сряда, 17 декември 2008 г.

Кръвното налягане зависи от генетичните особености

През пос­лед­ни­те де­се­ти­ле­тия се по­я­ви­ха мно­го не­из­вес­т­ни дос­ко­ро фор­ми на за­бо­ля­ва­не­то - високо кръвно вслед­с­т­вие про­дъл­жи­те­лен при­ем на хор­мо­нал­ни про­ти­во­за­ча­тъч­ни сред­с­т­ва, кор­ти­кос­те­ро­ид­ни и ана­бол­ни пре­па­ра­ти. “Роди се” и хи­пер­то­ния, свър­за­на с нап­рег­на­та ра­бо­та на ком­пю­тър.

Ос­вен то­ва хи­пер­то­ни­я­та зна­чи­тел­но мла­дее и зап­лаш­ва хо­ра на 30-40-го­диш­на въз­раст от ра­нен ин­фаркт и ин­султ.

Всич­ко то­ва по­каз­ва, че ме­ха­низ­ми­те на за­бо­ля­ва­не­то са дос­та слож­ни. То­ну­сът на кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве и ни­во­то на ар­те­ри­ал­но­то кръв­но на­ля­га­не мо­же да за­ви­си и от ге­не­тич­ни­те осо­бе­нос­ти на ор­га­ни­те в сис­те­ма­та на кръ­во­об­ра­ще­ни­е­то. Те са раз­но­об­раз­ни по своя ана­то­ми­чен стро­еж, имат раз­лич­ни фун­к­ции, въп­ре­ки че всич­ки учас­т­ват в кръ­вос­наб­дя­ва­не­то. Нап­ри­мер мно­го раз­лич­ни по струк­ту­ра и фун­к­ции са ар­те­ри­ал­ни­те и ве­ноз­ните кръ­во­нос­ни съ­до­ве, а съ­що и сър­це­то.

блитц.бг

Няма коментари: