четвъртък, 6 ноември 2008 г.

Пет основни причини за хипертония

Хи­по­то­ния­та е със­тоя­ние, при кое­то апа­ра­тъ­т за кръв­но нал­яга­не отчита по­ка­за­те­ли, по-нис­ки от 100/70. По прин­цип то­ва със­тоя­ние се съп­ро­вож­да със сла­бост, вие­не на свят, гла­во­бо­лие и при­ло­ша­ва­не.

Ето кои са въз­мож­ни­те ва­риан­ти:
Дис­то­ния: при на­ли­чие на дис­то­ния кръв­но­то нал­яга­не се ко­ле­бае при всич­ки. Но по раз­ли­чен на­чин. До­ри пси­хиат­ри­те се ше­гу­ват, че ду­ша­та на чо­ве­ка е не в сър­це­то, а в над­бъб­реч­ни­те жле­зи. Та на­ли точ­но там се из­ра­бот­ват хор­мо­ни­те на стре­са: ад­ре­на­ли­нът, на­ри­чан още аг­ре­сив­ният хор­мон, въз­буж­да, пре­диз­вик­ва при­лив на кръв към гла­ва­та, по­ви­ше­но кръв­но нал­яга­не, из­пот­ява­не, аг­ре­сив­на раз­драз­ни­тел­ност. Ако се от­деля мно­го от не­го, кръв­но­то нал­яга­не ска­ча.
Аце­тил­хо­ли­нъ­т е хор­мо­нът на сла­бос­тта и пре­диз­вик­ва точ­но об­рат­ни сим­пто­ми - кръв­но­то нал­яга­не спа­да, чо­век се об­ли­ва в сту­де­на пот, по­лу­ча­ва трес­ка и раз­драз­ни­тел­на сла­бост. Ако той е в по-го­ле­ми ко­ли­чес­тва в кръв­та, кръв­но­то нал­яга­не спа­да. А при някои стра­да­щи от дис­то­ния настъпват сме­се­ни прис­тъ­пи - ре­ду­ват се два­та ви­да реак­ция. Кръв­но­то нал­яга­не ту спа­да, ту се по­кач­ва, чо­век се об­ли­ва в го­ре­щи­на и в след­ва­щия мо­мент го об­хва­ща студ.

Сър­деч­ни проб­ле­ми: по­ни­же­но­то кръв­но нал­яга­не чес­то е сим­птом на не­дос­та­тъч­на сър­деч­на дей­ност. Сър­це­то труд­но из­пом­пва кръв­та и от­слаб­ва то­ну­са на кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве. Чес­то та­ко­ва със­тоя­ние нас­тъп­ва на фо­на на въз­па­ли­тел­ни за­бол­ява­ния на сър­це­то. А те са ен­до­мио­кар­дит и мио­кар­дит. Те­зи две ус­лож­не­ния в по­ло­ви­на­та от слу­чаи­те се раз­ви­ват ка­то последица от пре­ка­ра­на ан­ги­на.

Прием на някои ле­карс­тва: по­ни­же­но­то кръв­но нал­яга­не мо­же да е следс­твие от стра­нич­ни дей­ствия на някои ле­карс­тва. Нап­ри­мер те­зи за сър­це­то и по-точ­но - нит­рог­ли­це­рин и бе­та-ад­ре­ноб­ло­ке­ри; го­ле­ми до­зи ан­ти­био­ти­ци; спаз­мо­ли­ти­ци и обе­збол­ява­щи, как­то и го­ле­ми до­зи оби­кно­ве­ни ус­по­кои­тел­ни, вкл. и ле­карс­тве­ни рас­те­ния ка­то бо­жур и дявол­ска ус­та. Ва­ле­риа­на­та ока­зва по-ме­ко дей­ствие.

Обо­стряне на язва­та: вне­зап­но спа­да­не на кръв­но­то нал­яга­не настъпва при обо­стряне язва­та на сто­ма­ха, как­то и прис­тъп на пан­креа­тит. Оби­кно­ве­но та­ко­ва със­тоя­ние, ос­вен с бол­ки в сто­ма­ха, се съп­ро­вож­да с об­ща сла­бост и сту­де­на пот. То­ва се на­ри­ча сим­пто­ма­тич­на хи­по­то­ния, коя­то из­чез­ва, след ка­то из­ле­ку­ва­те язва­та си.

Про­лет­на деп­ре­сия: хи­по­то­ния­та поч­ти ви­на­ги се съп­ро­вож­да с някои ви­до­ве деп­ре­сия. Ас­те­нич­на - деп­ре­сия на из­то­ще­ние­то. При нея преоб­ла­да­ва чувс­тво­то на умо­ра, вън­шно чо­век из­глеж­да из­то­щен и мо­же се­риоз­но да от­слаб­не. Апа­тич­на деп­ре­сия - за нея е ха­рак­тер­но пъл­но без­раз­ли­чие към всич­ко случ­ва­що се нао­ко­ло. Чо­век ни­що не же­лае, ни­що не го рад­ва, до­ри ни­що не го на­ран­ява.

Ан­ге­до­нич­на деп­ре­сия:То­ва е за­гу­ба на чувс­тво­то за ра­дост. Стра­да­щият е пре­си­тен от емо­ции и се усе­ща ду­шев­но в за­дъ­не­на ули­ца. То­ва е деп­ре­сия­та на ве­ли­ки­те им­пе­ра­то­ри и ус­пеш­ни­те биз­нес­ме­ни, а в пос­лед­но вре­ме май и на някои хо­ли­вуд­ски зна­ме­ни­тос­ти.

Вни­ма­ние!
При на­пъл­но здра­ви хо­ра кръв­но­то нал­яга­не мо­же рязко да спад­не след някои про­це­ду­ри, кои­то пре­диз­вик­ват раз­шир­ява­не на кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве - сау­на­та, тер­мал­ни ба­ни, об­три­ва­ния и дру­ги по­доб­ни.


блитц.бг

Няма коментари: