понеделник, 8 декември 2008 г.

Как да изпреварим инфаркта?

Спе­ци­а­лис­ти­те неп­ре­къс­на­то на­пом­нят кол­ко е важ­но да се обър­не­те към ле­кар в кри­тич­ния за сър­це­то мо­мент - то­га­ва мер­ки­те са най-ре­зул­тат­ни. То­зи пе­ри­од мо­же да про­дъл­жи 2-3 дни, а мо­же и ед­на сед­ми­ца и се на­ри­ча пре­дин­фаркт или пе­ри­од на прог­ре­си­ра­ща сте­но­кар­дия.

Аз стра­дам от ис­хе­мич­на бо­лест на сър­це­то, но тя про­ти­ча поч­ти без­сим­п­том­но. Как­во тряб­ва да ме на­ка­ра да изос­т­ря вни­ма­ни­е­то си? Как да не про­пус­на въз­мож­ния ин­фаркт? Ва­силка Ве­не­ва, Со­фия

Ето как се про­я­вя­ва бол­ка­та, ха­рак­тер­на за пре­дин­фар­к­т­но със­то­я­ние:

- зад гър­ди­те - от ле­ко стя­га­не, съп­ро­во­де­но с дис­ком­форт, до па­ре­ща бол­ка, про­дъл­жа­ва­ща 30 ми­ну­ти и по­ве­че;
- в дол­на­та че­люст - ся­каш бо­ли зъб;
- в ши­я­та и гър­ба, ка­то бол­ка­та на­пом­ня прис­тъп на ра­ди­ку­лит;
- тъ­па бол­ка в ля­ва­та ръ­ка, мус­кул­на сла­бост, из­т­ръп­ва­не, ле­ко про­бож­да­не;
- в ко­ре­ма - усе­ща­не за ле­ки спаз­ми.

При ин­фаркт на ми­о­кар­да бол­ка­та е мно­го сил­на, про­дъл­жа­ва ня­кол­ко ча­са и до­ри де­но­но­щие. Не пре­ми­на­ва с нит­рог­ли­це­рин, съп­ро­вож­да се с ряз­ка сла­бост и страх от смърт­та. Бол­ни­ят се за­дъх­ва.
Дру­ги­те приз­на­ци за на­ру­ше­на ра­бо­та на сър­це­то се от­ра­зя­ват на елек­т­ро­кар­ди­ог­ра­ма­та, но те мо­гат да се про­я­вят, т.е.

“да за­къс­не­ят” с 2-3 дни.
Ако усе­ти­те, че ин­фар­к­тът е мно­го бли­зо, вед­на­га из­ви­кай­те “Бър­за по­мощ”, а до­ка­то тя дой­де, ус­по­кой­те бол­ния и го пос­та­ве­те в по­лу­се­дя­що по­ло­же­ние.


блиц.бг

Няма коментари: