четвъртък, 6 ноември 2008 г.

Кръвното налягане остава нестабилно през пролетта

Времето е все още неустойчиво. А това се отразява на кръвното. Днес ще обърнем внимание на това, кои са основните причини при едни хора то да се повишава, а при други да се понижава.
Ви­на­ги се на­ла­га да се из­след­ва­те до­пъл­ни­тел­но, ако
хи­пер­то­ния­та въз­ник­не вне­зап­но при 20-го­диш­ни хо­ра или след 60-го­диш­на въз­раст; кръв­но­то ви нал­яга­не се е по­ви­ши­ло вне­зап­но и ос­вен то­ва е с мно­го ви­со­ки по­ка­за­те­ли; ме­ди­ка­мен­тоз­но­то ле­че­ние не по­ма­га.

За по­ви­ше­но се смята кръв­но нал­яга­не с по­ка­за­те­ли, по-ви­со­ки от 130/80. То­ва със­тоя­ние се на­ри­ча ар­те­риал­на хи­пер­то­ния. При все­ки де­се­ти човек по­ви­ше­но­то кръв­но нал­яга­не се ока­зва сим­птом на дру­го за­бол­ява­не. Със­тоя­ния­та, кои­то се съп­ро­вож­дат с по­ви­ша­ва­не на кръв­но­то, са око­ло 70 на брой. Та­ка­ва хи­пер­то­ния се на­ри­ча сим­пто­ма­тич­на.


Ето кои са ос­нов­ни­те при­чи­ни за по­ви­ша­ва­не на кръв­но­то нал­яга­не:

На­ру­ша­ва­не то­ну­са на кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве
Най-нап­ред трябва да си нап­ра­ви­те из­след­ва­ния - общ ана­ли­з на кръв­та, био­хи­ми­чен ана­ли­з на кръв­та, общ ана­ли­з на ури­на­та, еле­ктро­кар­диог­ра­ма и при необ­хо­ди­мост - рен­тген на гръд­ния кош и ул­траз­ву­ко­во из­след­ва­не на вът­реш­ни­те ор­га­ни. Ако въз ос­но­ва на ре­зул­та­ти­те от из­след­ва­ния­та и прег­ле­да от кар­дио­ло­га се от­крият проб­ле­ми с кръ­во­нос­ни­те ви съ­до­ве, става дума за “п­рос­та” хи­пер­то­нич­на бо­лест. Но в слу­чай, че дру­ги­те из­след­ва­ния са в нор­ма­та. Ос­нов­на­та за­да­ча е да се под­бе­ре схе­ма на ле­че­ние с ан­ти­хи­пер­тен­зив­ни пре­па­ра­ти, за да се под­дър­жа кръв­но­то нал­яга­не в нор­мал­но със­тоя­ние.

Проб­ле­ми с бъб­ре­ци­те
При за­бол­ява­ния на бъб­ре­ци­те поч­ти ви­на­ги се по­ви­ша­ва кръв­но­то нал­яга­не. Ако има­те на­ру­ше­но ури­ни­ра­не - бол­ка, па­ре­не, чес­ти по­зи­ви, на­пъл­но ве­роя­тно е да стра­да­те от пие­ло­неф­рит или бъб­реч­но­ка­мен­на бо­лест. Ако сте мла­ди и чес­то сте бо­ле­ду­ва­ли от ан­ги­на и ос­вен то­ва има­те на­ру­ше­ние при ури­ни­ра­не, трябва да се прег­ле­да­те за гло­ме­ру­ло­неф­рит. При мъ­же­те по­ви­ше­но­то нал­яга­не мо­же да до­ве­де до обо­стряне на прос­та­ти­та.

Хор­мо­нал­ни на­ру­ше­ния
Ако в кръв­та ви се от­крие нис­ко съ­дър­жа­ние на ка­лий, а по­ви­ше­но­то нал­яга­не се съп­ро­вож­да с мус­кул­на сла­бост, ве­роя­тно във ва­шия ор­га­ни­зъм има не­дос­тиг на хор­мо­на ал­дос­те­рон. Ко­га­то кръв­но­то нал­яга­не се по­ви­ша­ва на прис­тъ­пи, кри­зи­те се съп­ро­вож­дат с поб­ледн­ява­не, из­пот­ява­не, уси­ле­но сър­це­бие­не, тре­пе­ре­не, от­слаб­ва­не, сто­маш­но разс­трой­ство, то­га­ва мо­же да ста­ва въп­рос за та­ка на­ре­че­ния феох­ро­мо­ци­том - то­ва е доб­ро­ка­чес­твен ту­мор на над­бъб­реч­ни­те жле­зи.

Мах­мур­лук
По­ви­ше­но­то кръв­но нал­яга­не е еди­н от чес­ти­те сим­пто­ми на мах­мур­лук при на­пъл­но здра­ви хо­ра. Раз­па­да­не­то на ал­ко­хо­ла пре­диз­вик­ва спаз­ми на кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве на глав­ния мо­зък, а то­ва се прояв­ява чрез хи­пер­то­нич­ни­те сим­пто­ми. В то­зи слу­чай е най-доб­ре да прие­ме­те спаз­мо­ли­тик, кой­то да от­пус­не кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве и ще на­ма­ли гла­во­бо­лие­то.

Неп­ра­вил­на кон­тра­цеп­ция
Ако вие сте мла­да же­на и без ви­ди­ми при­чи­ни ви ско­чи кръв­но­то нал­яга­не, мо­же би това е свър­за­но с прие­мането на про­ти­во­за­ча­тъч­ни средс­тва. Ес­тро­ге­ни­те, съ­дър­жа­щи се в кон­тра­цеп­тив­ни­те пре­па­ра­ти, пре­диз­вик­ват по­ви­ша­ва­не с 5 про­цен­та на кръв­но­то нал­яга­не при же­ни­те. Та­ка че най-доб­ре се объ­рне­те към ги­не­ко­лог и поис­кай­те дру­ги ле­карс­тва.

блитц.бг

Няма коментари: