понеделник, 1 декември 2008 г.

Хипертониците и диабетиците са най-застрашени от глаукома

Гла­у­ко­ма­та обе­ди­ня­ва гру­па оч­ни за­бо­ля­ва­ния, ко­и­то при­чи­ня­ват прог­ре­си­ра­що ув­реж­да­не на оч­ния нерв на мяс­то­то, къ­де­то той се от­к­ло­ня­ва от око­то, за да пре­не­се зри­тел­на­та ин­фор­ма­ция към мо­зъ­ка.

На 55 го­ди­ни съм и ми от­к­ри­ха на­чал­на фор­ма на гла­у­ко­ма. Не­що, ко­е­то ни­ко­га не ми бе­ше ми­на­ва­ло до­ри и през ум. За­то­ва се об­ръ­щам към вас: как­во пред­с­тав­ля­ва гла­у­ко­ма­та и опас­но ли е то­ва за­бо­ля­ва­не? Пет­ран­ка Ге­ор­ги­е­ва, Сви­щов

При лип­са на ле­че­ние по­ве­че­то ви­до­ве гла­у­ко­ма се раз­ви­ват, без хо­ра­та да усе­тят яс­ни приз­на­ци и сим­п­то­ми за то­ва, ка­то пос­те­пен­но те ув­реж­дат зри­тел­на­та им спо­соб­ност. Гла­у­ко­ма­та мо­же да до­ве­де и до сле­по­та. Та­ко­ва ув­реж­да­не на зре­ни­е­то в по­ве­че­то слу­чаи е не­об­ра­ти­мо и по та­зи при­чи­на гла­у­ко­ма­та се опис­ва ка­то “ти­хи­ят кра­дец на зре­ние”.

И до днес ня­ма ле­кар­с­т­ва за пъл­но из­ле­ку­ва­не от гла­у­ко­ма

Зву­чи не­ве­ро­ят­но, но е ис­ти­на - до днес ня­ма от­к­рит лек сре­щу гла­у­ко­ма­та. Има все пак ле­кар­с­т­ва и опе­ра­тив­ни ме­то­ди, тра­ди­ци­он­ни или с ла­зер, ко­и­то мо­гат да спрат или за­ба­вят пос­те­пен­на­та за­гу­ба на зре­ни­е­то.
Ето за­що ран­но­то ди­аг­нос­ти­ци­ра­не на гла­у­ко­ма­та е съ­щес­т­ве­но важ­но за ог­ра­ни­ча­ва­не на раз­ви­ти­е­то на за­бо­ля­ва­не­то и за пред­паз­ва­не от въз­ник­ва­не­то на се­ри­оз­ни ув­реж­да­ния и сле­по­та. Ва­ши­ят ле­ку­ващ очен ле­кар мо­же да от­к­рие гла­у­ко­ма­та в ран­ни­те є ста­дии и да ви по­съ­вет­ва за най-доб­рия ме­тод на ле­че­ние.

Има ня­кол­ко рис­ко­ви фак­то­ра:

- хо­ра на въз­раст над 40 го­ди­ни;
- ко­и­то имат род­ни­ни, бол­ни от гла­у­ко­ма;
- па­ци­ен­ти, ко­и­то стра­дат от сил­но къ­сог­лед­с­т­во;
- бол­ни­те от ди­а­бет;
- хо­ра, стра­да­щи от сър­деч­но­съ­до­ви за­бо­ля­ва­ния;
- ко­и­то имат високо кръв­но на­ля­га­не.

При ле­че­ни­е­то на гла­у­ко­ма­та се при­ла­гат след­ни­те ме­то­ди:

- ме­ди­ка­мен­тоз­но;
- ла­зер­но;
- хи­рур­гич­но.

Гла­у­ко­ма­та е се­ри­оз­но хро­нич­но за­бо­ля­ва­не, но ако бъ­де нав­ре­ме ди­аг­нос­ти­ци­ра­на, пра­вил­но ле­ку­ва­на и бол­ни­ят след­ва пре­по­ръ­ки­те на ле­ку­ва­щия ле­кар, то мо­же да во­ди пъл­но­це­нен жи­вот.

Веч­ни ли са ле­щи­те или имат оп­ре­де­ле­ни го­ди­ни на жи­вот?

Мо­же да се ка­же, че са веч­ни. Пра­ве­ни са опи­ти и е ус­та­но­ве­но, че ле­ща­та съв­сем спо­кой­но мо­же да бъ­де по­не­се­на от чо­веш­ко­то око в про­дъл­же­ние на 80 го­ди­ни. То­ва е прак­ти­чес­ки един цял чо­веш­ки жи­вот. Та­ка че ако се им­п­лан­ти­ра на един млад чо­век, той мо­же да за­вър­ши жи­во­та си с та­зи ле­ща.
Но има и още не­що - тъй ка­то тех­но­ло­ги­и­те се раз­ви­ват мно­го бър­зо, по­ве­че­то от па­ци­ен­ти­те пред­по­чи­тат да си сло­жат по-съв­ре­мен­на ле­ща и в то­зи ас­пект ве­че е въз­мож­но да се от­с­т­ра­ни ста­ра­та из­кус­т­ве­на ле­ща и да се им­п­лан­ти­ра но­ва, по-съв­ре­мен­на, с по-доб­ри ка­чес­т­ва.
Пос­лед­ни­те ле­щи, ко­и­то раз­лич­ни­те фир­ми раз­ра­бо­ти­ха, са такива, през ко­и­то мо­же да се виж­да в ус­ло­вия на на­ма­ле­на свет­ли­на - при сум­рак, при нощ­но дви­же­ние, при ка­ра­не на ав­то­мо­бил през нощ­та. Те да­ват на­ис­ти­на един мно­го до­бър об­раз и въз­мож­ност на па­ци­ен­та да се чув­с­т­ва ком­фор­т­но, да си вър­ши ра­бо­та­та доб­ре, без да се нап­ря­га и без да се при­тес­ня­ва.

КОИ СА СИГНАЛИТЕ ДА ОТИДЕМ НА ОЧЕН ЛЕКАР?

Аз съм на 49 го­ди­ни. Имам род­ни­ни, ко­и­то са бол­ни от глуаукома. Ко­га тряб­ва да оти­да на ле­кар, за да не до­пус­на и аз да се раз­бо­лея? Жеч­ка Ге­ле­ва, Вар­на

Ако от­го­ва­ря­те на след­ни­те ус­ло­вия:

- ако сте над 40 и има­ме един или по­ве­че рис­ко­ви фак­то­ри;
- зат­руд­не­но зре­ние при на­ма­ле­но ос­вет­ле­ние;
- чес­та смя­на на очи­ла­та;
- не­о­би­чай­но гла­во­бо­лие и бол­ки в очи­те;
- за­мъг­ля­ва­не на зре­ни­е­то;
- цвет­ни кръ­го­ве око­ло яр­ки свет­лин­ни из­точ­ни­ци;
- за­гу­ба на пе­ри­фер­но зре­ние.

Из­с­лед­вай­те вът­ре­оч­но­то си на­ля­га­не!
Има ня­кол­ко ви­да из­с­лед­ва­ния, с ко­и­то мо­же да се до­ка­же на­ли­чи­е­то на за­бо­ля­ва­не­то:

- про­вер­ка на зре­ни­е­то;
- из­мер­ва­не на вът­ре­оч­но­то на­ля­га­не;
- из­с­лед­ва­не на зри­тел­но­то по­ле;
- из­с­лед­ва­не на зри­тел­ния нерв.

ЛЕЩИТЕ РЕШАВАТ ПРОБЛЕМА СЪС СТАРЧЕСКОТО ПЕРДЕ

При как­ви за­бо­ля­ва­ния на очи­те, ос­вен гла­у­ко­ма­та, се пре­по­ръч­ва сла­га­не­то на ле­ща? Ян­ка Бо­ри­со­ва, Пле­вен

Ос­нов­но то­ва е стар­чес­ко­то пер­де - от­с­т­ра­ня­ва се по­мът­не­на­та ле­ща и се им­п­лан­ти­ра но­ва, из­кус­т­ве­на. Но все по­ве­че ле­щи се им­п­лан­ти­рат и ко­га­то ня­ма за­бо­ля­ва­не. То­ва са та­ка на­ре­че­ни­те реф­рак­тив­ни ле­щи, с ко­и­то се ком­пен­си­рат по ня­ка­къв на­чин не­дос­та­тъ­ци­те на чо­веш­ко­то око - то­ест с тях се пре­мах­ва нуж­да­та от очи­ла.
При ка­къв ди­оп­тър се сла­гат ле­щи?

Въз­мож­но е при вся­ка­къв ди­оп­тър. Раз­би­ра се, то­ва е ед­на опе­ра­ция, ко­я­то е по-ско­ро ес­те­ти­ка, от­кол­ко­то ле­че­бен ме­тод.
Ле­щи­те мо­гат да се им­п­лан­ти­рат на вся­как­ва въз­раст. Въп­ро­сът е как­ва точ­но да е ле­ща­та, но то­ва ве­че опи­ра до из­бо­ра на па­ци­ен­та и до фи­нан­со­ви­те му въз­мож­нос­ти.
По-мла­ди­те обик­но­ве­но из­би­рат по-доб­ри ле­щи - те мо­гат да си ги поз­во­лят. При по-въз­рас­т­ни­те у нас ком­п­ро­ми­сът е свър­зан с па­ри­те и те из­би­рат твър­ди ле­щи.

Се­га мо­жем ве­че да ка­жем, че у нас има­ме всич­ко.


блитц.бг

Няма коментари: