неделя, 2 ноември 2008 г.

Упражнения за отлично кръвно

За­поч­вай­те де­ня с кон­т­рас­тен душ, то­ва е най-ефи­кас­но­то сред­с­т­во за по­доб­ря­ва­не на съ­до­вия то­нус. За­дъл­жи­тел­но се за­ни­ма­вай­те със спорт, осо­бе­но под­хо­дя­щи за вас са плу­ва­не­то, ле­ка­та ат­ле­ти­ка и ез­да­та. Ня­ма­те вре­ме за по­доб­ни спор­т­ни ме­роп­ри­я­тия? То­га­ва пра­ве­те сут­рин ле­ка гим­нас­ти­ка.

Пър­во уп­раж­не­ние
Из­ход­но по­ло­же­ние - лег­на­ли по гръб, ръ­це­те - пок­рай тя­ло­то, кра­ка­та из­пъ­на­ти. От­пус­не­те всич­ки мус­ку­ли, ди­шай­те бав­но през но­са, из­диш­вай­те през ус­та­та.

Вто­ро уп­раж­не­ние
За­поч­ва се ка­то в пре­диш­но­то. Пов­диг­не­те ръ­це­те на­го­ре, съ­е­ди­не­те дла­ни­те, вдиш­ва­не - из­пъ­не­те ръ­це­те, из­диш­ва­не - от­пус­не­те ги.

Тре­то уп­раж­не­ние
Ка­то в пре­диш­но­то. Вдиш­ва­не - раз­т­во­ре­те ръ­це­те встра­ни, след то­ва сло­же­те дла­ни­те вър­ху дол­на­та част на гръд­ния кош, ле­ко на­тис­не­те - про­дъл­жи­тел­но из­диш­ва­не.

Чет­вър­то уп­раж­не­ние
Вдиш­ва­не - вдиг­не­те дес­ния крак, из­диш­ва­не - от­пус­не­те го. Пов­то­ре­те уп­раж­не­ни­е­то, пов­ди­гай­ки и от­пус­кай­ки ле­вия крак.

Пе­то уп­раж­не­ние
Сед­на­ло по­ло­же­ние, ръ­це­те ле­жат вър­ху ко­ле­не­те. Пра­ве­те кръ­го­ве дви­же­ния в ра­мен­ни­те ста­ви - от­на­ча­ло нап­ред, след то­ва на­зад (дръж­те гър­ба из­п­ра­вен).

Шес­то уп­раж­не­ние
Из­п­ра­ве­но по­ло­же­ние, кра­ка­та на ши­ри­на­та на ра­ме­не­те, ръ­це­те от­пус­на­ти. Вдиш­ва­не - плав­но пов­диг­не­те ръ­це­те на­го­ре, ед­нов­ре­мен­но об­ръ­щай­ки торса и гла­ва­та на­дяс­но, из­диш­ва­не - плав­но се вър­не­те в из­ход­но по­ло­же­ние. Пов­то­ре­те уп­раж­не­ни­е­то, об­ръ­щай­ки торса и гла­ва­та на­ля­во.

Сед­мо уп­ра­же­ние
Из­п­ра­ве­но по­ло­же­ние, ръ­це­те на кръс­та. Вдиш­ва­не - из­п­ра­ве­те ра­ме­не­те и пов­диг­не­те встра­ни ле­вия крак. Из­диш­ва­не - вър­не­те се в из­ход­но по­ло­же­ние. Пов­то­ре­те уп­раж­не­ни­е­то с дес­ния крак.

Про­дъл­жи­тел­ност­та на вся­ко уп­раж­не­ние е 1-3 ми­ну­ти.

Хо­де­те по­ве­че пе­ша:
хо­де­не­то по­ви­ша­ва ар­те­ри­ал­но­то на­ля­га­не (бя­га­не­то, съ­от­вет­но, го по­ни­жа­ва). Спе­те не по-мал­ко от 7-8 ча­са в де­но­но­щие, то­ва за вас е жиз­не­но не­об­хо­ди­мо. Ста­рай­те се да ля­га­те и ста­ва­те по ед­но и съ­що вре­ме.

блитц.бг

Няма коментари: