неделя, 28 декември 2008 г.

Кои билки помагат на сърцето?

Мно­го от те­зи бил­ко­ви ре­цеп­ти по­ма­гат не са­мо при ве­ге­та­тив­ни нев­ро­зи, но и при хи­пер­то­ния, и при дру­ги сър­деч­но­съ­до­ви за­бол­ява­ния. С по­мощ­та на от­ва­ри­те мо­гат да се въз­ста­новят някол­ко от на­ру­ше­ни­те фун­кции на ор­га­низ­ма, но всяка бил­ко­ва от­ва­ра трябва да се прие­ма след кон­сул­та­ция с фи­то­те­ра­певт.

- При сър­деч­на нев­ро­за:
смес­ват се 100 г цвят от глог, 30 г диля­нка и 40 г мен­та. 1 су­пе­на лъ­жи­ца от смес­та се за­ли­ва с 250 мл вряла во­да. Кис­не 1 час и се пре­цеж­да. Пие се 3 пъ­ти на ден по 1 ка­фе­на чаш­ка пре­ди яде­не. - За под­сил­ва­не на ра­бо­та­та на сър­це­то: в 2 чае­ни ча­ши че­рен чай се при­бавят 2 су­пе­ни лъ­жи­ци ябъл­ков оце­т, 2 чае­ни лъ­жи­ци мед и мал­ко уи­с­ки. Пие се ка­то чай сут­рин на глад­но.

- За ук­реп­ване мус­ку­ли­те на сър­це­то:
смес­ват се 500 г мед, 500 г нас­тър­га­ни ли­мо­ни с ко­ра­та, 200 г ба­де­мо­ви ядки. Взе­ма се по 1 су­пе­на лъ­жи­ца 3 пъ­ти на ден.

- При на­ру­ше­ние на сър­деч­на­та дей­ност, ба­зе­до­ва бо­лест: смес­ват се по 30 г от след­ни­те бил­ки: ко­ре­ни­ща диля­нка, цве­то­ве глог, стръ­ко­ве ма­то­чи­на, стръ­ко­ве ма­щер­ка, стръ­ко­ве пе­лин. Ед­на су­пе­на лъ­жи­ца от смес­та се за­ли­ва с 500 мл вряща во­да, кис­не 1 час и се пре­цеж­да. Пие се по 1 ви­не­на ча­ша (100 мл) 4 пъ­ти на ден пре­ди яде­не.

- При сър­деч­ни нев­ро­зи и хор­мо­нал­ни на­ру­ше­ния: пчел­но­то мле­чи­це на­ми­ра осо­бе­но гол­ямо при­ло­же­ние при хор­мо­нал­ни на­ру­ше­ния, сър­деч­ни нев­ро­зи, дей­ства ан­тис­кле­ро­тич­но на съ­до­ве­те.

Про­фи­лак­тич­но се прие­мат по 100-200 мг под ези­ка сут­рин и на об­яд 20 ми­ну­ти пре­ди хра­не­не. Съх­ран­ява се са­мо в хла­дил­ник, за да за­па­зи био­ло­гич­ни­те си свой­ства.

блитц.бг

Няма коментари: