понеделник, 1 декември 2008 г.

Нормализирайте очното налягане и ще излекувате глаукомата!

Еди­н от най-ярки­те приз­на­ци на ве­че раз­ви­ва­ща се глау­ко­ма е стесн­ява­не на по­лез­ре­ние­то. То­ва зна­чи, че ако чо­век зат­во­ри ед­но­то око и гле­да с дру­го­то, виж­да пред­ме­ти­те ка­то от­ряза­ни. Глау­ко­ма­та е въз­рас­то­во за­бол­ява­не на очи­те, пре­диз­ви­ка­но от вът­реоч­но нал­яга­не.

Как­ви са при­чи­ни­те за раз­ви­тие на глау­ко­ма­та и как се прояв­яват приз­на­ци­те? Радка Костадинова, Пазарджик
То­ва е най-ко­вар­но­то оч­но за­бол­ява­не, за­що­то дъл­го вре­ме про­ти­ча без­сим­птом­но. А в край­на смет­ка мо­же да до­ве­де до за­гу­ба на зре­ние­то. За да бъ­де нав­ре­ме от­кри­та та­зи бо­лест, чо­век след 40-45 го­ди­ни трябва еже­год­но да се под­ла­га на прег­ле­ди при оч­ния ле­кар и да му из­мер­ват вът­реоч­но­то нал­яга­не.

Ако се от­крие, че не­го­во­то ни­во пре­ви­ша­ва 22 мм или че нал­яга­не­то в ед­но­то око зна­чи­тел­но се раз­ли­ча­ва от нал­яга­не­то в дру­го­то, то зна­чи се на­ла­га по-де­тай­лно из­след­ва­не. Са­мо та­ка ще се пот­вър­ди или от­хвър­ли диаг­но­за­та глау­ко­ма.

Глау­ко­ма­та е опа­сна с то­ва, че пос­тоя­нно­то нал­яга­не во­ди до ги­бел на клет­ки­те на ре­ти­на­та и зри­тел­ния нерв. Про­це­сът е про­дъл­жи­те­лен и в на­ча­лен ста­дий мо­же да се от­крие са­мо с по­мощ­та на ком­пю­тър­на то­мог­ра­фия и дру­ги спе­циал­ни ме­то­ди на из­след­ва­не. След то­ва се наз­на­ча­ва ле­че­ние, кое­то по­ни­жа­ва вът­реоч­но­то нал­яга­не и пре­дот­врат­ява не­га­тив­но­то влия­ние вър­ху зри­тел­ния нерв и ре­ти­на­та. То­ва за­бавя про­це­са.
При необ­хо­ди­мост се про­веж­да хи­рур­гич­на опе­ра­ци­я.

А същ­нос­тта е да се въз­ста­но­ви нор­мал­но­то нал­яга­не в очи­те чрез отделяне на из­лиш­ни­те теч­нос­ти по из­кус­твен път.

блитц.бг

Няма коментари: