събота, 22 ноември 2008 г.

Чесънът лекува високо кръвно и зъбобол

Че­съ­нът се из­пол­з­ва при зъ­бо­бол. Три ски­лид­ки че­сън се счук­ват с мал­ко сол, след ко­е­то се пос­та­вят вър­ху мар­ля и се прис­тя­гат сил­но с бинт от вън­ш­на­та стра­на на бу­за­та до бол­ния зъб. Дър­жи се час и по­ло­ви­на.

Мо­ля ви да пуб­ли­ку­ва­те ня­кои на­род­ни ре­цеп­ти, свър­за­ни с ле­чеб­ни­те свой­с­т­ва на бо­ба и че­съ­на - най-дос­тъп­ни­те за все­ки бъл­га­рин про­дук­ти. Ста­ни­мир Ге­ор­ги­ев, Бур­гас

Бо­бът се из­пол­з­ва при по­ду­ва­не и трав­ми на ста­ви­те, съ­път­с­т­ва­ни от бол­ки. Взи­ма се 1 кг зрял бял боб и се опи­ча. След то­ва се сми­ла и пре­ся­ва през си­то за браш­но. Раз­де­ля се на 4 рав­ни час­ти. Ед­на ка­фе­йна лъ­жи­чка се сла­га в 100 г во­да и ври 1 ми­ну­та. Пие се на глът­ки, не­под­с­ла­де­но, ка­то нак­рая се из­цеж­да утай­ка­та и из­це­де­но­то се из­пи­ва. Та­ка при­гот­ве­но­то “ка­фе” от боб се пие по три пъ­ти на ден 30 ми­ну­ти пре­ди яде­не. След ка­то се упот­ре­би ед­на­та чет­върт, се пра­ви па­у­за от 5 дни. След вто­ра­та пор­ция (или след из­пи­ва­не на по­ло­ви­на­та) се по­чи­ва 10 дни, а след тре­та­та - 5 дни. След из­пи­ва­не на це­лия ки­лог­рам, ако все още ня­ма по­доб­ре­ние, се про­дъл­жа­ва с но­во ко­ли­чес­т­во “ка­фе” от боб по 1 път днев­но.
Че­съ­нът се из­пол­з­ва при зъ­бо­бол.

Три ски­лид­ки че­сън се счук­ват с мал­ко сол, след ко­е­то се пос­та­вят вър­ху мар­ля и се прис­тя­гат сил­но с бинт от вън­ш­на­та стра­на на бу­за­та до бол­ния зъб. Дър­жи се час и по­ло­ви­на. Тряб­ва да се знае, че от­шу­мя­ла­та бол­ка не оз­на­ча­ва из­ле­ку­ва­не на зъ­ба и прег­ле­дът при зъ­бо­ле­кар е не­из­бе­жен.
При ви­со­ко кръв­но на­ля­га­не - го­ля­ма гла­ва че­сън се из­чис­т­ва, счук­ва се със сол и след то­ва се до­ба­вя 1/2 ка­фе­йна лъ­жич­ка олио. По­лу­че­на­та смес се пос­та­вя на мар­ля и се прис­тя­га с кър­па към из­вив­ка­та на ля­во­то стъ­па­ло. Обу­ва се чо­рап и ос­та­ва та­ка през нощ­та. Ако се по­я­ви па­ре­не на мяс­то­то, прев­ръз­ка­та се раз­х­лаб­ва. На сут­рин­та ком­п­ре­сът се сва­ля. Ма­ни­пу­ла­ци­я­та се пра­ви най-мал­ко три пъ­ти в 3 пос­ле­до­ва­тел­ни дни, до пос­ти­га­не на ефект вър­ху кръв­но­то на­ля­га­не.

булпрес.нет

Няма коментари: