четвъртък, 18 декември 2008 г.

Как да се възстановя след прекеран инсулт?

Пос­лед­с­т­ви­я­та от ин­сул­та мо­гат да се от­с­т­ра­нят. Най-напред се започва с масажите, а след това идва раздвижването.

Нас­ко­ро пре­ка­рах ин­султ, но и до­се­га труд­но хо­дя и труд­но го­во­ря. Мно­го ме е страх, ка­то ста­вам от лег­ло­то, че ще пад­на. Как­во да пред­п­ри­е­ма? Рад­ка Стой­че­ва, Вар­на

Ако не из­ця­ло, то по­не до та­ка­ва сте­пен, че да не ви пре­чат да жи­ве­е­те. Но най-важ­но­то е да се нас­т­ро­и­те за пъл­но оз­д­ра­вя­ва­не - от то­ва до го­ля­ма част за­ви­си ус­пе­хът.
За ва­ше­то въз­с­та­но­вя­ва­не е не­об­хо­дим ма­саж. За­поч­не­те все­ки ден да ма­са­жи­ра­те ко­жа­та на окос­ме­на­та част на гла­ва­та си. Из­вър­ш­вай­те ма­са­жа с кръ­го­ви дви­же­ния със сгъ­на­ти пръс­ти по по­со­ка от пред­на­та към зад­на­та част на гла­ва­та. Про­дъл­жи­тел­ност­та на про­це­ду­ра­та за­ви­си от със­то­я­ни­е­то на па­ци­ен­та. Ако го пра­ви­те ре­дов­но, ще сти­му­ли­ра­те па­мет­та си и дру­ги мо­зъч­ни фун­к­ции.
По-сла­бо раз­т­ри­вай­те и ръ­це­те, кра­ка­та, гър­ди­те. По-доб­ре е да по­мо­ли­те ня­кой от близ­ки­те си за то­зи ма­саж. За ня­кол­ко ми­ну­ти ле­ко, без на­тиск, ва­ши­ят бли­зък да пог­лаж­да и раз­т­ри­ва ця­ло­то ви тя­ло.
След то­ва мо­же­те да пре­ми­не­те на ръ­це­те и кра­ка­та, ка­то за­поч­не­те от здра­ва­та стра­на и след то­ва на бол­на­та. Мус­ку­ли­те с по­ви­шен то­нус (то­ва зна­чи да чув­с­т­ва­те нап­ре­же­ние под ръ­це­те си) тряб­ва да се ма­са­жи­рат с по-ме­ки дви­же­ния, а от­с­лаб­на­ли­те мус­ку­ли - да се раз­мач­к­ват ин­тен­зив­но. Про­дъл­жи­тел­ност­та на ма­са­жа тряб­ва пос­те­пен­но да се уве­ли­чи от 5 на 20 ми­ну­ти.

Пра­ве­те по-ак­тив­на гим­нас­ти­ка!

Въз­с­та­но­вя­ва­не­то след ин­сул­та е мно­го се­ри­оз­на те­ма. Ние сме пи­са­ли за то­ва и пак ще раз­ви­ем те­ма­та.
Ето още ня­кои пре­по­ръ­ки: ако мо­же­те да се дви­жи­те, се за­е­ме­те с по-ак­тив­на гим­нас­ти­ка. Но пак пов­та­ря­ме, че на­то­вар­ва­не­то тряб­ва да съ­от­вет­с­т­ва на със­то­я­ни­е­то на здра­ве­то ви.

Из­пъл­ня­вай­те вся­как­ви дви­же­ния в про­дъл­же­ние на 5-10 ми­ну­ти. Мо­же и в лег­на­ло по­ло­же­ние. Ето ед­но: лег­не­те по ко­рем на рав­на по­вър­х­ност, пос­та­ве­те ръ­це на ши­ри­на­та на пле­щи­те, оп­ре­те дла­ни в по­да. При вдиш­ва­не пов­диг­не­те гла­ва и се про­тег­не­те, в съ­що­то вре­ме стег­не­те об­ласт­та на ану­са. Пов­та­ряй­те то­ва уп­раж­не­ние всеки­днев­но по 7-8 пъ­ти.
Раз­ви­вай­те под­виж­ност­та на ръ­це­те си, ка­то пос­те­пен­но ус­лож­ни­те за­да­чата: взе­ме­те нап­ри­мер ед­на го­ля­ма иг­ла и ко­нец и опи­тай­те да тро­пос­ва­те ня­как­во пар­че плат.

блитц.бг

Няма коментари: