понеделник, 1 декември 2008 г.

Стенокардията трябва да се лекува, за да избегнете инфаркта!

По­лу­ча­вам сър­це­би­е­не, стя­га­не в сър­деч­на­та об­ласт, за­дух, а по­ня­ко­га и бол­ка, пре­ми­на­ва­ща след ня­кол­ко ми­ну­ти както при фи­зи­чес­ко на­то­вар­ва­не или вне­за­пен стрес, така и при по­кой.
Как­во оз­на­ча­ва то­ва? Към ка­къв спе­ци­а­лист да се обър­на?
Злат­ка Ива­но­ва, Со­фия

По­со­че­ни­те от вас оп­лак­ва­ния са ха­рак­тер­ни за сте­но­кар­ди­я­та. Тя се про­во­ки­ра най-чес­то от на­ли­чи­е­то на час­тич­но за­пуш­ващ вът­ре­ко­ро­на­рен тромб или ате­рос­к­ле­ро­тич­на пла­ка. То­ва во­ди до ос­тър дис­ба­ланс меж­ду при­то­ка на кис­ло­род към сър­це­то и не­го­ви­те пот­реб­нос­ти (въз­ник­ва т. нар. ис­хе­мия), ко­е­то во­ди до на­ру­ша­ва­не на фун­к­ци­и­те му.
Със­то­я­ни­е­то се опис­ва най-об­що с: бол­ка и стя­га­не в сър­деч­на­та об­ласт, за­дух, сър­це­би­е­не, об­ща сла­бост, гла­во­бо­лие, при­чер­ня­ва­не пред очи­те, га­де­не, из­по­тя­ва­не. В за­ви­си­мост от те­жест­та на за­пуш­ва­не­то и от вре­ме­то, ко­е­то то про­дъл­жа­ва, фун­к­ци­о­ни­ра­не­то на сър­це­то мо­же да бъ­де ув­ре­де­но об­ра­ти­мо или не­об­ра­ти­мо (ин­фаркт на ми­о­кар­да).

Със­то­я­ни­е­то ви изис­к­ва кон­сул­та­ция с кар­ди­о­лог.

Не­об­хо­ди­мо е да ви бъ­дат нап­ра­ве­ни из­с­лед­ва­ния и да ви се наз­на­чи ме­ди­ка­мен­тоз­на те­ра­пия.


блитц.бг

Няма коментари: