неделя, 2 ноември 2008 г.

Менюто на хипотоника

Хи­по­то­ни­я­та не на­ла­га ни­как­ви осо­бе­ни ди­е­тич­ни ог­ра­ни­че­ния. Ме­ню­то тряб­ва да бъ­де раз­но­об­раз­но, ба­лан­си­ра­но и задължително да включ­ва: го­веж­ди че­рен дроб, тлъс­ти ри­би, бо­бо­ви кул­ту­ри, про­рас­на­ли пше­нич­ни зър­на, ле­ща, ел­да, су­ше­ни зар­за­ли, ста­фи­ди, цит­ру­со­ви пло­до­ве, шип­ки, чер­ни бо­ро­вин­ки, ба­де­ми, оре­хи, мор­ко­ви, маг­да­ноз, цвек­ло, зе­ле, спа­нак, ябъл­ки, нар, мля­ко, йо­гурт и вся­как­ви млеч­но-ки­се­ли про­дук­ти. Хра­на­та тряб­ва да се при­е­ма не по-мал­ко от 4 пъ­ти днев­но, оп­ти­мал­ни­ят ва­ри­ант - 5-6 при­е­ма.

От всич­ки то­ни­зи­ра­щи на­пит­ки от­дай­те пред­по­чи­та­ние на чер­ния (или зе­ле­ния) чай, чий­то обод­ря­ващ ефект про­дъл­жа­ва мно­го по-дъл­го от то­зи на ка­фе­то.

Ос­вен то­ва всекид­нев­но из­пи­вай­те по ча­ша сок от бя­ло гроз­де, той от­лич­но ста­би­ли­зи­ра на­ля­га­не­то и ук­реп­ва сър­деч­ния мус­кул.

Сут­рин (пре­ди за­кус­ка) си при­гот­вяй­те зе­лен­чу­ков кок­тейл: пус­не­те през со­ко­из­с­тис­к­вач­ка­та връз­ка маг­да­ноз, 1-2 ски­лид­ки че­сън, 4 сред­ни мор­ко­ва, 2-3 стъб­ла це­ли­на, раз­бър­кай­те и из­пий­те на мал­ки глът­ки.

От вре­ме на вре­ме мо­же­те да си поз­во­ли­те ча­ша су­хо чер­ве­но ви­но пре­ди яде­не.


блитц.бг

Няма коментари: