вторник, 2 декември 2008 г.

Има много причини за появата на хипертония

Наследственият фактор, пушенето, обездвижването и някои лекарства са главните виновници за проблемите с кръвното. Нис­ко­то кръв­но на­ля­га­не е раз­п­рос­т­ра­не­но най-ве­че при же­ни­те. Мъ­же­те, ко­и­то бо­ле­ду­ват от то­ва за­бо­ля­ва­не, не са мно­го.
СЛЕДЕТЕ РЕДОВНО КРЪВНОТО СИ НАЛЯГАНЕ

Ед­на поз­на­та твър­ди, че хи­пер­то­ния­та не е страш­на - мно­го хо­ра жи­веят с то­ва за­бол­ява­не го­ди­ни на­ред и ни­що фатално не им се случ­ва. Но ко­га­то ми се по­ви­ши кръв­но­то нал­яга­не, за­поч­ва да ме бо­ли ужа­сно гла­ва­та. Вие как мис­ли­те?
Ки­рил­ка Бо­не­ва, Со­фия

Страш­но мо­же и да няма, но пе­рио­дич­но­то или пос­тоя­нното ви­со­ко­ кръв­но нал­яга­не ув­реж­да мал­ки­те ар­те­рии и ста­ва при­чи­на на прак­ти­ка за на­ру­ша­ва­не ра­бо­та­та на всич­ки ор­га­ни - пре­ди всич­ко на сър­це­то, мо­зъ­ка, очи­те, бъб­ре­ци­те.
Мно­го чес­то чо­век не усе­ща, че кръв­но­то му нал­яга­не се е по­ви­ши­ло. Са­мо слу­чай­но из­мер­ва­не или при кли­ни­чен прег­лед мо­же да се оп­ре­де­ли на­ли­чие­то на хи­пер­то­ния. И то­ва е голям къс­мет - та на­ли мно­го чес­то пър­ви­те сим­пто­ми на бо­лес­тта се прояв­яват при въз­ник­на­ли ве­че ус­лож­не­ния, предимно гла­во­бо­лие. Хо­ра­та над 40 го­ди­ни трябва да си мерят ар­те­риал­но­то нал­яга­не не по-мал­ко от два пъ­ти в ме­се­ца. Кръв­но нал­яга­не, кое­то е по-ви­со­ко от 140 на 90, се смята за по­ви­ше­но.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С КАРДИОЛОГ

Сър­це­то ми чес­то прес­ка­ча, ка­то в те­зи мо­мен­ти за­поч­вам да каш­лям. Случ­ва ми се 1-2 пъ­ти в ме­се­ца. Тряб­ва ли да се при­тес­ня­вам от те­зи сим­п­то­ми?
Здрав­ко Въл­ков, Вар­на

Пре­по­ръч­вам ви за все­ки слу­чай да се кон­сул­ти­ра­те с кар­ди­о­лог. Ако е не­об­хо­ди­мо, ле­ка­рят мо­же да ви наз­на­чи и из­с­лед­ва­не с хол­тер (прос­ле­дя­ва­не на елек­т­рокар­ди­ог­ра­ма­та в про­дъл­же­ние на 24 ча­са) и ехог­ра­фия.

НИСКОТО КРЪВНО МОЖЕ ДА СЕ РЕГУЛИРА

Съп­ру­гът ми стра­да от нис­ко кръв­но на­ля­га­не. При по­ви­ше­но кръв­но на­ля­га­не знам как­во да пра­вя, но при нис­ко - не. Как се ле­ку­ва нис­ко­то кръв­но на­ля­га­не?
Же­ня Ру­се­ва, Со­фия

Нис­ко­то кръв­но на­ля­га­не е раз­п­рос­т­ра­не­но най-ве­че при же­ни­те. Мъ­же­те, ко­и­то бо­ле­ду­ват от то­ва за­бо­ля­ва­не, не са мно­го.
Най-ефикасно­то ле­че­ние при нис­ко кръв­но на­ля­га­не е тре­ни­ра­не­то на съ­до­ве­те. Та­зи тре­ни­ров­ка мо­же да пра­ви­те и вкъ­щи.

Ето ня­кои пре­по­ръ­ки:

- вся­ка сут­рин взимайте кон­т­рас­тен душ, ка­то след то­ва раз­т­ри­ва­те тя­ло­то си с хав­лия;
- пра­ве­те ут­рин­на гим­нас­ти­ка, не по­ве­че от 5-7 ми­ну­ти, в доб­ре про­вет­ре­но по­ме­ще­ние;
- ако пи­е­те по­ве­че от три чаш­ки на ден ка­фе, мо­же да се по­лу­чи об­ра­тен ефект: да се по­я­ви сън­ли­вост вмес­то очак­ва­но­то обод­ря­ва­не;
- мно­го доб­ре то­ни­зи­рат съ­до­ве­те при­род­ни­те сти­му­ла­то­ри - ли­мон­ник, лев­зея, ро­зо­ва ро­ди­о­ла, жен­шен. Ку­пе­те си нас­той­ка от те­зи рас­те­ния и при­е­май­те по два пъ­ти на ден, на гла­ден сто­мах, 30 ми­ну­ти пре­ди за­кус­ка и обяд по 20 кап­ки, раз­тво­ре­ни в чет­върт ча­ша во­да. Про­веж­дай­те ле­че­ни­е­то в про­дъл­же­ние на 2-3 сед­ми­ци, след то­ва нап­ра­ве­те по­чив­ка един ме­сец и пов­то­ре­те ле­чеб­ния курс;
- кол­ко­то мо­же по­ве­че хо­де­те пе­ша, на­ме­ре­те вре­ме за плу­ва­не, бя­га­не, ка­ра­не на ве­ло­си­пед, ски. Те­зи ви­до­ве спорт прек­рас­но тре­ни­рат съ­до­ве­те;
- нас­пи­вай­те се доб­ре и по вся­ка­къв на­чин се бо­ре­те с без­съ­ни­е­то.

Пос­то­я­нен из­точ­ник на ви­та­ми­ни за вас са пло­до­ве­те и зе­лен­чу­ци­те, осо­бе­но ли­мо­ни­те, шип­ките, мор­ко­ви­те, а съ­що и те­леш­кият дроб, зех­ти­нът, яй­ца­та.

питате-отговаряме

ЗАЩО СЕ ЗАДУШАВАМ?

По­ня­ко­га по­лу­ча­вам прис­тъ­пи на за­дух. То­га­ва не мо­га да се за­ни­ма­вам с ни­що. Усе­ща­не­то е как­то ко­га­то си в пла­ни­на­та - не ти дос­ти­га кис­ло­род. Ле­ка­ри­те не ми пос­та­ви­ха ни­как­ва ди­аг­но­за - сър­це­то е в нор­ма, ня­мам ас­т­ма. Как­во мо­же да бъ­де?
Ра­дос­тин Мла­де­нов, Мон­та­на

Тряб­ва да обър­не­те вни­ма­ние на то­ва, ко­е­то пред­шес­т­ва прис­тъ­пи­те на за­дух - свър­за­но ли е с пси­хоемо­ци­онал­на пре­въз­бу­да или с фи­зи­чес­ко нап­ре­же­ние. Ако има­те труд­нос­ти при вдиш­ва­не­то и осо­бе­но при из­диш­ва­не­то - тряб­ва да се из­с­лед­ва­те по вре­ме на прис­тъ­па за фун­к­ци­и­те на вън­ш­но­то ди­ша­не.
За да се оп­ре­де­ли на­ли­чи­е­то на брон­хи­а­лен спа­зъм, тряб­ва да се под­ло­жи­те и на фар­ма­ко­тест.


При по­ло­же­ние че се пот­вър­ди на­ли­чи­е­то на брон­хи­ал­ни спаз­ми,тряб­ва да се ди­фе­рен­ци­ра за­бо­ля­ва­не­то ви - да­ли е об­с­т­рук­ти­вен брон­хит или брон­хи­ал­на ас­т­ма. Ед­ва след то­ва мо­же да се го­во­ри за под­хо­дя­що ле­че­ние.


блитц.бг

Няма коментари: