вторник, 30 декември 2008 г.

Инфарктите изпреварват СПИН по смъртност

През 2030 г. бро­ят на жер­т­ви­те от СПИН ще бъде 1,2 ми­ли­о­на чо­ве­ка на го­ди­на, сочат най-новите изследвания. А то­ва е пет пъ­ти по-мал­ко от по-ран­ш­ни прог­но­зи, говорещи за 6,5 ми­ли­о­на души.

То­ва се каз­ва в спе­ци­а­лен док­лад на Све­тов­на­та здрав­на ор­га­ни­за­ция, об­на­род­ван наскоро.
Спо­ред ек­с­пер­ти­те в близ­ки­те пет го­ди­ни ще се от­бе­ле­жи мак­си­мал­но ни­во на смър­т­ност от СПИН. През 2008 г. жер­т­ви­те на та­зи бо­лест ще ста­нат 2,2 ми­ли­о­на чо­ве­ка, а мак­си­му­мът от ле­та­лен из­ход - 2,4 ми­ли­о­на чо­ве­ка, се очак­ва към 2012 г.

Но след то­ва бро­ят на жер­т­ви­те ще за­поч­не да спа­да. Док­лад­чи­кът от­бе­ляз­ва, че в зна­чи­тел­на сте­пен то­ва ще бъ­де пос­тиг­на­то от раз­ра­бо­те­ни­те от Све­тов­на­та здрав­на ор­га­ни­за­ция прог­ра­ми за раз­ви­тие на здра­ве­о­паз­ва­не­то и пре­ван­тив­ни­те мер­ки в раз­ви­ва­щи­те се стра­ни.

По прог­но­зи на Све­тов­на­та здрав­на ор­га­ни­за­ция през 2030 г. ще на­ма­лее смър­т­ност­та и от та­ки­ва бо­лес­ти ка­то ма­ла­рия и ту­бер­ку­ло­за.


Но с ед­на тре­та ще на­рас­не бро­ят на не­из­ле­чи­мо бол­ни­те от рак и сър­деч­носъ­до­ви бо­лес­ти. Бро­ят на жер­т­ви­те от път­но-тран­с­пор­т­ни про­из­шес­т­вия ще се уд­вои - от 1,3 ми­ли­о­на чо­ве­ка през 2004 г., на 2,4 ми­ли­о­на към 2010 го­ди­на.

блитц.бг

Няма коментари: