четвъртък, 11 декември 2008 г.

Повишете кръвното нестандартно!

По­ня­ко­га ос­т­ри­ят прис­тъп на хи­по­то­ния настъпва на най-не­под­хо­дя­що­то мяс­то - в мет­ро­то или ав­то­бу­са, ко­га­то се на­ла­га да сто­и­те дъл­го вре­ме в зат­во­ре­но, за­душ­но прос­т­ран­с­т­во. В та­зи си­ту­а­ция ще ви спа­си аку­пун­к­ту­ра­та. Точ­ка­та за “бър­за по­мощ” се на­ми­ра в ям­ка­та над гор­на­та ус­т­на. На­тис­кът вър­ху нея мо­же да по­мог­не до­ри на чо­век, из­пад­нал в без­съз­на­ние.
Доб­ро дей­с­т­вие има и ма­са­жът на ме­ка­та част на уши­те. На­тис­ка­не­то и ма­са­жи­ра­не­то тряб­ва да бъ­де сил­но, до бол­ка. След ми­ну­та-две със­то­я­ни­е­то ще се по­доб­ри.
Ар­те­ри­ал­но­то на­ля­га­не мо­же да се по­ви­ши и с по­мощ­та на аро­ма­те­ра­пи­я­та. Кап­не­те на нос­на­та си кър­па 3-4 кап­ки мас­ло от роз­ма­рин. Щом по­чув­с­т­ва­те, че тряб­ва да се обод­ри­те - под­не­се­те кър­па­та към но­са си за 1-2 ми­ну­ти. То­ни­зи­ращ ефект имат съ­що етерични­те мас­ла на ко­ри­ан­дъ­ра, ка­рам­фи­ла, хвой­на­та, та­мя­на, чер­ния пи­пер и мен­та­та.

Вни­ма­ние!
Та­ка­ва ек­с­т­ре­на аро­ма­те­ра­пия е про­ти­во­по­ка­за­на при бре­мен­ност.

ФИТОТЕРАПИЯ

Бо­лест­та не мо­же да се пре­о­до­лее из­вед­нъж. Ще се на­ло­жи да се ле­ку­ва­те дъл­го. При­е­май­те нас­той­ки­те, ре­ду­вай­те ги на все­ки 3-4 сед­ми­ци

- Сме­се­те 5 су­пе­ни лъ­жи­ци шип­ко­ви пло­до­ве, 4 су­пе­ни лъ­жи­ци слад­ник, 3 суп. лъж. жълт кан­та­ри­он, 2 суп. лъж. ко­ре­ни от ро­ди­о­ла.

- Сме­се­те 10 су­пе­ни лъ­жи­ци от бил­ка­та ка­мил­с­ки бо­дил, 6 суп. лъж. шип­ко­ви пло­до­ве, 4 суп. лъж. бре­зо­ви лис­та, ко­ре­ни от глу­хар­че, по 2 суп. лъж. лис­та от яго­да, коп­ри­ва, бо­ро­вин­ки, пол­с­ки хвощ, по 1 суп. лъж. лис­та от мен­та, ко­ре­ни от де­ви­сил.

- Сме­се­те 3 суп. лъж. ко­ра от ка­ли­на, по 2 суп. лъж. пе­лин, па­ча тре­ва, ко­ре­ни от слад­ник, глу­хар­че, ара­лия, ро­ди­о­ла, шип­ко­ви пло­до­ве, лис­та от коп­ри­ва.

- Сме­се­те 3 суп. лъж. пло­до­ве от глог, по 2 суп. лъж.

блитц.бг

Няма коментари: