­те­ли, ва­ши­те род­ни­ни са стра­да­ли от ед­ни или дру­ги на­ру­ше­ния на нер­в­на­та сис­те­ма, вие сте в рис­ко­ва­та гру­па. За­то­ва опи­тай­те та­ка да пос­т­ро­и­те жи­во­та си, че той да ви дос­та­вя мак­си­мум удо­вол­с­т­вия. Не е нуж­но кой знае кол­ко: лю­бов, ин­те­рес­на ра­бо­та, фи­зи­чес­ко на­то­вар­ва­не, хо­би, фи­ло­соф­с­ко от­но­ше­ние към проб­ле­ми­те. Не заб­ра­вяй­те - за вся­ко не­що мо­же да се на­ме­ри из­ход. Ако не съ­у­ме­е­те да пос­тиг­не­те то­ва, тряб­ва да се обър­не­те към ле­кар.


блитц.бг

Няма коментари: