вторник, 11 ноември 2008 г.

Как да се предпазим от убиец No 1 - ИНСУЛТА

Над 65 на сто от смър­т­ни­те слу­чаи през ми­на­ла­та го­ди­на в Бъл­га­рия са за­ра­ди ин­султ и ин­фаркт. За­що кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве гу­бят сво­я­та елас­тич­ност и се сти­га до кръ­во­из­лив в мо­зъ­ка? Прех­вър­ле­те из­лиш­ни­те емо­ции на две топ­ки за те­нис, из­ка­рай­те си го на тях!

В днеш­но вре­ме всич­ки сме под­ло­же­ни на стрес. И как­во - ня­ма да ни се раз­ми­не ин­сул­тът? Как­во да пра­вим, как да жи­ве­ем? Ста­нис­лав Тен­чев, Плов­див

Ако мно­го ос­т­ро ре­а­ги­ра­ме на всич­ко око­ло нас, ако се въл­ну­ва­ме и при­тес­ня­ва­ме от вся­ка дре­бо­лия, ако се сър­дим и обиж­да­ме - то­га­ва да, всич­ки сме в рис­ко­ва­та гру­па.
Ето как­во прос­то сред­с­т­во ви пред­ла­га­ме - стис­кай­те в две­те си ръ­це по ед­на те­нис­на топ­ка. Та­ка не са­мо ще из­т­лас­ка­те из­лиш­ни­те емо­ции, но и... ня­ма да мо­же­те по­ве­че да се ядос­ва­те, за­що­то на пси­хо­ло­ги­чно ни­во те ве­че са прик­лю­чи­ли, тоест “из­ка­ра­ли сте си го на топ­ки­те за те­нис”.

От­ка­же­те пу­ше­не­то, хра­не­те се ба­лан­си­ра­но, из­бяг­вай­те со­ле­но­то и лю­ти­во­то, за­па­зе­те емо­ци­о­нал­но­то рав­но­ве­сие.

По въз­мож­ност за­е­ме­те по­зи­ция “аз съм над не­ща­та” и не заб­ра­вяй­те за фи­зи­чес­ка­та ак­тив­ност. Как­то виж­да­те, все поз­на­ти и неп­ре­къс­на­то пов­та­ря­ни не­ща.
На пър­во мяс­то оба­че два пъ­ти на ден ре­дов­но про­ве­ря­вай­те кръв­но­то си на­ля­га­не, осо­бе­но ако сте прех­вър­ли­ли 40 го­ди­ни; ако чес­то по­па­да­те в стре­со­ви си­ту­а­ции; ако стра­да­те от за­ха­рен ди­а­бет; ако пу­ши­те и сте на­то­ва­ре­ни фи­зи­чес­ки.
И у до­ма, и в ра­бо­та­та си дръж­те апа­рат за кръв­но на­ля­га­не.
Съг­лас­но Све­тов­на­та здрав­на ор­га­ни­за­ция кръв­но на­ля­га­не над 140/90 се приз­на­ва за ар­те­ри­ал­на хи­пер­то­ния. Но то­ва е от­но­си­тел­на циф­ра.

блитц.бг

Няма коментари: