четвъртък, 11 декември 2008 г.

Наднорменото тегло и високото кръвно отключват диабета

85% от хо­ра­та със свръх­тег­ло и зат­лъс­тя­ва­не “от­к­люч­ват” ди­а­бет. В слу­чая тряб­ва да ов­ла­де­е­те свръх­тег­ло­то, а ре­жи­мът на хра­не­не тряб­ва да е с на­со­че­ност към на­ма­ля­ва­не на кръв­на­та за­хар.

Съп­ру­гът ми е на 38 го­ди­ни. Про­фе­си­я­та му е шоф­ьор на го­лям ка­ми­он. Лип­сва му ак­тив­но фи­зи­чес­ко на­то­вар­ва­не и по­кач­и тег­ло­то си с 30 ки­лог­ра­ма след спи­ра­не на ци­га­ри­те. При из­с­лед­ва­не на кръв­на за­хар стой­ност­та є бе­ше 5,8. При тес­т­ва­не с глю­ко­мер 3 ме­се­ца по-къс­но, се ус­та­но­ви­ха стой­нос­ти от 6 до 9,6! Засе­га е са­мо на ди­е­та. Но се при­тес­ня­вам! Да­ли е въз­мож­но не­ща­та да се оп­ра­вят след сва­ля­не на из­лиш­ни­те ки­лог­ра­ми, или ще са не­об­хо­ди­ми ме­ди­ка­мен­ти и как­ви? А мо­же ли да ми пре­по­ръ­ча­те бил­ка или хра­ни­тел­на до­бав­ка с ис­тин­с­ки ефект? Ва­ля Же­ле­ва, Плов­див

85% от хо­ра­та със свръх­тег­ло и зат­лъс­тя­ва­не “от­к­люч­ват” ди­а­бет. В слу­чая тряб­ва да ов­ла­де­е­те свръх­тег­ло­то, а ре­жи­мът на хра­не­не тряб­ва да е с на­со­че­ност към на­ма­ля­ва­не на кръв­на­та за­хар. Кон­к­рет­но, тряб­ва да се на­ма­ли днев­ни­ят внос на енер­гия до 1500 ккал. На за­кус­ка включ­вай­те 2 фи­лий­ки пъл­но­зър­нест хляб, с 50 г обез­со­ле­но си­ре­не или 150-200 г из­ва­ра със зе­лен­чук (до­мат, крас­та­ви­ца). Мо­же за­кус­ка­та да е ове­се­ни яд­ки с нас­тър­га­ни пло­до­ве. В 10 и 16 ч се при­е­ма чай с под­с­ла­ди­тел и ли­мон с ня­ка­къв ки­сел плод (най-доб­ре цит­рус или ябъл­ка - за­ра­ди ди­а­бе­та). Пек­ти­нът има пря­ко хи­пог­ли­ке­мич­но дей­с­т­вие, т.е.
на­ма­ля­ва кръв­ноза­хар­ни­те ни­ва.
Обя­дът включ­ва го­ля­ма са­ла­та и пор­ция бел­тъч­на хра­на - 150 г ри­ба или бя­ло пи­леш­ко ме­со или 70 г обез­со­ле­но, кра­ве си­ре­не, 250 г из­ва­ра със зе­лен­чу­ци. Де­сер­тът е плод - су­ров.
Ве­че­ря­та е най-раз­то­вар­ва­ща - пос­т­но зе­лен­чу­ко­во яс­тие - нап­ри­мер зе­лен фа­сул, миш-маш, за­ду­ше­но зе­ле, тик­вич­ки, ле­ща-чор­ба и дру­ги, за­ед­но с ки­се­ло мля­ко. Доб­ре е един ден от сед­ми­ца­та да е раз­то­вар­ващ, т.е. 5 пъ­ти да се при­е­мат са­мо пло­до­ве и пос­т­ни зе­лен­чу­ко­ви яс­тия (су­пи, са­ла­ти и др.).
Спе­ци­ал­ни хра­ни­тел­ни до­бав­ки за от­с­лаб­ва­не и на­ма­ля­ва­не на кръв­ноза­хар­ни­те ни­ва ня­ма. По­мощ­ни сред­с­т­ва в ди­е­тич­ния ре­жим са ябъл­ков оцет на кап­су­ли, хром, зе­лен ки­тай­с­ки чай за ди­а­бет.


блитц.бг

Няма коментари: