неделя, 16 ноември 2008 г.

Стресът е по-опасен от холестерола

За съ­жа­ле­ние, по­ви­ше­ни­ят хо­лес­те­рол не е един­с­т­ве­ни­ят неб­ла­гоп­ри­я­тен фак­тор при сър­деч­ни­те бо­леж­ки. Той не е ос­нов­на­та при­чи­на за ин­фаркт, ин­султ и вне­зап­на смърт. Но стре­со­ви­те си­ту­а­ции, за ко­и­то спо­ме­на­ва­те, са спо­соб­ни на то­ва.

Съп­ру­гът ми бо­ле­ду­ва от ис­хе­мич­на бо­лест на сър­це­то. Мо­же ли да ни пре­по­ръ­ча­те не­що дру­го, ос­вен ди­е­та­та, ко­е­то да по­ни­жа­ва ни­во­то на хо­лес­те­ро­ла в кръв­та му? Има ли ня­как­ви бил­ки или ме­ди­ка­мен­ти? Чес­то е под­ло­жен на стре­со­ви си­ту­а­ции.
Мин­ка Ан­то­но­ва, Со­фия

Мо­га да ви по­съ­вет­вам да се обър­не­те към кар­ди­о­лог и да из­ча­ка­те ре­зул­та­ти­те от ЕКГ. Мо­же да има пос­лед­с­т­вия от пре­ка­ран ин­фаркт, про­те­къл без бол­ка. В то­зи слу­чай съп­ру­гът ви тряб­ва да при­е­ма спе­ци­ал­ни ле­кар­с­т­ва. Ако ня­ма нуж­да от ме­ди­ка­мен­ти, то се по­съ­вет­вай­те с ле­ку­ва­щия ви ле­кар за при­е­ма­не­то на ви­та­ми­ни. Има мно­го доб­ри ви­та­мин­ни ком­п­лек­си, ко­и­то по­ни­жа­ват хо­лес­те­ро­ла.

Обе­за­тел­но се кон­сул­ти­рай­те за при­е­ма­не­то на бил­ки с ус­по­ко­я­ва­що дей­с­т­вие и за до­зи­ра­ни фи­зи­чес­ки на­то­вар­ва­ния.

Във ва­шия слу­чай не съ­щес­т­ву­ват дреб­ни не­ща. Не заб­ра­вяй­те и за стре­со­ви­те си­ту­а­ции - не мо­же да си поз­во­ли­те да ги под­це­ня­ва­те. За­то­ва ви пре­по­ръч­вам да се обър­не­те към пси­хо­лог и пси­хо­те­ра­певт.


блитц.бг

Няма коментари: