петък, 7 ноември 2008 г.

Пълнотата не се предава по наследство

За­се­га не е до­ка­за­на ге­не­тич­на връз­ка меж­ду пъл­но­та­та и се смята, че тя не се пре­да­ва по нас­ледс­тво, а е по-ско­ро при­чи­не­на от нез­дра­вос­ло­вен хра­ни­те­лен ре­жим и на­чин на жи­вот в се­мей­ство­то.

Аз и моят съп­руг има­ме над­нор­ме­но тег­ло. И де­ца­та ни ли ще го има­т, ко­га­то по­рас­нат?

Ва­лен­ти­на Стой­че­ва, Ру­се

Из­след­ва­ния­та со­чат, че де­ца­та пре­кар­ват по-мал­ко вре­ме във фи­зи­чес­ка ак­тив­ност и по­ве­че вре­ме пред ком­пю­тъ­ра, от­да­де­ни на раз­лич­ни ком­пю­тър­ни иг­ри. Зна­чи­тел­на част от вре­ме­то им днес съ­що та­ка е зае­та с пи­са­не на до­маш­ни и уче­не на уро­ци - мно­го по­ве­че, от­кол­ко­то пре­ди 20 го­ди­ни. Ма­кар че чес­то се случ­ва ро­ди­те­ли с над­нор­ме­но тег­ло да има­т зат­лъс­те­ли де­ца, то­ва се дъл­жи на фак­та, че те ко­пи­рат на­чи­на на жи­вот на свои­те ро­ди­те­ли. За да се из­бег­не то­ва, е необ­хо­ди­мо да да­де­те до­бър ли­чен при­мер на де­ца­та си, ка­то заед­но с тях за­поч­не­те здра­вос­лов­но хра­не­не и ги ув­ли­ча­те във фи­зи­чес­ки уп­раж­не­ния.

Из­пол­звай­те же­ла­ние­то на де­ца­та да уча­стват в но­ви иг­ри, да опо­зна­ва­т но­ви при­род­ни за­бе­ле­жи­тел­нос­ти, водете ги на раз­ход­ки пеш и все по-рядко прибя­гвай­те към колата си, ко­га­то мо­же­те да из­ми­не­те раз­стоя­ние­то без нея.

Уче­те де­ца­та си да се дви­жат, да уча­ства­т във фи­зи­чес­ки иг­ри и ог­ра­ни­ча­вай­те вре­ме­то им, пре­кар­ва­но пред ком­пю­тъ­ра.


блитц.бг

Няма коментари: