събота, 27 декември 2008 г.

Девисилът лекува 101 болести!

Девисилът е чудесно растение. Спир­то­ва­та нас­той­ка от ко­ре­ни на де­висил е доб­ро сред­с­т­во за ле­че­ние на гас­т­рит и яз­ве­на бо­лест. А от­ва­ра и нас­той­ка от то­ва рас­те­ние се из­пол­з­ва при брон­хи­ал­на ас­т­ма, прос­туд­ни и ги­не­ко­ло­гич­ни за­бо­ля­ва­ния, хи­пер­то­ния, из­то­ще­ние. Ето как при­гот­вя­ме от­ва­ра­та.

Ед­на ча­е­на лъ­жич­ка су­хи ко­ре­ни се за­ли­ват с ед­на ча­ша во­да и смес­та ври са­мо ед­на ми­ну­та, след то­ва прес­то­я­ва по­ло­вин час, пре­цеж­да се и се при­е­ма топ­ла - по ед­на су­пе­на лъ­жи­ца 3 пъ­ти на ден 20-30 ми­ну­ти пре­ди яде­не.

Де­виси­лът е по­ле­зен и при ма­лок­ръ­вие и на­ру­ше­на об­мя­на на ве­щес­т­ва­та. Той се от­ра­зя­ва доб­ре и на ра­бо­та­та на сто­маш­но-чрев­ния тракт.

Предупреждаваме ви, че при теж­ки сър­деч­ни и бъб­реч­ни бо­лес­ти не след­ва да се при­е­мат нас­той­ки и как­ви­то и да са от­ва­ри от то­ва рас­те­ние.

блитц.бг

1 коментар:

FilmAsia каза...

Nice blog you got there.

If you like to watch Asian movies welcome to check out mine, updates daily!

If you like my blog looking forward for your return visit, thank you :))

http://filmasia.blogspot.com