сряда, 17 декември 2008 г.

Стерсът е основна причина за инфарктите

Ед­на от ос­нов­ни­те при­чи­ни за сър­деч­но­съ­до­вите за­бол­ява­ния, в то­ва чис­ло и за хи­пер­то­ния­та, е стре­сът. Ако трябва да се из­ра­зим об­раз­но, той “п­редя­вява” ви­со­ки изи­сква­ни­я към сис­те­ма­та на кръ­вооб­ра­ще­ние­то. Стра­хът и тре­во­га­та зас­тавят сър­це­то да бие по-сил­но и по-чес­то, а съ­до­ве­те - да се стесн­яват. Деп­ре­сия­та и тъ­га­та правят точ­но об­рат­но­то. Те разхлаб­ват мус­ку­ли­те на кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве и за­бавят сър­деч­ния ри­тъм. И ко­га­то то­ва се случ­ва пос­тоя­нно, то во­ди до пре­нап­ре­же­ние на ме­ха­низ­ми­те на ада­пта­ци­я. Ка­то при­ба­вим и за­мър­се­на­та око­лна сре­да, хи­по­ди­на­мия­та, не­ка­чес­тве­на­та во­да, ра­фи­ни­ра­на­та хра­на с мно­го маз­ни­ни и въг­ле­хид­ра­ти, прея­жда­не­то и над­нор­ме­но­то тег­ло, кръ­гът сякаш се зат­варя. Най-нап­ред стра­да сис­те­ма­та на кръ­вооб­ра­ще­ние­то. Спо­ред еди­н из­вес­тен кар­дио­лог име­нно стре­со­ве­те са из­вор на труд­но под­да­ва­щи­те се на ле­че­ние ув­реж­да­ния на сър­це­то и кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве. Той до­ри си поз­вол­ява да зая­ви, че ­“п­ри­чи­на­та за ин­фар­кта е в на­чи­на ни на жи­вот” и на­ри­ча хи­пер­то­нич­на­та бо­лест “о­т­пла­та за ци­ви­ли­за­ция­та”.

Ха­рак­тер­но е, че в някои ра­йо­ни, къ­де­то на­чи­нът на жи­вот не се е про­ме­нил мно­го, къ­де­то са се за­па­зи­ли еко­ло­гич­но чис­ти про­дук­ти­те и на­се­ле­ние­то жи­вее по дос­та при­ми­ти­вен на­чин, хи­пер­то­ния прак­ти­чес­ки не се сре­ща. То­ва е до­ка­за­но при мно­гоб­рой­ни из­след­ва­ния на ав­стра­лий­ски­те або­ри­ге­ни, на на­се­ле­ние­то в Но­ва Гви­нея и ос­тро­ви­те от Ти­хия ок­еан. Там на хо­ра­та кръв­но­то нал­яга­не при всич­ки об­стоя­телс­тва е нор­мал­но. Та­ка е би­ло по-ра­но и в Ев­ро­па.

Тук ще по­со­чим и още един ва­жен фак­тор - из­ли­шъ­кът на сол в ор­га­низ­ма. Ко­га­то хо­ра­та са оси­гу­ря­ва­ли пре­пи­та­ни­е­то си “с пот на че­ло­то”, точ­но с та­зи пот са из­х­вър­ля­ли и из­лиш­на­та сол от се­бе си. Ня­май­ки въз­мож­ност да пре­яж­дат, хо­ра­та от ми­на­ло­то не са сти­га­ли до зат­лъс­тя­ва­не, ко­е­то е най-си­гур­ни­ят фак­тор за сър­деч­но­съ­до­ви за­бо­ля­ва­ния и за­ха­рен ди­а­бет.

блитц.бг

Няма коментари: