сряда, 17 декември 2008 г.

Свалете кръвното с автотренинг и гимнастика!

Про­фи­лак­ти­ка­та и ле­че­ни­е­то на хи­пер­то­нич­на­та бо­лест не се из­ра­зя­ват един­с­т­ве­но в при­е­ма на ме­ди­ка­мен­ти за по­ни­жа­ва­не на кръв­но­то на­ля­га­не. Мно­го е важ­но да се по­ви­шат адап­та­ци­он­ни­те въз­мож­нос­ти на цен­т­рал­на­та нер­в­на сис­те­ма. Тук е мяс­то­то на пси­хо­те­ра­пев­ти­те, ко­и­то раз­ра­бот­ват ефек­тив­ни ме­то­ди­ки за пси­хо­е­мо­ци­о­на­лен тре­нинг.
Хо­ра­та тряб­ва да раз­бе­рат, че вмес­то “спа­си­тел­ни­те” таб­лет­ки все­ки ден, е по-по­лез­но да се на­у­чат как­во е то­ва ав­тот­ре­нинг и, ес­тес­т­ве­но, да го при­ла­гат.

И ето, стиг­нах­ме до опи­та на ки­тай­ци­те

За­веж­да­щи­ят ка­тед­ра­та по тра­ди­ци­он­ни ме­то­ди на ле­че­ние в Пе­кин­с­ка­та ме­ди­цин­с­ка ака­де­мия про­фе­сор Си Ху­ай-Джу, раз­каз­ва за под­хо­да към проб­ле­ма с хи­пер­то­ни­я­та по кла­си­чес­ка­та ки­тай­с­ка ме­ди­ци­на.
До из­вес­т­на сте­пен ки­тай­с­ки­те ле­ка­ри съ­що смя­тат, че по­ви­ше­но­то кръв­но на­ля­га­не е след­с­т­вие от ре­ак­ци­я­та на вло­ше­на­та мик­ро­цир­ку­ла­ция на кръв­та. Но те категорично отричат ле­че­ни­е­то с хи­по­тен­зив­ни пре­па­ра­ти в на­ча­лен ста­дий на хи­пер­то­ни­я­та - на ета­па на ве­ге­та­тив­но­-съ­до­ва­та дис­то­ния. Вмес­то то­ва пред­ла­гат ши­ро­ка схе­ма на те­ра­пия, включ­ва­ща фи­то­ле­че­ние, хо­ме­о­па­тия и фи­зи­чес­ки уп­раж­не­ния. То­ва не поз­во­ля­ва бо­лест­та да се раз­вие в по-те­жък ста­дий и в край­на смет­ка да­ва ис­тин­с­ки ре­зул­та­ти. И явно са прави - ни­во­то на за­бо­ляемост от ус­той­чи­ва хи­пер­то­ния (хи­пер­то­нич­на бо­лест 2-ри и 3-ти ста­дий) в Ки­тай е са­мо 10-15 про­цен­та, докато в Бъл­га­рия и в Ев­ро­па дос­ти­га 40 про­цен­та.
В Ки­тай е ши­ро­ко раз­п­рос­т­ра­не­на прак­ти­ка­та по ма­со­ви за­ни­ма­ния със сут­реш­на гим­нас­ти­ка. Съв­ре­мен­ни­ят бу­рен жи­вот в го­ле­ми­те гра­до­ве не е за­сег­нал на­ви­ка на ки­тай­ци­те всекид­нев­но, не­за­ви­си­мо как­во е вре­ме­то на­вън, и без да бър­зат - да пра­вят уп­раж­не­ния, вклю­че­ни в на­ци­о­нал­ни­те оз­д­ра­ви­тел­ни сис­те­ми “тай­д­зи-цю­ань” и “ушу”.
Док­тор Си от­бе­ляз­ва кол­ко важ­но е да се спаз­ва ди­е­та с мно­го мал­ко сол и не­об­хо­ди­мост­та от уве­ли­ча­ва­не на бел­тъ­чи­ни­те, на ня­кои мик­ро­е­ле­мен­ти, осо­бе­но ва­на­дий, ман­ган и хром. Те се съ­дър­жат в пат­лад­жа­ни­те, оре­хи­те, че­съ­на, мор­с­ко­то зе­ле и дру­ги­те мор­с­ки про­дук­ти, как­то и в мор­с­ка­та ри­ба.


блитц.бг

Няма коментари: