четвъртък, 11 декември 2008 г.

Докторе кажи, Как да избегнем инфаркта?

Около 40 на сто от хората с инфаркт връщат предишната си форма не по-рано от година, но това не пречи да се започне по-рано със секса.

Съп­ру­гът ми пре­тър­пя ин­фаркт. Се­га ве­че е доб­ре, но се тре­во­жа за не­го. Ис­кам да знам как­во тряб­ва да пра­ви, как да се хра­ни, мо­же ли да ра­бо­ти? Как да се пред­па­зи от пов­то­рен ин­фаркт? Йор­дан­ка Бо­ри­со­ва, Бур­гас

По­ве­че­то па­ци­ен­ти мо­гат да се вър­нат на ра­бо­та и да про­дъл­жат оби­чай­ни­я си на­чин на жи­вот ня­кол­ко ме­се­ца след сър­деч­ния прис­тъп. Ня­кои па­ци­ен­ти ос­та­ват с по-ог­ра­ни­че­на ак­тив­ност по­ра­ди сла­бост на сър­деч­ния мус­кул.
При ма­лък сър­де­чен ин­фаркт (ми­ни­мал­но ув­реж­да­не на сър­деч­ния мус­кул) па­ци­ен­ти­те въз­с­та­но­вя­ват нор­мал­на ак­тив­ност след две сед­ми­ци. То­ва включ­ва връ­ща­не на ра­бо­та, как­то и нор­мал­на сек­су­ал­на ак­тив­ност.

Сред­ни­ят по сте­пен сър­де­чен ин­фаркт изис­к­ва ог­ра­ни­че­ние и пос­те­пен­но уве­ли­ча­ва­не на фи­зи­чес­ка­та ак­тив­ност в рам­ки­те на че­ти­ри сед­ми­ци.

Го­ле­ми­ят по обем ин­фаркт изис­к­ва по-дъ­лъг пе­ри­од на въз­с­та­но­вя­ва­не - за око­ло шест сед­ми­ци или по­ве­че. По вре­ме на въз­с­та­но­ви­тел­ния пе­ри­од па­ци­ен­ти­те тряб­ва да из­бяг­ват сил­ни фи­зи­чес­ки уси­лия и вди­га­не на теж­ко и дру­ги на­то­вар­ва­ния.

От­нос­но сек­су­ал­на­та ак­тив­ност - мо­же да бъ­де въз­с­та­но­ве­на 3-4 сед­ми­ци след сър­де­чен ин­фаркт.

Как да из­бег­нем ин­фаркт?

- пре­ус­та­но­ве­те пу­ше­не­то (три го­ди­ни без тю­тю­но­пу­ше­не по­ни­жа­ват рис­ка от сър­деч­но за­бо­ля­ва­не до ни­во­то на то­зи при не­пу­ша­чи­те);
- здра­вос­лов­на хра­на с по-мал­ко маз­ни­ни и ог­ра­ни­чен при­ем на сол;
- кон­т­рол на кръв­на­та за­хар при ди­а­бет;
- фи­зи­чес­ки уп­раж­не­ния - 4 пъ­ти сед­мич­но по 40 ми­ну­ти;
- ре­ду­ци­ра­не на над­нор­ме­но­то тег­ло;
- кон­т­рол на кръв­но­то на­ля­га­не при ар­те­ри­ал­на­та хи­пер­то­ния.

блитц,бг

Няма коментари: