вторник, 2 декември 2008 г.

Как да откажем цигарите завинаги?

Киселото мляко и доматеният сок правят вкуса на папиросите отвратителен. Ако след яде­не из­плак­не­те ус­та­та си с мен­то­ва от­ва­ра, ще се на­ма­ли же­ла­ние­то ви да пу­ши­те. Няма да е из­лиш­но да но­си­те със се­бе си мен­то­ви бон­бо­ни и от вре­ме на вре­ме да си по­хап­ва­те по един - та­ка няма да се се­ти­те за пу­ше­не дъл­го вре­ме.

От 20 години пуша. И от 20 години се опитвам да спра цигарите. Пробвал съм какво ли не - хапчета, лепенки, заместители... Изтрая без моя “любим грях” за известно време, и после пак пропушвам. Знам, че ми вреди и много искам да спра веднъж завинаги. Какво ще ме посъветвате? Кирил Асенов, Търговище

Ако ка­фе­то и ал­ко­хо­лът ви под­тик­ват да за­па­ли­те, опитайте да спрете първо тях. Повя­рвай­те, има дру­ги на­пит­ки и про­дук­ти, кои­то правят вку­са на ци­га­ра­та мно­го неп­рия­тен: Ци­га­ри­те носят мно­го по-мал­ко удо­волс­твие, а пон­яко­га до­ри пре­диз­вик­ват от­вра­ще­ние, след ка­то сте упо­тре­би­ли млеч­ни про­дук­ти - си­ре­не, ай­ран, мляко.

Ако за­па­ли­те в то­зи слу­чай, вие няма да из­пи­та­те ни­как­ва нас­ла­да, а и ва­шият ор­га­ни­зъм ще реа­ги­ра с бур­на реак­ция и дъл­го вре­ме няма да ви се приис­ка да пу­ши­те пак.
Ако след яде­не из­плак­не­те ус­та­та си с мен­то­ва от­ва­ра, ще се на­ма­ли же­ла­ние­то ви да пу­ши­те. Няма да е из­лиш­но да но­си­те със се­бе си мен­то­ви бон­бо­ни и от вре­ме на вре­ме да си по­хап­ва­те по един - та­ка няма да се се­ти­те за пу­ше­не дъл­го вре­ме. Няма да ви се про­пу­ши и след ка­то из­пие­те ча­ша до­ма­тен сок. Ос­вен всич­ко дру­го, той е мно­го по­ле­зен и ефи­ка­се­н и за по­ви­ша­ва­не на нас­трое­ние­то.

блитц.бг

Няма коментари: