сряда, 17 декември 2008 г.

Простички съвети за хипертониците

В за­ви­си­мост от със­то­я­ни­е­то на па­ци­ен­та и ин­ди­ви­ду­ал­ни­те осо­бе­нос­ти на ор­га­низ­ма, той тряб­ва:

- да из­пъл­ня­ва уме­ре­ни фи­зи­чес­ки уп­раж­не­ния;
- да се при­дър­жа към ди­е­та с мно­го мал­ко сол;
- да при­е­ма рас­ти­тел­ни и хо­ме­о­па­тич­ни пре­па­ра­ти;
- ви­та­мин­но-ми­не­рал­ни ком­п­лек­си;
- би­о­ло­ги­чноак­тив­ни до­бав­ки;
- да се въз­пол­з­ва от про­це­ду­ри по фи­зи­о­те­ра­пия.


Пред­ла­га­ме ня­кол­ко об­щи съ­ве­та на те­зи, ко­и­то имат склон­ност към по­ви­ше­но кръв­но на­ля­га­не:

- Ако пу­ши­те, на­ме­ре­те на­чин да се ос­во­бо­ди­те от то­зи на­вик.
- Под­дър­жай­те нор­ма­лен ре­жим на труд и по­чив­ка, ста­рай­те се да ля­га­те и ста­ва­те в ед­но и съ­що вре­ме.
- На­у­че­те се да кон­су­ми­ра­те мно­го мал­ко сол.
- Не пре­яж­дай­те ве­чер, а още по-доб­ре е въ­об­ще да не ве­че­ря­те. Из­пий­те ед­на ча­ша ай­рян и то­ва е.
- При­дър­жай­те се към ме­ню, в ко­е­то за­дъл­жи­тел­но да има про­дук­ти с по­ви­ше­но съ­дър­жа­ние на по­ли­не­на­си­те­ни мас­т­ни ки­се­ли­ни - ри­ба, мор­с­ки про­дук­ти, а съ­що зе­лен чай, обез­мас­ле­но мля­ко и ай­рян, пряс­но зе­ле - то из­кар­ва хо­лес­те­ро­ла.

блитц.бг

Няма коментари: