неделя, 2 ноември 2008 г.

Ниското кръвно може да е сигнал за скрити болести

Ар­те­ри­ал­на­та хи­по­то­ния мо­же да бъ­де сим­п­том на за­бо­ля­ва­ния на ор­га­ни­те и сис­те­ми­те, учас­т­ва­щи в ре­гу­ли­ра­не­то на ар­те­ри­ал­но­то кръв­но на­ля­га­не.
Мъ­жът ми е на 34 го­ди­ни. Стра­да от по­ни­же­но кръв­но на­ля­га­не - 90/50. Мно­го се пи­ше как чо­век мо­же да се спра­ви с ви­со­ко­то кръв­но на­ля­га­не, а ние как да пос­тъ­пим в на­шия слу­чай?

На­деж­да С., Хас­ко­во

Мно­го чес­то при­чи­на за по­ни­же­но­то кръв­но на­ля­га­не са на­ру­ше­ния и срив в ра­бо­та­та на нер­в­на­та и ен­док­рин­ната сис­те­ма. Съ­що та­ка хи­по­то­ни­я­та мо­же да бъ­де про­яв­а на не­дос­та­тъч­на ак­тив­ност, про­дъл­жи­тел­но сто­е­не на кра­ка (как­ва­то е ра­бо­та­та на про­да­ва­ча, учи­те­ля, хи­рур­га и т.н.), нер­в­но-пси­хи­чно пре­нап­ре­же­ние, умо­ра, ин­фек­ци­оз­ни за­бо­ля­ва­ния.
Чес­то хи­по­то­ни­я­та се сре­ща при хо­ра със сла­бо­ва­то ас­те­нич­но те­лос­ло­же­ние, ко­и­то не из­пит­ват ни­как­ви неп­ри­ят­ни усе­ща­ния.
За да се ус­та­но­ви при­чи­на­та за хи­по­то­ни­я­та, ви съ­вет­ва­ме да се обър­не­те към кар­ди­о­лог, за да се извършат не­об­хо­ди­ми­те из­с­лед­ва­ния. Из­мер­ва се чес­то­та­та на сър­деч­ни­те сък­ра­ще­ния и кръв­но­то на­ля­га­не в лег­на­ло и в из­п­ра­ве­но по­ло­же­ние. Пра­ви се кар­ди­ог­ра­ма, ехо­кар­ди­ог­ра­фия, а в ня­кои слу­чаи се на­ла­га ул­т­раз­ву­ко­во из­с­лед­ва­не на щи­то­вид­на­та жле­за. Из­вър­ш­ват се из­с­лед­ва­ния и на кръв­та и ури­на­та.
Ако хи­по­то­ни­я­та се е по­я­ви­ла вслед­с­т­вие на ня­как­во за­бо­ля­ва­не, пър­во тряб­ва то да се ле­ку­ва. След­ва ре­дов­но да из­мер­ва­те кръв­но­то си на­ля­га­не. Гор­на­та гра­ни­ца не тряб­ва да бъ­де по-нис­ка от 90, а дол­на­та - по-нис­ка от 50. Раз­ли­ка­та меж­ду дол­на­та и гор­на­та гра­ни­ца не тряб­ва да е не по-мал­ко от 30 мм.

Ето още пре­по­ръ­ки

1. Сут­рин не бър­зай­те да ста­ва­те от лег­ло­то, пър­во спус­не­те кра­ка­та си, по­се­де­те на кревата и след то­ва бав­но се из­п­ра­ве­те.
2. Най-дей­с­т­ве­но­то ле­чеб­но сред­с­т­во при хи­по­то­ни­я­та е тре­ни­ров­ка­та на кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве. Нея мо­же­те да си я про­веж­да­те са­ми.
3. Вся­ка сут­рин си пра­ве­те кон­т­рас­тен душ, след ко­е­то се раз­т­ри­вай­те с ме­ка кър­па.
4.Нап­ра­ве­те ня­кол­ко уп­раж­не­ния в доб­ре про­вет­ре­на стая.
5. Кол­ко­то мо­же по­ве­че хо­де­те пеш, за­е­ме­те се с плу­ва­не, с бя­га­не, ка­рай­те ко­ле­ло. Фи­зи­чес­ка­та ак­тив­ност мно­го доб­ре тре­ни­ра кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве.
6. Ста­рай­те се да се нас­пи­те, из­бяг­вай­те стре­со­ве­те и пре­у­мо­ра­та.
7. Не на пос­лед­но мяс­то тряб­ва да по­со­чим и хра­не­не­то. На вас мно­го са ви не­об­хо­ди­ми ви­та­ми­ни, за­то­ва яж­те мно­го пло­до­ве и зе­лен­чу­ци - осо­бе­но чер­на бо­ро­вин­ка, ли­мо­ни, шип­ко­ви пло­до­ве, мор­ко­ви.
8. По­лез­ни са го­веж­дият че­рен дроб, яй­ца­та, хай­ве­рът.
9. Кръв­но­то на­ля­га­не мо­же да се по­ви­ши с реф­лек­со­те­ра­пия - то­ва е ле­ку­ва­не с иг­ли и точ­ков ма­саж.
10. Мо­же­те да при­е­ма­те адап­то­ге­ни от ро­да на жен­ше­на, но са­мо ако не стра­да­те от сър­деч­ни бо­лес­ти и раз­д­раз­ни­тел­ност. За­то­ва пър­во се по­съ­вет­вай­те с ле­кар.


блитц.бг

Няма коментари: